Головна » Для завантаження » Нормативка » Нормативна база бухгалтера » Приказ Минфина от 10.04.15 г № 415
Нормативна база бухгалтера

Приказ Минфина от 10.04.15 г № 415

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

ПРИКАЗ

10.04.2015 г.

г. Киев

N 415

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
28 апреля 2015 г. за N 474/26919

Об утверждении формы Налоговой декларации по транспортному налогу

В соответствии с пунктом 46.5 статьи 46 главы 2 раздела II, статьей 267 раздела XII Налогового кодекса Украины и подпунктом 5 пункта 4 Положения о Министерстве финансов Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2014 года N 375,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму Налоговой декларации по транспортному налогу, которая прилагается.

2. Департаменту налоговой, таможенной политики и методологии бухгалтерского учета Министерства финансов Украины (Чмерук Н. А.) в установленном порядке обеспечить:

представление этого приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины;

обнародование этого приказа.

3. Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением этого приказа возложить на заместителя Министра финансов Украины Макееву А. Л. и и. о. Председателя Государственной фискальной службы Украины Мокляка М. В.

И. о. Министра

И. Уманский

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Государственной
регуляторной службы Украины

К. М. Ляпина

И. о. Председателя Государственной
фискальной службы Украины

М. В. Мокляк

Министр
внутренних дел Украины

А. Б. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 квітня 2015 року N 415
Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу)

1

Податкова декларація
з транспортного податку

Код типу декларації

1.1.Т

Порядковий номер за рік 1

Тип декларації

01

Звітна

02

Звітна нова

03

Уточнююча

2

Звітний (податковий) період
на 2 0

рік

починаючи з 2 з урахуванням уточнень з 3

3

Повне найменування платника 4
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
юридична особа – резидент
юридична особа – нерезидент

4

Податковий номер 5

5

Код виду економічної діяльності (КВЕД) 6

.

.

6

Місцезнаходження платника Поштовий індекс
Міжміський код
Телефон
Електронна адреса 7 Факс 7

7

Найменування контролюючого органу за місцем реєстрації транспортних засобів, до якого подається декларація
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Одиниці виміру: гривні – з двома десятковими знаками

N
з/п

Марка та модель транспорт-
ного засобу

Номерний знак транс-
порт-
ного засобу

Рік випуску транс-
порт-
ного засобу

Дата реєстрації транс-
порт-
ного засобу

Об’єм цилінд-
рів двигуна (см 3)

Кількість місяців воло-
діння транс-
порт-
ним засобом

Річна сума транс-
порт-
ного податку, яка підлягає сплаті за даними платни-
ка 8, 9*

I квар-
тал 9

II квар-
тал 9

III квар-
тал 9

IV квар-
тал 9**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5 10

6

Нараховано податку на 20__ рік, усього (сума значень колонок 9 – 12 р. 1 – 5)

7 11

Нараховано податку на 20__ рік за даними раніше поданої декларації (р. 6 декларації, що уточнюється)

8 11

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання з податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 6 – р. 7))

9 11

Розмір заниження (недоплата) податкового зобов’язання з податку

10 11

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання з податку на 20__ рік (позитивне значення (р. 7 – р. 6))

11 11

Розмір завищення (переплати) податкового зобов’язання з податку

12 12

Сума штрафу ((колонки з 9 по 12 р. 9) х 3 % або 5 %)

13 13

Сума пені
До декларації додаються:
Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

N з/п

Зміст доповнення

Інформація, наведена в декларації, є достовірною.
Дата подання декларації (дд.мм.рррр)

.

.

Керівник (уповноважена особа)
платника податків                                _______________________                 _______________________
(підпис)                                                           (ініціали, прізвище)М. П. (за наявності)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта 14
Головний бухгалтер (уповноважена
особа з ведення бухгалтерського обліку)  __________________                     _______________________
(підпис)                                                            (ініціали, прізвище)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта 14
Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності “___” ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):

порушень (помилок) не виявлено / складено акт від “___” ____________ 20__ року N ______

“___” ____________ 20__ року ___________________________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи контролюючого органу)

____________
* Ставка податку встановлюється відповідно до пункту 267.4 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України.** У податковій декларації з транспортного податку заокруглення суми нарахованого податку за базові податкові (звітні) квартали року, крім суми за останній базовий податковий (звітний) квартал року, здійснюється за загальними правилами заокруглення. Сума транспортного податку за останній базовий податковий (звітний) квартал року визначається як різниця річної суми транспортного податку і суми транспортного податку за базові (звітні) квартали року, крім останнього.

1Зазначається номер послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій.

2Заповнюється у разі подання декларації щодо транспортних засобів, придбаних протягом звітного року або отриманих у разі переходу права власності на транспортні засоби протягом звітного року (починаючи з (зазначається номер місяця арабськими цифрами)).

3Заповнюється у разі уточнення податкових зобов’язань (з урахуванням уточнень з (зазначається номер місяця арабськими цифрами)).

4Повне найменування платника податку згідно з реєстраційними документами.

5Юридичні особи – нерезиденти, які не мають коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.

6Зазначається основний вид економічної діяльності.

7Зазначається за бажанням платника.

8Річна сума транспортного податку обраховується відповідно до пункту 267.4 статті 267 розділу XII Податкового кодексу України.

9У разі придбання протягом року об’єктів оподаткування податок сплачується, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. Показники у колонках 8 – 12 розраховуються з календарного місяця, в якому починає та/або до календарного місяця, в якому припиняє діяти податковий обов’язок платника.

10За потреби кількість рядків може бути збільшено або зменшено.

11Рядки 7 – 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань протягом звітного року.

12Сума штрафу (р. 12) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту “а” або “б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

13Сума пені (р. 13) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

14Зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

37 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X