Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Наказ Мінфіну України від 16.11.2015 р. № 1025
Нормативна база бухгалтера

Наказ Мінфіну України від 16.11.2015 р. № 1025

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наказ Мінфіну України від 16.11.2015 р. № 1025

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ІНСТРУКЦІЇ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Зареєстровано в Мін’юсті України
30.11.2015 р. за № 1491/27936

Відповідно до статті 6 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 01 липня 1997 року № 141, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 04 серпня 1997 року за № 284/2088 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 року № 818) (із змінами), що додаються.

<…>

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Н. ЯРЕСЬКО

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України К. М. ЛЯПІНА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Мінфіну України
16.11.2015 р. № 1025

Зареєстровано в Мін’юсті України
30.11.2015 р. за № 1491/27936

ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

1. У пункті 1:

підпункт 1.1 доповнити словами “; продажу особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) у фізичних осіб, які не є платниками податку, на суму торгової націнки (надбавки), встановленої платником податку”;

у підпункті 1.2 слова “; перевищення звичайної ціни продажу товарів, робіт, послуг, необоротних активів над фактичною ціною” виключити;

підпункти 1.3, 1.4 викласти в такій редакції:

“1.3. Рахунків обліку витрат діяльності – у випадках: втрат і витрат матеріальних цінностей та інших ресурсів понад встановлені норми; ліквідації основних засобів за рішенням платника податку у випадках, передбачених законодавством; безоплатної поставки матеріальних цінностей (у тому числі основних засобів), робіт і послуг; невиробничого використання матеріальних цінностей (крім основних засобів), робіт і послуг; використання раніше придбаних матеріальних цінностей, робіт і послуг в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що не є господарською діяльністю платника податку; перевищення фактичної собівартості проданих товарів, робіт, послуг над фактичною ціною їх продажу в частині податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету.

1.4. Рахунків обліку необоротних активів, запасів, капітальних інвестицій в необоротні активи, витрат діяльності – у випадку здійснення підприємством операцій з придбання товарів, послуг, необоротних активів, під час придбання або виготовлення яких суми податку на додану вартість були включені до складу податкового кредиту, якщо такі товари, послуги, необоротні активи призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що не є господарською діяльністю платника податку.”.

2. У пункті 2:

абзац перший після слів “податкових накладних” доповнити словами “, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН),”;

у підпунктах 2.1, 2.2 слова “, які придбані з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку” виключити.

3. У пункті 4:

абзац перший викласти в такій редакції:

“4. Сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість”, і кредитом субрахунку 644 “Податковий кредит” у випадках: перерахування повіреним (комісіонером) на виконання посередницького договору коштів на користь продавця товарів (робіт, послуг) або отримання таких товарів (робіт, послуг) від продавця для подальшої передачі довірителю (комітенту) залежно від події, що відбулася раніше; отримання повіреним (комісіонером) товарів (робіт, послуг) для подальшого продажу на виконання доручення довірителя (комітента) або перерахування виручки від продажу на користь довірителя (комітента) залежно від події, що відбулася раніше.”;

у підпункті 4.1:

в абзаці першому слова “сплати їх вартості або на дату оформлення документа (за першою подією), що засвідчує факт постачання послуг” замінити словами “списання коштів з банківського рахунку платника податку для оплати послуг або на дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг нерезидентом, залежно від події, що відбулася раніше”;

в абзаці другому слова “відображається у наступному звітному періоді” замінити словами “на дату складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН, відображається”;

підпункт 4.2 викласти в такій редакції:

“4.2. При ввезенні товарів на митну територію України на підставі митної декларації, оформленої відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку, сума податкового кредиту з податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість”, і кредитом рахунків обліку відповідних розрахунків.”.

4. У пункті 5:

в абзаці першому слова “податкового обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану вартість” замінити словами “для цілей оподаткування”;

у підпункті 5.3 слова “, які придбаваються з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності покупця,” виключити.

5. В абзаці першому пункту 6 слова “органам митного контролю” замінити словами “контролюючому органу”.

6. Перше речення пункту 7 після слів “податкового зобов’язання з податку на додану вартість” доповнити словами “на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеного в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованого в ЄРПН,”.

7. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. При неотриманні від продавця (постачальника) податкової накладної на отримані / попередньо оплачені сировину, матеріали, товари, основні засоби та нематеріальні активи, на виконані роботи і послуги, зареєстрованої в ЄРПН в терміни, встановлені податковим законодавством, сума податку на додану вартість відображається за дебетом субрахунку 644 “Податковий кредит”, аналітичний рахунок “Податковий кредит непідтверджений”, у кореспонденції з кредитом рахунків обліку зобов’язань. У разі отримання податкової накладної з порушенням терміну реєстрації зазначена в ній сума податкового кредиту відображається за дебетом субрахунку 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість”, у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 “Податковий кредит”, аналітичний рахунок “Податковий кредит непідтверджений”.

Наступного дня після останнього дня граничного терміну для реєстрації податкової накладної в ЄРПН сума податку на додану вартість, що міститься в такій податковій накладній, відображається за дебетом субрахунку 949 “Інші витрати операційної діяльності” у кореспонденції з кредитом субрахунку 644 “Податковий кредит”, аналітичний рахунок “Податковий кредит непідтверджений”.”.

8. В абзаці другому пункту 9 слова “бюджетних інвестиційних асигнувань матеріальних цінностей і нематеріальних активів, робіт і послуг, відображається, у випадку її невключення до податкового кредиту, за дебетом рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” і кредитом рахунків обліку зобов’язань” замінити словами “коштів цільового фінансування товарів, послуг, необоротних активів включається до складу податкового кредиту і одночасно нараховується податкове зобов’язання з податку на додану вартість, яке відображається за дебетом рахунку 48 “Цільове фінансування і цільові надходження” і кредитом субрахунку 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість”.

9. Пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. У разі здійснення підприємством операцій з придбання товарів, послуг, необоротних активів, під час придбання або виготовлення яких суми податку на додану вартість були включені до складу податкового кредиту, якщо такі товари, послуги, необоротні активи призначаються для їх використання в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що не є господарською діяльністю платника податку, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, передачі для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів, то суми податку на додану вартість зараховуються до первісної вартості товарів, необоротних активів, вартості послуг у кореспонденції з кредитом субрахунку 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість”.

У разі якщо такі товари, послуги, необоротні активи в подальшому починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів, платник податку на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, зареєстрованого в ЄРПН, суми податку на додану вартість відображає за дебетом субрахунку 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість”, і кредитом субрахунку 719 “Інші операційні доходи”.”.

10. Після пункту 10 доповнити Інструкцію новими пунктами 11, 12 такого змісту:

“11. Сума податкового зобов’язання, нарахованого відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України, відображається за дебетом субрахунку 643 “Податкові зобов’язання”, аналітичний рахунок “Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню”, і кредитом субрахунку 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість”, суми нарахованого податку зараховуються до первісної вартості товарів, необоротних активів, вартості послуг у кореспонденції з кредитом субрахунку 643 “Податкові зобов’язання”, аналітичний рахунок “Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню”.

12. Платник податку суму донарахованого податкового зобов’язання з податку на додану вартість на підставі розрахунку коригування, складеного за результатами проведеного перерахунку відповідно до статті 199 Податкового кодексу України, відображає за дебетом субрахунку 643 “Податкові зобов’язання”, аналітичний рахунок “Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню”, і кредитом субрахунку 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість”. Одночасно на цю суму податку збільшуються витрати платника податку з відображенням за дебетом субрахунку 949 “Інші витрати операційної діяльності” і кредитом субрахунку 643 “Податкові зобов’язання”, аналітичний рахунок “Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню”.

Платник податку суму надмірно нарахованого податкового зобов’язання з податку на додану вартість на підставі розрахунку коригування, складеного за результатами проведеного перерахунку відповідно до статті 199 Податкового кодексу України, відображає за кредитом субрахунку 643 “Податкові зобов’язання”, аналітичний рахунок “Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню”, і дебетом субрахунку 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість”. Одночасно на цю суму податку збільшуються доходи платника податку з відображенням за кредитом субрахунку 719 “Інші операційні доходи” і дебетом субрахунку 643 “Податкові зобов’язання”, аналітичний рахунок “Податкові зобов’язання, що підлягають коригуванню”.”.

У зв’язку з цим пункти 11 – 16 вважати відповідно пунктами 13 – 18.

11. Пункт 13 викласти в такій редакції:

“13. Зарахування коштів на рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритий платнику податку в Казначействі, відображається за дебетом субрахунку 315 “Спеціальні рахунки в національній валюті”, аналітичний рахунок “Розрахунки з Казначейством в системі електронного адміністрування податку на додану вартість”, і кредитом субрахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.

Суми податку на додану вартість, перераховані до бюджету Казначейством, відображаються за дебетом субрахунку 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість в системі електронного адміністрування податку на додану вартість”, у кореспонденції з кредитом субрахунку 315 “Спеціальні рахунки в національній валюті”. Перерахування платнику податку сум бюджетного відшкодування відображається за дебетом субрахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті” і кредитом субрахунку 641 “Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Розрахунки за податком на додану вартість”.”.

12. У пункті 15:

слова “, а також переробними підприємствами (далі – переробне підприємство)” виключити;

у підпункті 15.2:

абзац другий викласти в такій редакції:

“Перерахування зазначених сум податку на додану вартість сільськогосподарським підприємством відображається за кредитом субрахунку 311 “Поточні рахунки в національній валюті” і дебетом субрахунку 315 “Спеціальні рахунки в національній валюті”, аналітичний рахунок “Рахунок в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритий для перерахування коштів на спеціальний рахунок”, з якого відповідно до законодавства зараховуватимуться кошти на субрахунок 315 “Спеціальні рахунки в національній валюті”, аналітичний рахунок “Спеціальний рахунок для акумулювання сум податку на додану вартість сільськогосподарськими підприємствами.”;

в абзаці третьому цифри та слова “719 “Інші доходи від операційної діяльності” замінити цифрами та словами “718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів”;

підпункт 15.5 виключити.

13. В абзаці другому пункту 16 слова “та призначаються для їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку” і слова та цифри “, у кореспонденції з кредитом рахунку 46 “Неоплачений капітал” виключити.

14. У реченні першому пункту 17 слово “податковому” замінити словом “контролюючому”.

15. У пункті 18:

речення друге абзацу першого доповнити словами “в системі електронного адміністрування податку на додану вартість”;

в абзаці другому слова “митних декларацій” замінити словами “зареєстрованих в ЄРПН, митних декларацій / електронних митних декларацій”.


Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. ЧМЕРУК


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

січень, 2022

X