Запитання:

1. За березень (місяць продажу) потрібно нараховувати знос 450 грн? 

2. В яких звітах відображається продаж основних засобів?

3. В бухгалтерській літературі зазначено: «При продажу основних засобів іншому підприємству складається Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма №ОЗ-1) у трьох примірниках: перші два у підприємства, що здає (де перший примірник додається до звіту, а другий – до повідомлення на передачу та для акцепта), третій примірник особі, що приймає основні засоби». До якого звіту і до якого повідомлення додається Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1)?

Відповідь:

За березень (місяць продажу) потрібно нараховувати знос – 450 грн? 

У місяці продажу верстата його знос становитиме 900 грн, тобто знос на 01.03.2023 року та відображатиметься в обліку проведенням – Дт 131 Кт 10 (списання суми накопиченої амортизації), оскільки при продажу ОЗ, сума зносу по ньому не може залишатися на рахунках, вона підлягає списанню разом з ОЗ.

А сам ОЗ, згідно з вимогами П(С)БО 27, щодо якого прийнято рішення про реалізацію, підлягають переведенню до складу необоротних активів, утримуваних для продажу на субрахунок 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу».

Тож, після переведення ОЗ до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, амортизацію на такі активи не нараховують з місяця, що настає за місяцем вибуття об’єкта зі складу ОЗ (пп. 6 розд. ІІ П(С)БО 27).

В яких звітах відображається продаж основних засобів?

Реалізовані ОЗ знайдуть своє відображення в декларації з податку на прибуток (у додатках АМ та РІ), у декларації з ПДВ та у фінансовій звітності.

До якого звіту і до якого повідомлення додається Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1)?

Так дійсно, Наказом Мінстату №352 було передбачено при продажу основних засобів іншому підприємству Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1) складається у трьох примірниках: перші два у підприємства, що здає (де перший примірник додається до звіту, а другий – до повідомлення на передачу та для акцепта), третій примірник особі, що приймає основні засоби. На сьогодні цей наказ втратив чинність.

Проте пп. 3 Методрекомендацій №561 передбачено, що бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечити:

  • своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку повної інформації про оцінку, переоцінку і надходження основних засобів, їх внутрішнє переміщення (зі складу в цех (відділ, дільницю), з цеху в цех тощо), вибуття (реалізація, ліквідація, безоплатна передача, нестача, псування тощо);
  • відображення даних про нарахування амортизації основних засобів за звітний період та їх зносу з початку корисного використання;
  • визначення витрат, пов’язаних з підтриманням основних засобів у робочому стані (технічні огляди, поточне обслуговування), їх ремонтом і поліпшенням;
  • визначення фінансових результатів від реалізації та іншого вибуття основних засобів;
  • інформацією для складання звітності про основні засоби і капітальні інвестиції.

Отже, акт буде надавати підтвердну інформацію відображення реалізації верстата в бухобліку та  фінансовій звітності.

Щодо повідомлення на передачу та для акцепта, вважаємо, тут мається на увазі повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі. Також це може бути пропозиція однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною (ст. 638 ЦКУ).

Акцепт (лат. acceptus — прийнятий) — згода на оплату або гарантування оплати документів. 

Згідно з ст. 642 ЦКУ, акцептом є відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття. 

Тобто, згода прийняти умови, що містяться у пропозиції укласти договір.

Тож, надання покупцю акту приймання – передачі є акцептом, що не позбавляє його виконати свої зобов’язання щодо оплати за придбані, в даному випадку, ОЗ. Акт виписується до певного договору. А акцепт здійснюється шляхом оплати ОЗ згідно з умовами договору.