Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови КМУ » ПОРЯДОК надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину
Постанови КМУ

ПОРЯДОК надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину

Поділіться з друзями - підтримайте проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 р. № 306
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 453)

ПОРЯДОК
надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2

 1. Цей Порядок визначає механізм надання коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – карантин), повернення зазначених коштів у разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася така допомога, а також її розмір.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

допомога по частковому безробіттю на період карантину – кошти, передбачені в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі – Фонд), що надаються міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості та філіями регіональних центрів зайнятості (далі – центри зайнятості) роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва, в тому числі фізичним особам – підприємцям (далі – роботодавці), для виплати допомоги працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати, а також фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами, – у разі втрати ними частини доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності внаслідок карантину;

зупинення (скорочення) діяльності – зупинення (скорочення) діяльності роботодавця або фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою, внаслідок карантину, яке призвело до часткового або повного скорочення тривалості робочого часу його працівників або фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою.

Термін “застрахована особа” вживається у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а термін “пенсія” – у значенні, наведеному в абзаці двадцять другому статті 1 та з урахуванням пунктів 13-133 розділу XV “Прикінцеві положення” Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

{Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 600 від 15.07.2020}

 1. Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається центром зайнятості застрахованим особам, зокрема працівникам, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини, в тому числі тим, які в період карантину, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину отримують оплату часу простою відповідно до статті 113Кодексу законів про працю України (крім періоду освоєння нового виробництва (продукції), перебувають у відпустці без збереження заробітної плати відповідно до пункту 31частини першої статті 25 та статті 26 Закону України “Про відпустки” (крім осіб, які отримують пенсію), у разі втрати ними частини заробітної плати або доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням роботодавця або фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою, для її виплати працівникам, з якими не припинено трудові відносини, або фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою (крім осіб, які отримують пенсію) та не отримує допомогу по частковому безробіттю на період карантину як працівник.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 600 від 15.07.2020}

 1. Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається за кожну годину, на яку працівникові скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, із розрахунку двох третин бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. База нарахування розраховується виходячи із середнього розміру місячної бази нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рік, що передує року звернення, відповідно до звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску згідно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14 квітня 2015 р. № 435.

Для фізичних осіб – підприємців, які є застрахованими особами, та відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, допомога по частковому безробіттю на період карантину надається з розрахунку двох третин розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

Розмір зазначеної допомоги не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

 1. Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається роботодавцям, у тому числі фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами, із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва на строк зупинення (скорочення) діяльності та протягом 30 календарних днів після завершення карантину в разі сплати роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.
 2. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини (крім осіб, які працюють у роботодавця за сумісництвом).
Читати по темі:  Постанова КМУ №850 від 09.09.2020р (організація фінансового моніторингу)

Виплата допомоги по частковому безробіттю на період карантину фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами, здійснюється центром зайнятості.

 1. Фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину може здійснюватися в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
 2. Роботодавець або фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності.
 3. Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець або фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подає такі документи:

1) роботодавець – заяву в довільній формі, в якій зазначається, зокрема, інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу України, разом із засвідченими роботодавцем копіями підтвердних документів щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів, передбачених цим пунктом;

фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, – заяву у довільній формі;

2) засвідчену роботодавцем/фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

3) роботодавець – відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України), в яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно із статтею 471 Закону України “Про зайнятість населення”, за формою згідно з додатком 1;

фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою та звертається за отриманням допомоги по частковому безробіттю на період карантину, – відомості щодо себе за формою згідно з додатком 2.

У разі подання відомостей щодо себе та щодо найманих працівників фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, подає відомості за формами згідно з додатками 1 і 2;

4) довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, подану роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, на підставі звітних відомостей, що надаються до Пенсійного фонду України або ДПС, крім фізичних осіб – підприємців, які є застрахованими особами та відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

{Підпункт 4 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 600 від 15.07.2020}

У разі коли суб’єкт господарювання належить одночасно до різних категорій суб’єктів підприємництва за різними критеріями, належність до відповідного суб’єкта підприємництва в цілях застосування цього Порядку визначається за річним доходом від провадження будь-якої діяльності на звітний рік.

Показник річного доходу суб’єкта підприємництва від будь-якої діяльності визначається на підставі офіційних звітних даних за останні чотири квартали (для суб’єкта підприємництва, що подає квартальну звітність) або за останній звітний рік (для суб’єкта підприємництва, що подає річну звітність).

Середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) визначається за даними відповідної статистичної звітності, де зазначається такий показник, або іншої передбаченої законодавством звітності, в якій наявні відповідні відомості.

 1. Рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину приймається обласним або Київським міським центром зайнятості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину оформлюється наказом обласного або Київського міського центру зайнятості.

У разі подання неповного пакета документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, або наявності в окремих документах помилок центр зайнятості у строки, передбачені цим пунктом, повідомляє про це роботодавцю/фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою. Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець/ фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення центру зайнятості.

Читати по темі:  ПОСТАНОВА КМУ від 07 квітня 2021 р. № 328 (Порядок надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних заходів)

У разі повторного подання роботодавцем/фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, після їх доповнення або доопрацювання рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину приймається обласним або Київським міським центром зайнятості протягом трьох робочих днів з дня повторного подання роботодавцем/фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, документів відповідно до вимог цього Порядку.

 1. Центрам зайнятості забороняється вимагати інші документи, ніж ті, що визначені цим Порядком.
 2. У разі прийняття рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину між центром зайнятості та роботодавцем протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення укладається договір про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, в якому визначаються права та обов’язки сторін, порядок перерахування роботодавцю коштів Фонду та виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, гарантії зайнятості працівника, якому виплачується допомога по частковому безробіттю на період карантину, відповідальність сторін, строк дії договору та порядок вирішення спорів. Примірний договір про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину наведений у додатку 3.

У разі прийняття рішення щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, договір з такою особою не укладається.

 1. У разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення письмово повідомляє про нього роботодавцю/фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, з обґрунтуванням причин відмови.

У разі коли роботодавцю/фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, відмовлено у наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину з незалежних від нього причин, він має право повторно звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину в межах строку дії карантину, але не більше 30 календарних днів після його завершення.

 1. Рішення обласного та Київського міського центру зайнятості про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або суду.

Державний центр зайнятості має право переглянути рішення, скасувати його частково або повністю та зобов’язати обласний або Київський міський центр зайнятості розглянути питання про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину повторно.

 1. Перерахування коштів на поточний рахунок фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, або роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється центром зайнятості щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок центру зайнятості на підставі відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471Закону України “Про зайнятість населення”, наданих роботодавцем за формою згідно з додатком 4, а фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, – за формою згідно з додатком 5.

У разі виявлення у поданих відомостях невідповідностей з даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування строк перерахування коштів фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, або роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину може бути продовжено до усунення невідповідностей фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, або роботодавцем.

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 600 від 15.07.2020}

 1. Роботодавець виплачує допомогу працівникам у строк не більше ніж три робочих дні після надходження коштів на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину (відомістю на виплату грошей). Копія зазначеної відомості (відомості на виплату грошей) з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника або виплати її у готівковій формі подається центру зайнятості не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

У разі скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності у працівників, фізичної особи – підприємця, який є застрахованою особою, які не включені до відомостей про осіб, щодо яких прийнято рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, роботодавець/фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, додатково подає центру зайнятості на розгляд відомості про таких осіб.

 1. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем, а фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, – центром зайнятості з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.
 2. Період виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину в разі, коли роботодавцем або фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, вживалися заходи до запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені карантином, не враховується під час розгляду звернення щодо наступного одержання допомоги по частковому безробіттю, передбаченої статтею 47 Закону України “Про зайнятість населення”.
 3. Роботодавець/фізична особа – підприємець, який є застрахованою особою, несе відповідальність за достовірність документів і відомостей, що є підставою для надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, та цільове використання коштів Фонду відповідно до законодавства.
 4. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю на період карантину (розірвання трудового договору протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів, – протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати допомоги з підстав, передбачених пунктом 1частини першої статті 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), пунктом 1частини першої статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України, кошти, отримані роботодавцем, повертаються до Фонду в повному обсязі у розмірі виплаченої звільненій особі допомоги по частковому безробіттю на період карантину.
Читати по темі:  У Миколаєві вводять жорсткий карантин

{Абзац другий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 600 від 15.07.2020}

 1. За наявності підстав, передбачених пунктом 20цього Порядку, центр зайнятості вживає заходів до повернення в повному обсязі коштів, наданих роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, відповідно до законодавства.

У разі виявлення факту подання фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, недостовірних документів і відомостей, що є підставою для надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, кошти, отримані фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, повертаються до Фонду в повному обсязі у розмірі виплаченої такій особі допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

 1. Кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину не надаються роботодавцям/фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами, якими не дотримано вимоги статті 471Закону України “Про зайнятість населення” та цього Порядку.
 2. Центр зайнятості має право перевіряти відомості, подані роботодавцем/фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти перерахування роботодавцю коштів Фонду для виплати працівникам/фізичній особі – підприємцю, який є застрахованою особою, допомоги по частковому безробіттю на період карантину в разі відмови або перешкоджання роботодавцем/фізичною особою – підприємцем, який є застрахованою особою, у проведенні перевірки, виявлення фактів подання Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду.

Центр зайнятості контролює цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 90 календарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, у тому числі в письмовій формі.

 1. Спори, що виникають з питань надання та цільового використання коштів для виплати роботодавцем допомоги по частковому безробіттю на період карантину працівникам, а також фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами, розглядаються Державним центром зайнятості або в установленому законодавством порядку.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 453 від 03.06.2020}

Додаток 1

ВІДОМОСТІ
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України “Про зайнятість населення”

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 453 від 03.06.2020№ 600 від 15.07.2020}

Додаток 2

ВІДОМОСТІ
про фізичну особу – підприємця, який є застрахованою особою, щодо якого виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України “Про зайнятість населення”

{Додаток 2 в редакції Постанов КМ № 453 від 03.06.2020№ 600 від 15.07.2020}

Додаток 3

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 453 від 03.06.2020}

Додаток 4

ВІДОМОСТІ
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України “Про зайнятість населення”

{Порядок доповнено Додатком 4 згідно з Постановою КМ № 600 від 15.07.2020}

Додаток 5

ВІДОМОСТІ
про фізичну особу – підприємця, який є застрахованою особою, щодо якого виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України “Про зайнятість населення”

{Порядок доповнено Додатком 5 згідно з Постановою КМ № 600 від 15.07.2020}

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Події

липень, 2021

X