Головна » Для завантаження » Первинні документи » Договір оренди автомобіля (з фізичною особою). Зразок
Первинні документи

Договір оренди автомобіля (з фізичною особою). Зразок

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДОГОВІР No. _____

на оренду автомобіля

м. _____________                                                                                    “___”_________ 20___ р.

_______________________________________________ (найменування підприємства, організації), іменоване далі “Орендар”, в особі ___________________________________ (посада, прізвище, ім’я, по батькові), діючого на підставі __________________________________________ (статуту, положення, доручення), з однієї сторони й гр. __________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові), іменоване в подальшому “Орендодавець”, з іншої сторони уклали даний договір про наступне:

  1. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає в тимчасове користування Орендареві приналежний Орендодавцеві на праві приватної власності автомобіль марки ___________________________ випуску ___________ року, двигун No.__________, кузов No.________________, ________________________ кольори, номерний знак ____________, зареєстрований у ДАІ ____________________________ району.

1.2. Вартість автомобіля встановлюється в розмірі _____________________ на підставі з оцінки, що є Додатком до даного договору.

  1. Умови договору

2.1. Орендодавець надає автомобіль у справному стані по Акту прийому-передачі, що є невід’ємною частиною даного договору.

2.2. Орендар зобов’язується по закінченню терміну дії договору повернути автомобіль у стані відповідному до зазначеного в Акті прийому-передачі, з урахуванням нормального зношування.

2.3. Орендар робить _________________________ ремонт автомобіля за свій рахунок.

2.4. Орендодавцеві надається право використати в неробочий час зданий в оренду автомобіль в особистих цілях, із використанням власних пально-мастильних матеріалів (бензин і т.п.).

{smscoin_key}2.5. При використанні автомобіля відповідно до  п. 2.4 сторони зобов’язані передавати автомобіль один одному в справному стані. При прийомі-передачі автомобіля сторони перевіряють його технічний стан, обумовлюють наявні несправності з наступним їхнім усуненням у відповідності в розділом 5 даного договору.

  1. Порядок розрахунків

3.1. Орендар зобов’язується сплатити за оренду автомобіля ____________________ (порядок оплати: одноразово, ___ раз на місяць), _______________________________ (розмір оплати прописом).

  1. Термін дії договору

4.1. Договір укладений на строк з “___”___________ 20____ р. по “___”___________ 20___р. і може бути продовжений сторонами за взаємною згодою.

  1. Відповідальність сторін

5.1. Орендар відповідає за  схоронність орендованого автомобіля в робочий час і у випадку втрати або ушкодження автомобіля в цей час зобов’язаний відшкодувати Орендодавцеві заподіяний збиток, або надати рівноцінний автомобіль протягом  5 днів після його втрати або ушкодження. У випадку затримки відшкодування збитку або надання рівноцінного автомобіля в зазначений строк, Орендар сплачує пеню в розмірі ___% від вартості збитку або оцінної вартості автомобіля.

5.2. Відповідальність за схоронність автомобіля в неробочий час несе Орендодавець. При ушкодженні або втраті зданого в оренду автомобіля при використанні відповідно до  п. 2.3 даного договору Орендодавець зобов’язаний усунути пошкодження за свій рахунок або відшкодувати Орендареві заподіяний збиток. Розмір відшкодування визначається угодою сторін.

  1. Інші умови

6.1. Договір може бути достроково припинений або змінений за згодою сторін.

6.2. За згодою сторін орендований автомобіль оцінений в _____________________ (прописом) грн. Дана оцінка враховується при відшкодуванні збитку.

6.3. У всьому іншому, що не врегульовано цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

6.4. Договір складений у двох екземплярах, що мають рівну юридичну силу.

6.5. Інші умови договору ____________________________________________________.

  1. Юридичні адреси й реквізити сторін

Орендодавець: _________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

паспорт серія _________________ No. ___________ виданий ________________

адреса: ____________________________________________________

 

Орендар: _________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

паспорт серія _________________ No. ___________ виданий ________________

адреса: ____________________________________________________

 

Орендодавець                     Орендар

___________________   ____________________

(підпис)                               (підпис)

М.П.


Поділіться з друзями - підтримайте проект