Головна » Бухгалтеру » Консультації » Чи обов’язково інформувати військомат про автотранспорт і водіїв?
Консультації

Чи обов’язково інформувати військомат про автотранспорт і водіїв?

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Тетяна Мойсеєнко, податковий консультант, директор Навчального центру «Домінанта»

Відповідно до п. 15 постанови КМУ від 28.12.2000 № 1921, яким затверджено Положення про вiйськово-транспортний обов’язок (далі – Положення), підриємства мають інформувати військомат про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi. Інформація подається два рази на рік, – до 20 червня і до 20 грудня.

Дiя цього Положення (а отже і подача Інформації) поширюється в тому числі і на пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi. Дiя цього Положення не поширюється (тобто Інформацію не подають) на дипломатичнi представництва i консульськi установи iноземних держав, представництва iноземних та мiжнародних органiзацiй, iноземцiв та осiб без громадянства.

У зв’язку з черговим приближенням строку подачі Інформації – до 20 грудня 2016 р. – до автора надходить звернення щодо обов’язковості надання цієї інформації до військомату, а також щодо відповідальності за неподання такої інформації.

ЦЕ ІНФОРМАЦІЯ, А НЕ ЗВІТ!

Вимога відносно подачі відомостей про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на таких транспортних засобах i технiцi стосується ІНФОРМУВАННЯ військомату, а НЕ ЗВІТУВАННЯ до нього.

Як вже зазначалось на початку статті, керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй подають вiйськовим комiсарiатам щороку до 20 червня та 20 грудня iнформацiю про наявнiсть транспортних засобiв i технiки, їх технiчний стан, а також про громадян, якi працюють на пiдприємствах, в установах та органiзацiях на таких транспортних засобах i технiцi, за формою згiдно з додатком 1 до Постанови № 1921 (форму див. нижче).

Отже, не варто вішати ярлик «Звіт» до документа, який таким не є.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідно до п. 5 Положення, посадовi особи та громадяни несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання вiйськово-транспортного обов’язку вiдповiдно до закону.

Види відповідальності можуть бути різними (адміністративна, фінансова, кримінальна). Вони регулюються окремими кодексами і законами. Але жодного закону або норми кодексу про відповідальність щодо неподання Інформацію до військомату сьогодні немає.

Отже, немає і відповідальності, жодного штрафу!

ЯКЩО НЕ ПОДАТИ ІНФОРМАЦІЮ?

У випадку неподання Інформації військомати відмовляють підприємствам у проставлянні відмітки під час державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.

Відповідно до п. 11 Постанови № 1921 для державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку транспортних засобiв в органах Державтоiнспекцiї (крiм транспортних засобiв, власниками яких є громадяни), крiм документiв,необхiдних для реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку, представником пiдприємства, установи чи органiзацiї, транспортнi засоби яких пiдлягають реєстрацiї (перереєстрацiї), зняттю з облiку, подається довiдка, форма якої визначається Мiноборони, з вiдмiткою вiйськового комiсара про постановку транспортного засобу на вiйськовий облiк або зняття з такого облiку.

Такі наслідки маємо сьогодні у разі невиконання вимоги щодо подання Інформації.

ІНША ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ

Відповідно до п. 16 Постанови № 1921 керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй, транспортнi засоби i технiка яких призначенi для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, у разi:

·        змiни найменування пiдприємства, установи та органiзацiї або форми власностi,

·        вiдправки транспортних засобiв i технiки в iншi регiони або за межi територiї України на тривалий час,

·        передачi права власностi на транспортнi засоби i технiку iншим юридичним особам або громадянам,

·        в довгострокову оренду (лiзинг),

·        а також якщо транспортний засiб або технiка є предметом застави як виконання зобов’язання за договорами про надання кредиту та гарантiї перед банкiвською установою,

·        та в iнших випадках, коли унеможливлюється передача транспортних засобiв i технiки вiйськовим формуванням,

зобов’язанi у семиденний строк повiдомити про це вiйськовим комiсарiатам, на вiйськовому облiку яких перебувають транспортнi засоби i технiка. Форма повідомлення постановою не визначена.

А ще відповідно до п. 18 2 19 Постанови № 1921 транспортнi засоби i технiка пiдприємств, установ та органiзацiй, призначенi для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, пiдлягають ПЕРЕВІРЦІ військоматамине частiше одного разу на рiк, але не рiдше трьох разiв на п’ять рокiв в мирний час. Отже, під час особливого періоду така перевірка не можлива!

Перевірка проводиться з метою визначеня мобiлiзацiйної готовностi за окремими графiками та планами, що розробляються вiйськоматами, погоджуються з мiсцевими держадмiнiстрацiями, затверджуються обласними вiйськовими комiсарiатами та доводяться районними (мiськими) вiйськовими комiсарiатами до вiдома керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй.

Керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй зобов’язанi забезпечити доступ представникiв вiйськових комiсарiатiв до транспортних засобiв i технiки для проведення перевiрки їх мобiлiзацiйної готовностi. За результатами перевiрки складається акт у чотирьох примiрниках.

І на останок, відповідно до п. 17 Постанови № 1921 у разi реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу, перетворення), лiквiдацiї або банкрутства пiдприємства, установи та органiзацiї, транспортнi засоби i технiка яких призначенi для задоволення потреб вiйськових формувань на особливий перiод, мiсцевi держадмiнiстрацiї (виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад) повiдомляють про це вiйськовим комiсарiатам з поданням пропозицiї щодо покладення завдання з пiдготовки та передачi транспортних засобiв i технiки вiйськовим формуванням на правонаступникiв або на iншi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi розташованi на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi.

Додаток 1
до Положення

 

________________ військовому комісару

ВІДОМІСТЬ
про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки,
а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі
та організації  на таких транспортних засобах і техніці,
станом на ____ _____________ 20___ р.

1. Найменування підприємства, установи, організації _______________________________

_____________________________________________________________________________

2. Форма власності та галузева належність підприємства, установи, організації _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження підприємства, установи, організації ____________________________

_____________________________________________________________________________

4. Фактичне місцезнаходження гаража (місце зберігання транспортних засобів і техніки) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Найменування посади

Прізвище, ім’я та по батькові

Номер службового телефону

Місце проживання чи реєстрації

Номер контактного телефону

Директор (начальник)
Заступник (головний інженер)
Начальник (працівник) кадрової служби
_____________________________________
(номер телефону для оповіщення керівників
підприємства, установи, організації у разі проведення заходів з мобілізації)

5. Список транспортних засобів і техніки, у тому числі автомобільних (тракторних) причепів, та закріплених за ними громадян:

Порядковий номер

Тип

Марка

Державний

 номер

Технічний стан

Рік випуску

Залишкова (балансова) вартість,
тис. гривень

Інформація про громадянина

прізвище, ім’я та
по батькові

рік народження

номер військово-облікової спеціальності

військове звання

місце проживання

6. Наявність металевої тари та заправного інвентаря:

Ознака

Бочки металеві місткістю, літрів

Каністри

Ручні паливні насоси

100-150

200-250

300-350

400-500

усього

Наявність
Призначено

7. Ремонтні можливості підприємства, установи, організації

Спеціалізація

Ремонтні можливості на рік, одиниць

Кількість машиномісць для ремонту на підприємстві

транспортні засоби

двигуни

агрегати

автошини

капітальний ремонт

середній ремонт

Наявність водіїв (операторів, машиністів), які працюють на підприємстві, в установі, організації:

усього ___________,

з них військовозобов’язаних ___________

_____________________

(найменування посади керівника)

________________

(підпис)

__________________

(прізвище, ініціали)

МП

_____  ___________ 20___ р.

 

Завантажити бланк

52 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X