Головна » Бухгалтеру » Кадровий облік » Вам невиплачують заробітну плату. Що робити?
Кадровий облік Консультації

Вам невиплачують заробітну плату. Що робити?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

На жаль в Україні досить часто трапляється ситуація, коли роботодавець не виплачує вчасно заробітну плату і люди місяцями її не отримують. Причин чому так трапляється може бути багато: від банальної відсутності коштів до свідомої затримки з виплати ЗП.

Роботодавцю за таку затримку погрожують досить значні штрафні санкції, але працівникам від цього не холодно і не спекотно.

Що може зробити працівник для того, щоб йому виплатили заробітну плату?

Працівник працює у роботодавця, який порушує строки виплати зарплати

Коли можна звертатися до суду?  У разi виникнення затримки виплати заробiтної плати працiвник має право звертатися до суду за захистом своїх прав з позовною заявою. Зразок заповнення дивіться трохи нижче (Зразок 1).

Нагадаємо, що у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (частина друга статті 233 КЗпП України).

До якого суду звертатися? Трудові спори підлягають безпосередньому розгляду в районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах (статтi 231, 232 КЗпП України).

Звертатися можна до суду не тільки за місцезнаходженням  роботодавця, а за місцем власної реєстрації (прописки) працівника. Таким чином, при зверненнi працiвника до суду для вирiшення трудового спору вiн має право обрати суд, у якому розглядатиметься справа.

Пільги щодо сплати судового збору. При зверненнi до суду з позовами про стягнення заборгованостi iз заробiтної плати позивачi звiльняються вiд сплати судового збору (стаття 5 Закону України «Про судовий збiр»).

Працівник звільнився, але роботодавець не розрахувався з ним щодо зарплати

Коли можна звертатися до суду? У разi, якщо працiвника було звiльнено, а повного розрахунку з ним не проведено, виникає необхiднiсть у захистi своїх трудових прав у судi (Зразок 2).

Також працiвник має право на отримання середнього заробiтку за час затримки розрахунку (стаття 117 КЗпП України).

Зразок N 1: Позовної заяви про стягнення заборгованостi iз заробiтної плати

Печерський районний суд м. Києва
Позивач: Власенко Оксана Артемiвна,
реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв: 3098903732
мiсце проживання: вул. А. Iванова, 6, кв. 100
м. Київ 02410
засоби зв’язку: тел. (044) 412-22-22
Вiдповiдач: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Зоря”
мiсцезнаходження: вул. Героїв Днiпра, 30
м. Київ, 44400
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 67898739
засоби зв’язку: тел. (044) 400-00-00
Цiна позову: грн.

Позовна заява про стягнення заборгованостi iз заробiтної плати

28.08.2012 р. мене прийняли на роботу на посаду касира у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Зоря”, де я i працюю до цього часу.

Починаючи з 01.10.2014 р. по 01.12.2014 р. Вiдповiдач не виплачує менi заробiтну плату, посилаючись на вiдсутнiсть коштiв.

Всього станом на 01.12.2014 р. Вiдповiдач заборгував менi __________ грн., але виплатити їх внаслiдок вiдсутностi грошових коштiв вiдмовився.

Вважаю такi дiї вiдповiдача незаконними, оскiльки вiдповiдно до ч. 1 ст. 115 КЗпП України заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi, але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти календарних днiв, та не пiзнiше семи днiв пiсля закiнчення перiоду, за який здiйснюється виплата.

Зазначенi мною обставини пiдтверджуються доданими до заяви документами.

Згiдно з пунктом першим частини першої статтi 5 Закону України “Про судовий збiр” вiд сплати судового збору звiльняються позивачi – за подання позовiв про стягнення заробiтної плати, поновлення на роботi та за iншими вимогами, що випливають iз трудових правовiдносин.

На пiдставi викладеного, вiдповiдно до статтi 21, частини першої статтi 115, частини другої статтi 233 КЗпП України, частини сьомої статтi 43 Конституцiї України, керуючись частиною першою статтi 3, частиною першою статтi 15 ЦПК України, прошу:

Стягнути з Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Зоря” на мою користь нараховану, але не виплачену менi заробiтну плату за перiод з 01.10.2014 року по 01.12.2014 р. у розмiрi __________ грн.

Додатки:

 1. Копiя наказу про прийняття на роботу.
 2. Копiя трудової книжки
 3. Витяг з колективного договору (роздiл оплата працi)
 4. Розрахунок заборгованостi (за необхiдностi)
 5. Копiя позовної заяви з додатками для вiдповiдача.
05.01.2015 р. О. А. Власенко

Зразок N 2: Позовної заяви про стягнення заборгованостi iз заробiтної плати та середнього заробiтку за час затримки розрахунку

Печерський районний суд м. Києва
Позивач: Власенко Оксана Артемiвна,
реєстрацiйний номер облiкової картки платника
податкiв: 3098903732
мiсце проживання: вул. А. Iванова, 6, кв. 100
м. Київ 02410
засоби зв’язку: тел. (044) 412-22-22
Вiдповiдач: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Зоря”
мiсцезнаходження: вул. Героїв Днiпра, 30
м. Київ, 44400
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 67898739″
засоби зв’язку: тел. (044) 400-00-00
Цiна позову: ___ грн.

Позовна заявапро стягнення заборгованостi iз заробiтної плати i середнього заробiтку за час затримки розрахунку

28.05.2013 р. мене прийняли на роботу на посаду продавця у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Зоря”.

01.12.2013 р. я звiльнився з роботи за власним бажанням, на пiдставi статтi 38 КЗпП України.

В день звiльнення з роботи менi не виплачено заробiтну плату за перiод з 01.11.2014 р. по 01.12 2014 р. в сумi __________ грн., внаслiдок вiдсутностi грошових коштiв.

Вважаю такi дiї вiдповiдача незаконними, оскiльки вiдповiдно до частини першої статтi 116 КЗпП України При звiльненнi працiвника виплата всiх сум, що належать йому вiд пiдприємства, установи, органiзацiї, провадиться в день звiльнення. Якщо працiвник в день увiльнення не працював, то зазначенi суми мають бути виплаченi не пiзнiше наступного дня пiсля пред’явлення звiльненим працiвником вимоги про розрахунок. Про нарахованi суми, належнi працiвниковi при звiльненнi, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повiдомити працiвника перед виплатою зазначених сум.

В разi невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звiльненому працiвниковi сум у строки, зазначенi в статтi 116 КЗпП України, при вiдсутностi спору про їх розмiр пiдприємство, установа, органiзацiя згiдно з частиною першою статтi 117 КЗпП України повиннi виплатити працiвниковi його середнiй заробiток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

На день пред’явлення позову до суду сума середнього заробiтку, який вiдповiдач зобов’язаний сплатити на мою користь за час затримки розрахунку складає __________ грн.

Свої позовнi вимоги у зазначенiй частинi я збiльшу на день розгляду справи в судi.

Зазначенi мною обставини пiдтверджуються доданими до заяви документами.

Згiдно з пунктом першим частини першої статтi 5 Закону України “Про судовий збiр” вiд сплати судового збору звiльняються позивачi – за подання позовiв про стягнення заробiтної плати, поновлення на роботi та за iншими вимогами, що випливають iз трудових правовiдносин.

На пiдставi викладеного та вiдповiдно до частини першої статтi 47, частини першої статтi 116, частини першої статтi 117, частини першої статтi 232 КЗпП України, частини другої статтi 124 Конституцiї України, керуючись пунктом 2 частини першої статтi 367 ЦПК України, прошу:

 1. Стягнути з Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю “Зоря” на мою користь нараховану, але не виплачену менi заробiтну плату за перiод з 01.11.2014 р. по 01.12 2014 р. в сумi __________ грн., а також середнiй заробiток за перiод затримки розрахунку за перiод з 02.12.2014 р по 01.03.2015 р. у розмiрi __________ грн.
 2. Допустити негайне виконання рiшення суду в частинi стягнення заробiтної плати, але не бiльше нiж за один мiсяць.

Додатки:

 1. Копiя наказу про прийом на роботу.
 2. Копiя наказу про звiльнення з роботи.
 3. Довiдка про нараховану, але не виплачену зарплату.
 4. Довiдка про середню заробiтну плату.
 5. Розрахунок середнього заробiтку за час затримки остаточного розрахунку
 6. Копiя позовної заяви з додатками для вiдповiдача.
17.03.2015 р. О. А. Власенко

 

26 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X