Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Закони України » ЗАКОН УКРАЇНИ №2173а від 30.06.2015 р. “Про внесення змін до ПКУ щодо удосконалення адміністрування ПДВ”
Закони України

ЗАКОН УКРАЇНИ №2173а від 30.06.2015 р. “Про внесення змін до ПКУ щодо удосконалення адміністрування ПДВ”

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Остаточну опубліковану редакцію закона – дивіться тут – ЗАКОН УКРАЇНИ № 643-VIII від 16.07.15 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування ПДВ»

 1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
 2. Абзац четвертий пункту 87.1 статті 87 доповнити реченнями такого змісту: “Для погашення такого податкового боргу за рахунок коштів на рахунку платника податків в системі електронного адміністрування податку на додану вартість центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову і митну політику, за умови наявності підстав, передбачених статтею 95 цього Кодексу, надсилає органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстр, в якому зазначаються найменування платника, податковий та індивідуальний податковий номер платника та сума податкового боргу, що підлягає перерахуванню до бюджету. Порядок формування та надсилання органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, такого реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової і митної політики.”.
 3. Абзац перший пункту 95.3 статті 95 після слів “обслуговуючих такого платника податків” доповнити словами “, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкриті в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів”.
 4. У статті 1201:

1) в абзаці першому пункту 1201.1 слова “податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних” замінити словами “податкових накладних, що підлягають наданню покупцям — платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних”, а слова “тягнуть за собою накладення штрафу” — словами і цифрами “тягнуть за собою накладення на платників податку на додану вартість, на яких відповідно до вимог статей 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу”;

2) у пункті 1201.2 слова “податкової накладної/розрахунку коригування” замінити словами “податкової накладної, що підлягає наданню покупцю — платнику податку на додану вартість, та розрахунку коригування до такої податкової накладної”, а слова “тягне за собою накладення штрафу” — словами і цифрами “тягне за собою накладення на платників податку, на яких відповідно до вимог статті 192 та 201 цього Кодексу покладено обов’язок щодо такої реєстрації, штрафу”;

3) доповнити статтю пунктом 1201.3 такого змісту:

“1201.3. Порядок застосування штрафних санкцій, передбачених цією статтею, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.”.

 1. Абзац перший пункту 121.1 статті 121 після слів “оригіналів документів” доповнити словами “(крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних)”.
 2. У статті 192:

1) пункт 192.1 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу — платнику податку, підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарів/послуг має право зменшити суму податкових зобов’язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних отримувачем.

Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу, які складені до 1 лютого 2015 року, а також складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягають реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних таким платником податку.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом шостим;

2) у підпункті 192.1.1:

в абзаці другому слова “, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку” виключити;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.”;

3) у підпункті 192.1.2:

в абзаці другому слова “, та надсилає отримувачу розрахунок коригування податку” виключити;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“Отримувач має право збільшити суму податкового кредиту лише після реєстрації постачальником в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної.”.

 1. Пункт 197.21 статті 197 виключити.
 2. У статті 198:

1) абзац перший пункту 198.1 викласти в такій редакції:

“198.1. До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:”;

2) у пункті 198.2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“198.2. Датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:”;

в абзаці четвертому слова “датою виникнення права на віднесення” замінити словами “датою віднесення”;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Датою збільшення податкового кредиту орендаря (лізингоотримувача) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичного отримання об’єкта фінансового лізингу таким орендарем.”;

в абзаці шостому слова “Датою виникнення права замовника на віднесення сум до податкового кредиту” замінити словами “Датою віднесення сум до податкового кредиту замовника”;

3) в абзаці четвертому пункту 198.3 слова “Право на нарахування податкового кредиту виникає” замінити словами “Нарахування податкового кредиту здійснюється”;

4) в абзаці першому пункту 198.5 слова “відповідні податкові накладні” замінити словами “зведену податкову накладну”, а слова “під час придбання або виготовлення яких суми податку були включені до складу податкового кредиту, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання починають
використовуватися” — словами і цифрами “(для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня
2015 року, — у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту) у разі якщо  такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися”;

5) пункт 198.6 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

“Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної.”.

У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами п’ятим — восьмим;

в абзаці шостому цифри “180” замінити цифрами “365”.

 1. У статті 199:

1) в абзаці першому пункту 199.1 слова “скласти і зареєструвати відповідні податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних на частку” замінити словами “скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних на загальну суму частки”;

2) абзац другий пункту 199.4 виключити.

 1. У статті 2001:

1) абзац п’ятий пункту 2001.1 замінити абзацами такого змісту:

“суми податку, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

інші показники, які згідно з вимогами пункту 34 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” цього Кодексу враховуються під час обрахунку суми податку, обчисленої за формулою, визначеною пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

2) пункт 2001.2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Платникам — сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, додатково відкриваються рахунки в системі електронного адміністрування податку, призначені для перерахування коштів на їх спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

3) у пункті 2001.3:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“åПопРах — загальна сума поповнення з поточного рахунка платника рахунка в системі електронного адміністрування податку, в тому числі рахунка в системі електронного адміністрування податку платника — сільськогосподарського підприємства, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, відкритого для перерахування коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Показники формули, визначеної цим пунктом, обраховуються з 1 липня 2015 року. Під час обрахунку показників åНаклОтр та åНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям — платникам податку.

Під час обрахунку суми åНакл також використовуються показники, визначені пунктом 34 підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” цього Кодексу.”;

4) пункт 2001.5 викласти в такій редакції:

“2001.5. З рахунка у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника перераховуються кошти до державного бюджету в сумі податкових зобов’язань з податку на додану вартість, що підлягає сплаті за наслідками звітного податкового періоду, та на поточний рахунок платника податку за його заявою, яка подається до контролюючого органу у складі податкової звітності з податку на додану вартість, у розмірі суми коштів, що перевищує суму задекларованих до сплати до бюджету податкових зобов’язань та суми податкового боргу з податку. При цьому перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі відсутності перевищення суми податку, зазначеної у виданих податкових накладних, складених у звітному періоді та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, над сумою податкових зобов’язань з податку за операціями з постачання товарів/послуг, задекларованих в податковій звітності з податку на додану вартість у цьому звітному періоді.

Кошти, що надійшли на рахунок у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника — сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, призначеного для перерахування коштів на його спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, автоматично перераховуються органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на спеціальний рахунок такого платника протягом операційного дня. Реквізити такого спеціального рахунка платник — сільськогосподарське підприємство, що обрало спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, зобов’язаний зазначати у податковій звітності з податку на додану вартість.

На запит платника податку йому шляхом надсилання електронного повідомлення надається інформація про рух коштів на його рахунках в системі електронного адміністрування податку.”;

5) пункт 2001.6 доповнити абзацом такого змісту:

“Центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову і митну політику, має право надсилати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коригуючі реєстри для уточнення інформації, зазначеної у раніше надісланих реєстрах.”;

6) пункт 2001.7 після слів “цього Кодексу” доповнити словами “, та погашення податкового боргу з податку на додану вартість”.

 1. У статті 201:

1) у пункті 201.1:

в абзаці першому слова “надати покупцю (отримувачу) податкову накладну, складену” замінити словами “скласти податкову накладну”, а слово “зареєстровану” — словами “зареєструвати її”;

підпункт “г” доповнити реченням такого змісту: “У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства — платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);”;

підпункти “ґ” та “и” виключити;

2) абзац другий пункту 201.4 замінити абзацами такого змісту:

“Платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер:

покупцям — платникам податку, — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця;

покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, — можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.

У разі якщо станом на дату складення зазначених податкових накладних сума коштів, що надійшла на поточний рахунок продавця як оплата (передоплата) за товари/послуги, перевищує вартість поставлених товарів/послуг протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.

Для цілей цього пункту ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.

Податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:

здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).”;

3) у пункті 201.10:

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“Покупцю товарів/послуг податкова накладна/розрахунок коригування можуть бути надані продавцем таких товарів/послуг в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.”.

У зв’язку з цим абзаци шостий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – вісімнадцятим;

в абзаці п’ятнадцятому слова “порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права” замінити словами і цифрами “порушення порядку заповнення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, не дає права”;

в абзаці сімнадцятому:

перше речення викласти в такій редакції: “У разі порушення продавцем/покупцем товарів/послуг порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/ покупця.”;

у другому реченні цифри “60” замінити цифрами “365”.

 1. У пункті 209.2 статті 209:

1) друге і третє речення абзацу другого виключити;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Для такого акумулювання сільськогосподарські підприємства зараховують кошти на власні рахунки в системі електронного адміністрування податку, відкриті для перерахування коштів на спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Кошти, зараховані на такі рахунки в системі електронного адміністрування податку, автоматично протягом операційного дня, в якому кошти надійшли на такі рахунки, перераховуються органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на спеціальні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків та/або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Сільськогосподарські підприємства — суб’єкти спеціального режиму оподаткування у строки, встановлені цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань, повинні забезпечити перерахування на їх рахунок в системі електронного адміністрування податку, відкритий для перерахування коштів на спеціальні рахунки, коштів у розмірі, достатньому для перерахування на спеціальний рахунок на підставі поданої податкової декларації, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування протягом звітного (податкового) періоду.

Проведення сільськогосподарським підприємством — суб’єктом спеціального режиму оподаткування розрахунків з бюджетом за іншими операціями, здійсненими протягом звітного (податкового) періоду не в межах спеціального режиму оподаткування, здійснюється у порядку, передбаченому статтею 200 цього Кодексу.”.

 1. У підпункті 4 пункту 2 розділу ХІХ “Прикінцеві положення” цифри “2018” замінити цифрами “2016”.
 2. У підрозділі 2 розділу ХХ “Перехідні положення”:

1) у пункті 152:

в абзаці першому цифри “2017” замінити цифрами “2015”;

абзац п’ятий виключити;

2) пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Установити, що станом на 1 липня 2015 року зареєстрованим платникам податку значення суми податку, на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, в тому числі усіх її складових, визначених цим Кодексом, дорівнюють нулю. Зареєстрованим платникам податку таке значення автоматично збільшується контролюючим органом:

1) на суму середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців (травень 2014 року — квітень 2015 року) / 4 квартали (ІІ квартал 2014 року — І квартал 2015 року) були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені, а також задекларовані як такі, що спрямовуються на спеціальний рахунок платника — сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу. Платникам податку, які станом на 1 липня 2015 року зареєстровані платниками податку на додану вартість:

більше ніж 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали, — таке збільшення здійснюється протягом 1 липня 2015 року;

менше ніж 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали, а також платникам, що зареєстровані платниками податку на додану вартість після 1 липня 2015 року, — таке збільшення здійснюється протягом першого числа кварталу, що настає за кварталом, в якому строк такої реєстрації досягає 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали.

Така сума збільшення щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців / 4 квартали станом на дату такого перерахунку були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені, а також задекларовані як такі, що спрямовуються на спеціальний рахунок платника — сільськогосподарського підприємства, що обрав спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу, чи залишаються у розпорядженні сільськогосподарського підприємства відповідно до пункту 209.18 статті 209 цього Кодексу. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком;

2) протягом 1 липня 2015 року на суму залишків коштів на рахунках платників в системі електронного адміністрування податку на додану вартість станом на початок операційного дня 1 липня 2015 року за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності з податку за звітний (податковий) період за травень 2015 року до перерахування з електронного рахунка до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до пункту 2001.6 статті 2001 цього Кодексу;

3) до 10 липня 2015 року включно на суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року. На суму такого збільшення одноразово:

а) якщо за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року / ІІ квартал 2015 року платником податку задекларовано суми податку на додану вартість до сплати до бюджету, — зменшується контролюючим органом в інформаційній системі показників стану розрахунку платників інформаційної бази контролюючого органу така сума, задекларована до сплати до бюджету за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року / ІІ квартал 2015 року, з одночасним зменшенням суми податку, що підлягає перерахуванню з рахунка платника в системі електронного адміністрування податку до бюджету, що зазначається у реєстрі, на підставі якого орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриті рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, здійснює таке перерахування;

б) якщо за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року / ІІ квартал 2015 року платником податку задекларовано суми податку на додану вартість до сплати до бюджету в розмірі, що є меншим ніж сума помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року, або задекларовано від’ємне значення податку, — збільшується платником податку сума від’ємного значення, сформована за результатами звітного (податкового) періоду за липень 2015 року / ІІІ квартал 2015 року, яка переноситься до податкової звітності з податку звітного (податкового) періоду за серпень 2015 року / ІV квартал 2015 року.

Помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання з податку на додану вартість вважаються погашеними одночасно із збільшенням суми податку, на яку такий платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу;

4) до 31 липня 2015 року для платників податків, що застосовують звітний (податковий) період місяць, без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, та суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду, що зазначено в податковій звітності з податку на додану вартість, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за червень 2015 року. На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період (липень 2015 року).

Суми такого від’ємного значення можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;

5) до 20 серпня 2015 року для платників податків, що застосовують звітний (податковий) період, що дорівнює кварталу, без проведення перевірок, передбачених статтею 200 цього Кодексу, на суму від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду та суму непогашеного від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного періоду, що зазначено в податковій звітності з податку на додану вартість, у якій відображаються розрахунки з бюджетом та/або відображаються операції, що стосуються спеціального режиму оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, за ІІ квартал 2015 року. На таку суму платником податку збільшується розмір суми податкового кредиту за звітний (податковий) період за ІІІ квартал 2015 року.

Суми такого від’ємного значення можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку.”;

3) доповнити підрозділ пунктами 39—43 такого змісту:

“39. Для податкових накладних, дата складення яких припадає на період з 1 липня по 31 серпня 2015 року включно, не застосовуються граничні строки реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлені пунктом 201.10 статті 201 цього Кодексу, та встановлюються такі строки реєстрації:

податкові накладні, складені з 1 по 15 день (включно) місяця у період, зазначений у абзаці першому цього пункту, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних до 31 числа (включно) місяця, в якому вони були складені;

податкові накладні, складені з 16 по останній день (включно) місяця у період, зазначений у абзаці першому цього пункту, підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому вони були складені.

Штрафні санкції, встановлені пунктом 1201.1 статті 1201 цього Кодексу, за порушення граничних строків реєстрації податкових накладних, дата складення яких припадає на період з 1 липня по 31 серпня 2015 року включно, в Єдиному реєстрі податкових накладних застосовуються за порушення граничних строків такої реєстрації, визначених цим пунктом.

 1. Штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом за порушення строків, установлених цим Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань з податку на додану вартість, не застосовуються за умови наявності у такі строки коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість в сумах, достатніх для сплати узгоджених податкових зобов’язань з податку на додану вартість до бюджету або на спеціальні рахунки платників — сільськогосподарських підприємств, що обрали спеціальний режим відповідно до статті 209 цього Кодексу.

У разі нарахування протягом перехідного періоду системи електронного адміністрування податку на додану вартість зазначених штрафних санкцій такі штрафні санкції підлягають списанню контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку на додану вартість протягом 14 робочих днів.

 1. У разі якщо контролюючий орган під час перевірки встановлює факт завищення платником податку від’ємного значення сум податку на додану вартість, яке залишилось непогашеним станом на 1 липня 2015 року в податковій звітності з податку на додану вартість, що призвело до завищення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначеної пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, до такого платника податку, крім штрафів, передбачених статтею 123 цього Кодекс, застосовується штраф у розмірі 10 відсотків суми завищення такого від’ємного значення.

Сума податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначену пунктом 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, підлягає зменшенню на суму такого завищення на підставі узгодженого податкового повідомлення-рішення.

Для цілей цього пункту до від’ємного значення відноситься від’ємне значення сум податку на додану вартість, що залишилось непогашеним станом на 1 липня 2015 року, яке обліковується в податковій звітності з податку на додану вартість та включає:

від’ємне значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду;

непогашене від’ємне значення попередніх звітних (податкових) періодів на кінець поточного звітного (податкового) періоду.

 1. У разі якщо придбані та/або виготовлені до 1 липня 2015 року необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, платник податку здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів в оподатковуваних операціях, розрахованої відповідно до пунктів 199.2 та 199.3 статті 199 цього Кодексу (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію). У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.
 2. При від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 статті 200 цього Кодексу, за результатами звітного (податкового) періоду за червень 2015 року / ІІ квартал 2015 року норми підпунктів “а” та “б” пункту 200.4 статті 200 цього Кодексу в частині обмеження сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 цього Кодексу, не застосовуються.”.

ІІ. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2015 року, крім абзаців двадцять сьомого — тридцять першого пункту 13 розділу І (в частині застосування штрафних санкцій за завищення суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних), які набирають чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності цим Законом.
 2. Установити, що на рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість не поширюється дія Закону України “Про виконавче провадження”, зокрема на кошти, що перебувають на таких рахунках не може бути:

накладено арешт;

звернено стягнення.

Вимоги, сформовані відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” до набрання чинності цим Законом щодо коштів, які перебувають на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, вважаються анульованими.

Протягом п’яти робочих днів з дня набрання чинності цим Законом підлягає зняттю органом, який здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, арешт з коштів, що перебувають на рахунках в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на які були сформовані вимоги відповідно до Закону України “Про виконавче провадження”.

 1. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

              Голова
Верховної Ради України

23 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X