Головна » Для завантаження » Закони, положення, нормативи » Постанови НБУ » Постанова НБУ від 24.05.2017 № 39
Постанови НБУ

Постанова НБУ від 24.05.2017 № 39

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

П О С Т А Н О В А

24 травня 2017 року

м. Київ

№ 39

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України “Про Національний банк України”, статті 68 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до:

1)Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року

280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за

918/9517 (зі змінами), що додаються;

2)Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за № 919/9518 (зі змінами), що додаються.

2.Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б. В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3.Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Борисенка Р. М.

4.Постанова набирає чинності з 01 липня 2017 року.

В.о. Голови

Я. В. Смолій

Інд. 60

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління

Національного банку України 24 травня 2017 року №39

Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У розділі 14 “Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України” класу 1 “Казначейські та міжбанківські операції”:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

“14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України”;

2) групи рахунків 143 “Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж” та 144 “Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення” викласти в такій редакції:

“143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1430 А Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1435 АП Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1436 КА Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1437 А Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1438 АП Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1440 А Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1446 КА Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1447 А Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1448 АП Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю”.

2.Рахунок 2606 П “Цільові кошти на фінансування ЄВРО-2012” групи рахунків 260 “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання” розділу 26 “Кошти клієнтів банку” класу 2 “Операції з клієнтами” виключити.

3.У класі 3 “Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання”:

1)групу рахунків 304 “Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку” розділу 30 “Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток” викласти в такій редакції:

“304 Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”;

3040 А Активи за придбаними опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3041 А Активи за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3042 А Активи за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3043 А Активи за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3044 А Активи за процентними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3049 А Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”;

2)групу рахунків 314 “Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування” розділу 31 “Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування” доповнити двома новими рахунками 3143 та 3144 такого змісту:

“3143 А Активи за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

3144 А Активи за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування”;

3) у розділі 33 “Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов’язання”:

групу рахунків 335 “Похідні фінансові зобов’язання в торговому портфелі банку” викласти в такій редакції:

“335 Похідні фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3350 П Зобов’язання за проданими опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3351 П Зобов’язання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3352 П Зобов’язання за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3353 П Зобов’язання за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3354 П Зобов’язання за процентними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3359 П Зобов’язання за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”;

групу рахунків 336 “Похідні фінансові зобов’язання, що призначені для обліку хеджування” доповнити двома новими рахунками 3363 та 3364 такого змісту:

“3363 П Зобов’язання за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

3364 П Зобов’язання за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування”;

доповнити розділ новою групою рахунків 338 та рахунками 3380, 3385 ‒ 3388 такого змісту:

“338 “Фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

3380 П “Фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3385 АП Переоцінка фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3386 КП Неамортизований дисконт за фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3387 П Неамортизована премія за фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3388 АП Нараховані витрати за фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”.

4. У класі 6 “Доходи”:

1) у розділі 60 “Процентні доходи”:

рахунки 6054 та 6055 групи рахунків 605 “Процентні доходи за цінними паперами” викласти в такій редакції:

“6054 АП “Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

6055 АП “Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю”;

групу рахунків 609 “Інші процентні доходи” після назви групи доповнити новим рахунком 6096 такого змісту:

“6096 АП Процентні доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу”;

2) у розділі 62 “Результат від торговельних операцій”: назву розділу викласти в такій редакції:

“62 Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу”; групу рахунків 620 “Результат від торговельних операцій” викласти в такій

редакції:

“620 Результат від переоцінки 6201 АП Результат від переоцінки інших похідних фінансових

інструментів 6202 АП Результат від переоцінки цінних паперів за операціями репо з

банками 6203 АП Результат від переоцінки цінних паперів та інших фінансових

інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 6204 АП Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів 6205 АП Результат від переоцінки придбаних опціонних контрактів 6206 АП Результат від переоцінки форвардних контрактів 6207 АП Результат від переоцінки ф’ючерсних контрактів 6208 АП Результат від переоцінки валютних своп-контрактів

6209 АП Результат від переоцінки процентних своп-контрактів”; доповнити розділ новою групою рахунків 621 та рахунками 6211 ‒ 6219

такого змісту:

“621 Результат від операцій з купівлі-продажу 6211 АП Результат від операцій з купівлі-продажу інших похідних

фінансових інструментів 6212 АП Результат від операцій з купівлі-продажу цінних паперів за

операціями репо з банками 6213 АП Результат від операцій з купівлі-продажу цінних паперів та інших

фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

6214 АП Результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів

6215 АП Результат від операцій з купівлі-продажу придбаних опціонних контрактів

6216 АП Результат від операцій з купівлі-продажу форвардних контрактів 6217 АП Результат від операцій з купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів 6218 АП Результат від операцій з купівлі-продажу валютних своп-

контрактів 6219 АП Результат від операцій з купівлі-продажу процентних своп-

контрактів”;

3) групу рахунків 630 “Дохід у вигляді дивідендів” розділу 63 “Інші операційні доходи” викласти в такій редакції:

“630 Дохід у вигляді дивідендів 6300 П Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за

справедливою вартістю через прибутки/збитки 6301 П Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за

справедливою вартістю через інший сукупний дохід 6302 П Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії

6303 П Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії”.

5. Групу рахунків 705 “Процентні витрати за цінними паперами власного боргу” розділу 70 “Процентні витрати” класу 7 “Витрати” доповнити новим рахунком 7057 такого змісту:

“7057 АП Процентні витрати за фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”.

6. У класі 9 “Позабалансові рахунки”:

1) у розділі 92 “Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами”:

у групі рахунків 920 “Валюта та банківські метали до отримання”: рахунки 9202, 9204 та 9207 викласти в такій редакції:

“9202 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки”;

“9204 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки”;

“9207 А Валюта та банківські метали до отримання за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки”;

доповнити групу рахунків новим рахунком 9208 такого змісту:

“9208 А Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп- контрактами”;

у групі рахунків 921 “Валюта та банківські метали до відправлення”: рахунки 9212, 9214 та 9217 викласти в такій редакції:

“9212 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки”;

“9214 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки”;

“9217 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки”;

доповнити групу рахунків новим рахунком 9218 такого змісту:

“9218 П Зобов’язання щодо відправлення валюти за валютними своп- контрактами”;

2) у розділі 93 “Вимоги та зобов’язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну”:

у групі рахунків 935 “Активи до отримання”: рахунки 9352, 9354 та 9357 викласти в такій редакції:

“9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”;

“9354 А Активи до отримання за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”;

“9357 А Активи до отримання за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”;

доповнити групу рахунків двома новими рахунками 9358 та 9359 такого змісту:

“9358 А Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами 9359 А Активи до отримання за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через

прибутки/збитки”; у групі рахунків 936 “Активи до відправлення”:

рахунки 9362, 9364 та 9367 викласти в такій редакції:

“9362 П Активи до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”;

“9364 П Активи до відправлення за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”;

“9367 П Активи до відправлення за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”;

доповнити групу рахунків двома новими рахунками 9368 та 9369 такого змісту:

“9368 П Грошові потоки до відправлення за процентними своп- контрактами

9369 А Активи до відправлення за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”.

Головний бухгалтер – директор

Департаменту бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО Заступник Голови

Національного банку України

_____________ Р. М. Борисенко

(підпис)

“__” ________ 2017 року

(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Правління

Національного банку України 24 травня 2017 року №39

Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

1. У розділі 14 “Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України” класу 1 “Казначейські та міжбанківські операції”:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

“14 Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України”;

2) групи рахунків 143 “Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж” та 144 “Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення” викласти в такій редакції:

“143 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

1430 А Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що оцінюються за справедливою вартістю.

За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.

За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що продані або погашені.

1435 АП Переоцінка депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України.

За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми уцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу.

За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) депозитних сертифікатів Національного банку України; списані суми дооцінки за депозитними сертифікатами Національного банку України під час їх продажу.

1436 КА Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, які оцінюються за справедливою вартістю, що придбані з дисконтом.

За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані.

За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу або погашення.

1437 А Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, які оцінюються за справедливою вартістю, що придбані з премією.

За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані.

За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу або погашення.

1438 АП Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що оцінюються за справедливою вартістю.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання; суми накопичених нарахованих процентів у разі продажу депозитних сертифікатів Національного банку України або погашення.

144 Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

1440 А Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, розміщених у банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

За дебетом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що придбані банком.

За кредитом рахунку проводяться суми номінальної вартості депозитних сертифікатів Національного банку України, що погашені.

1446 КА Неамортизований дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що оцінюються за амортизованою собівартістю, які придбані з дисконтом.

За кредитом рахунку проводяться суми неамортизованого дисконту за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані.

За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі погашення.

1447 А Неамортизована премія за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що оцінюються за амортизованою собівартістю, які придбані з премією.

За дебетом рахунку проводяться суми неамортизованої премії за депозитними сертифікатами Національного банку України, що придбані.

За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі погашення.

1448 АП Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю

Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що рекласифіковані; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі депозитних сертифікатів Національного банку України.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання або суми нарахованих процентів за депозитними сертифікатами Національного банку України, що погашені”.

2.Рахунок 2606 П “Цільові кошти на фінансування ЄВРО-2012” групи рахунків 260 “Кошти на вимогу суб’єктів господарювання” розділу 26 “Кошти клієнтів банку” класу 2 “Операції з клієнтами” виключити.

3.У класі 3 “Операції з цінними паперами та інші активи і зобов’язання”:

1) групу рахунків 304 “Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку” розділу 30 “Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток” викласти в такій редакції:

“304 Похідні фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3040 А Активи за придбаними опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за придбаними опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки.

За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за придбаними опціонними контрактами під час їх позитивної переоцінки, а також суми перерахованої премії опціону.

За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3041 А Активи за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за форвардними контрактами під час їх позитивної переоцінки.

За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3042 А Активи за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”.

За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за ф’ючерсними контрактами під час їх позитивної переоцінки.

За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3043 А Активи за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за валютними своп- контрактами під час їх позитивної переоцінки.

За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3044 А Активи за процентними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за процентними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за процентними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.

За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3049 А Активи за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки.

За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за іншими похідними фінансовими інструментами під час їх позитивної переоцінки.

За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення”;

2)групу рахунків 314 “Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування” розділу 31 “Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування” доповнити двома новими рахунками 3143 та 3144 такого змісту:

“3143 А Активи за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.

За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за валютними своп- контрактами під час їх позитивної переоцінки.

За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення.

3144 А Активи за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік активів за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.

За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за процентними своп-контрактами під час їх позитивної переоцінки.

За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості активів або їх погашення”;

3)у розділі 33 “Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов’язання”:

групу рахунків 335 “Похідні фінансові зобов’язання в торговому портфелі банку” викласти в такій редакції:

“335 Похідні фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

3350 П Зобов’язання за проданими опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік зобов’язань за проданими опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки.

За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов’язань за проданими опціонними контрактами під час їх від’ємної переоцінки, а також суми отриманої премії опціону.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення.

3351 П Зобов’язання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік зобов’язань за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов’язань за форвардними контрактами під час їх від’ємної переоцінки.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення.

3352 П Зобов’язання за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік зобов’язань за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов’язань за ф’ючерсними контрактами під час їх від’ємної переоцінки.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення.

3353 П Зобов’язання за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік зобов’язань за валютними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов’язань за валютними своп-контрактами під час їх від’ємної переоцінки.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення.

3354 П Зобов’язання за процентними своп-контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік зобов’язань за процентними своп- контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов’язань за процентними своп-контрактами під час їх від’ємної переоцінки.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення.

3359 П Зобов’язання за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”

Призначення рахунку: облік зобов’язань за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов’язань за іншими похідними фінансовими інструментами під час їх від’ємної переоцінки.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення”;

групу рахунків 336 “Похідні фінансові зобов’язання, що призначені для обліку хеджування” доповнити двома новими рахунками 3363 та 3364 такого змісту:

“3363 П Зобов’язання за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік зобов’язань за валютними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування.

За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов’язань за валютними своп-контрактами під час їх від’ємної переоцінки.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення.

3364 П Зобов’язання за процентними своп-контрактами, що призначені для обліку хеджування

Призначення рахунку: облік зобов’язань за процентними своп- контрактами, що призначені для обліку хеджування.

За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов’язань за процентними своп-контрактами під час їх від’ємної переоцінки.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості зобов’язань або їх погашення”;

доповнити розділ новою групою рахунків 338 та рахунками 3380, 3385 ‒ 3388 такого змісту:

“338 Фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

3380 П “Фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік фінансових зобов’язань банку, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За кредитом рахунку проводяться суми фінансових зобов’язань, які випущені банком.

За дебетом рахунку проводяться суми фінансових зобов’язань у разі їх продажу або погашення.

3385 АП Переоцінка фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості (дооцінки) фінансових зобов’язань; списані суми уцінки за фінансовими зобов’язаннями під час їх продажу.

За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості (уцінки) фінансових зобов’язань; списані суми дооцінки за фінансовими зобов’язаннями під час їх продажу.

3386 КП Неамортизований дисконт за фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік сум неамортизованого дисконту за фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За дебетом рахунку проводяться суми дисконту під час випуску фінансового зобов’язання банком.

За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період та неамортизована частина дисконту в разі дострокового погашення.

3387 П Неамортизована премія за фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік сум неамортизованої премії за фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.

За кредитом рахунку проводяться суми премії під час випуску фінансового зобов’язання банком.

За дебетом рахунку проводяться суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення фінансового зобов’язання.

3388 АП Нараховані витрати за фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки.

За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати.

За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат”.

4.У класі 6 “Доходи”:

1)у розділі 60 “Процентні доходи”:

рахунки 6054 та 6055 групи рахунків 605 “Процентні доходи за цінними паперами” викласти в такій редакції:

“6054 АП “Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за справедливою вартістю

6055 АП “Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що оцінюються за амортизованою собівартістю”;

групу рахунків 609 “Інші процентні доходи” після назви групи доповнити новим рахунком 6096 такого змісту:

“6096 АП Процентні доходи за кредитами (депозитами), наданими (розміщеними) на умовах субординованого боргу”;

2) у розділі 62 “Результат від торговельних операцій”: назву розділу викласти в такій редакції:

“62 Результат від переоцінки та від операцій з купівлі-продажу”; групу рахунків 620 “Результат від торговельних операцій” викласти в такій

редакції:

“620 Результат від переоцінки 6201 АП Результат від переоцінки інших похідних фінансових

інструментів 6202 АП Результат від переоцінки цінних паперів за операціями репо з

банками 6203 АП Результат від переоцінки цінних паперів та інших фінансових

інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки 6204 АП Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів 6205 АП Результат від переоцінки придбаних опціонних контрактів 6206 АП Результат від переоцінки форвардних контрактів 6207 АП Результат від переоцінки ф’ючерсних контрактів 6208 АП Результат від переоцінки валютних своп-контрактів

6209 АП Результат від переоцінки процентних своп-контрактів”; доповнити розділ новою групою рахунків 621 та рахунками 6211 ‒ 6219

такого змісту:

“621 Результат від операцій з купівлі-продажу 6211 АП Результат від операцій з купівлі-продажу інших похідних

фінансових інструментів 6212 АП Результат від операцій з купівлі-продажу цінних паперів за

операціями репо з банками 6213 АП Результат від операцій з купівлі-продажу цінних паперів та інших

фінансових інвестицій, що обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

6214 АП Результат від операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів

6215 АП Результат від операцій з купівлі-продажу придбаних опціонних контрактів

6216 АП Результат від операцій з купівлі-продажу форвардних контрактів

6217 АП Результат від операцій з купівлі-продажу ф’ючерсних контрактів 6218 АП Результат від операцій з купівлі-продажу валютних своп-контрактів 6219 АП Результат від операцій з купівлі-продажу процентних своп-контрактів”;

3) групу рахунків 630 “Дохід у вигляді дивідендів” розділу 63 “Інші операційні доходи” викласти в такій редакції:

“630 Дохід у вигляді дивідендів 6300 П Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за

справедливою вартістю через прибутки/збитки 6301 П Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за

справедливою вартістю через інший сукупний дохід 6302 П Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в асоційовані компанії

6303 П Дохід у вигляді дивідендів за інвестиціями в дочірні компанії”.

5. Групу рахунків 705 “Процентні витрати за цінними паперами власного боргу” розділу 70 “Процентні витрати” класу 7 “Витрати” доповнити новим рахунком 7057 такого змісту:

“7057 АП Процентні витрати за фінансовими зобов’язаннями, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки”.

6. У класі 9 “Позабалансові рахунки”:

1) у розділі 92 “Зобов’язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами”:

у групі рахунків 920 “Валюта та банківські метали до отримання”: рахунки 9202, 9204 та 9207 викласти в такій редакції:

“9202 А Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення форвардного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через

прибутки/збитки, та датою його погашення.

За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту”;

“9204 А Валюта та банківські метали до отримання за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення опціонного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.

За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту”;

“9207 А Валюта та банківські метали до отримання за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання між датою укладення ф’ючерсного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.

За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до отримання.

За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту”;

доповнити групу рахунків новим рахунком 9208 такого змісту:

“9208 А Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп- контрактами”;

Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до отримання між датою укладення валютного своп-контракту та датою його погашення.

За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до отримання

За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту”;

у групі рахунків 921 “Валюта та банківські метали до відправлення”: рахунки 9212, 9214 та 9217 викласти в такій редакції:

“9212 П Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення форвардного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.

За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту”;

“9214 П Валюта та банківські метали до відправлення за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення опціонного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки та датою його погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.

За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту”;

“9217 П Валюта та банківські метали до відправлення за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/ збитки Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення ф’ючерсного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та

датою його погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів до відправлення.

За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту”;

доповнити групу рахунків новим рахунком 9218 такого змісту:

“9218 П Зобов’язання щодо відправлення валюти за валютними своп- контрактами

Призначення рахунку: облік валюти та банківських металів до відправлення між датою укладення валютного своп-контракту та датою його погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів до відправлення.

За дебетом рахунку проводяться суми валюти та банківських металів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту”;

2) у розділі 93 “Вимоги та зобов’язання щодо андеррайтингу цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім інструментів валютного обміну”:

у групі рахунків 935 “Активи до отримання”: рахунки 9352, 9354 та 9357 викласти в такій редакції:

“9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення форвардного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.

За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту”;

“9354 А Активи до отримання за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення опціонного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.

За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту”;

“9357 А Активи до отримання за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення ф’ючерсного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.

За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту”;

доповнити групу рахунків двома новими рахунками 9358 та 9359 такого змісту:

“9358 А Грошові потоки до отримання за процентними своп-контрактами Призначення рахунку: облік грошових потоків до отримання між датою

укладення процентного своп-контракту та датою його погашення.

За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків до отримання.

За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків після їх отримання або після закінчення строку дії контракту.

9359 А Активи до отримання за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою укладення контракту за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.

За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання.

За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх отримання або після закінчення строку дії контракту”;

у групі рахунків 936 “Активи до відправлення”: рахунки 9362, 9364 та 9367 викласти в такій редакції:

“9362 П Активи до відправлення за форвардними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення форвардного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту”;

“9364 П Активи до відправлення за опціонними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

14

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення опціонного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту”;

“9367 П Активи до відправлення за ф’ючерсними контрактами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення ф’ючерсного контракту, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або після закінчення строку дії контракту”;

доповнити групу рахунків двома новими рахунками 9368 та 9369 такого змісту:

“9368 П Грошові потоки до відправлення за процентними своп- контрактами

Призначення рахунку: облік грошових потоків до відправлення між датою укладення процентного своп-контракту та датою його погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми грошових потоків до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми грошових потоків після їх

відправлення або після закінчення строку дії контракту”; 9369 П Активи до відправлення за іншими похідними фінансовими

інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки

Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою укладення контракту за іншими похідними фінансовими інструментами, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки/збитки, та датою його погашення.

За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення.

За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх відправлення або

після закінчення строку дії контракту”.

Головний бухгалтер – директор

Департаменту бухгалтерського обліку

Б. В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови

Національного банку України

_____________ Р. М. Борисенко

(підпис)

“__” ________ 2017 року


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X