Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Резерв відпусток: від А до Я
Авторские Бухгалтерський облік

Резерв відпусток: від А до Я

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Загальні положення

ПСБО 11 "Зобов’язання" (п.13)  передбачає необхідність створення забезпечення на оплату відпусток. Також нам про це нагадує і ПСБО 26 "Виплати працівникам". Відповідно до останнього виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню (тобто ті, право на отримання яких може бути використано працівником в майбутніх періодах), визнають зобов'язанням через створення забезпечення в звітному періоді. Забезпечення - зобов'язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу. Це визначення точно відображає суть резерву відпусток. Адже під час його створення невідомо хто і коли піде у відпустку, хто і коли звільниться, або хто захоче перенести свою відпустку на інший місяць, або рік. Ці норми ПСБО носять імперативний характер, тобто обов’язкові до виконання усіма підприємствами без виключення. А що буде якщо його не створювати? Теоретично ненарахування резерву відпусток можна кваліфікувати як ведення бухгалтерського обліку з порушенням встановленого порядку. Штраф за таке порушення невеликий: від 136 до 340 грн. При цьосц цей штраф може накласти небудь хто, а тільки Держфінінспекція, яка здійснює конроль за використанням державних коштів. Отже
Залучення до відповідальності за нестворення резерву відпусток не погрожує посадовим особам підприємств, не пов'язаних з державними грошовими засобами.
Суми створених забезпечень визнають витратами (абзац сьомий п. 13 П (С) БО 11). Таким чином, створення резерву відпусток відповідає одному з основних принципів бухобліку - принципу обачності. Нагадаємо, що він передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які запобігають заниження зобов'язань і витрат і завищення активів і доходів підприємства (ст. 4 Закону № 996).
Забезпечення створюють тільки для оплати щорічних (основної і додаткових) відпусток та додаткових відпусток на дітей.
Для інших видів відпусток резерв не створюють: навчальних, творчих і т.д. Чому? Тому що точно не відомо чи буде взагалі надана така відпустка и чи виникне підстава для її надання.

Створення та використання резерву

РВм = ЗП х Кзп х Кєсв, де РВм - місячна сума відрахувань на створення резерву відпусток; ЗП - фактично нарахована в поточному місяці заробітна плата; Кзп- коефіцієнт резервування; - коефіцієнт, що збільшує резерв відпусток на суму ЄСВ у частині нарахувань.
Читати по темі:  Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з торговельною маркою
При цьому коефіцієнт резервування Кзп визначають за формулою: Кзп = Оп: ФОТпєсв де Оп - річна планова сума на оплату відпусток (визначають на підставі графіка відпусток); ФОТп - загальний річний плановий фонд оплати праці (без урахування сум відпускних). У свою чергу, коефіцієнт, що збільшує резерв відпусток на суму ЄСВ (Кєсв), розраховують так: Кєсв = 1 + Сєсв: 100%, де Сєсв - ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до класу професійного ризику виробництва підприємства-роботодавця. В 2016 р. така ставка єдина для всіх підприємств і складає 22% Якщо на підприємстві працюють особи, для яких діють спеціальні ставки ЄСВ (наприклад - інваліди), показник Кєсв для таких категорій працівників розраховують окремо. Розрахунок цих коефіцієнтів здійснюють раз на рік. якщо планові фонди оплати праці не переглядалися. В показник ФОТп попадуть основна та додаткова заробітна плата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Ще одне правило: Резерв відпусток необхідно розраховувати окремо для різних категорій працівників (виробничого, адміністративного персоналу і т. п.). Це пов'язано з тим, що суми створених забезпечень визнають витратами в розрізі тих же видів операційних витрат, для відшкодування яких їх створюють. Для обліку резерву відпусток застосовують субрахунок 471 «Забезпечення виплат відпусток». Приклад На підприємстві працює 5 співробітників (один з яких - інвалід), що займаються збутом продукції. Плановий фонд оплати праці цих працівників (без урахування сум відпускних) на 2016 рік становить 278400,00 грн. Планується, що сума відпускних складе 22563,00 грн. Всього за місяць нараховано заробітну плату в розмірі 23200,00 грн., В тому числі працівнику інваліду - 3700,00 грн. Розрахуємо коефіцієнт резервування (Кзп): 22563,00 грн. : 278400,00 грн. = 0,081. Коефіцієнт, що коректує резерв відпусток на суму ЄСВ (Кєсв), складе: - По працівнику-інваліду: 1 + 8,41%: 100% = 1,0841; - По іншим працівникам: 1 + 22,00%: 100% = 1,22. Суму резерву відпусток розраховуємо так: - По працівнику-інваліду: 3700,00 грн. х 0,081 х 1,0841 = 324,90 грн .; - По іншим працівникам: (23200,00 грн. - 3700,00 грн.) Х 0,081 х 1,22 = 1926,99 грн. Загальна сума резерву відпусток, що включається до витрат на збут (рахунок 93), за місяць складе: 324,90 грн. + 1926,99 грн. = 2251,89 грн.
Читати по темі:  Оформлення та ведення графіку відпусток
Нагадаємо: Резерв відпусток використовують для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких він був створений. Тобто за рахунок резерву нараховують:
  •  Оплату щорічних (основної та додаткових) відпусток, а також додаткових відпусток на дітей;
  •  Компенсацію за невикористану відпустку;
  •  ЄСВ на суми зазначених вище відпускних і компенсацій.
Не завжди сума нарахованого резерву відпусток покриває суму відпускних і ЄСВ який на них припадає. Особливо часто така ситуація виникає влітку, коли працівники масово йдуть у відпустку. У цьому випадку важливо пам'ятати: не можна використовувати резерву більше, ніж він був нарахований. З цієї причини не може бути дебетового залишку по субрахунку 471. Суму відпускних (і ЄСВ), що не покривається резервом, нараховують за рахунок витрат звітного періоду.

Інвентаризація резерву відпусток

ПСБО 11 каже, що таку інвентаризацію слід проводити на кожну дату балансу тобто станом на кінець кварталу (року). ПОЛОЖЕННЯ про інвентаризацію активів та зобов’язань №879 каже, що таку інвентаризацію слід робити раз на рік. На наш погляд, переглядати розмір резерву на оплату відпусток досить один раз на рік (на кінець звітного року). Але якщо є бажання і можливість це можна робити і частіше (раз на квартал). Розрахунок залишку резерву відпусток (з урахуванням нарахувань ЄСВ) базується на кількості днів; не використаних працівниками підприємства щорічних і «дитячих» відпусток і середньоденної оплати праці працівників. Причому середньоденний заробіток визначають відповідно до Порядку № 100 так само, як для розрахунку відпускних. Залишок резерву (Рзал) по кожному працівнику визначають за такою формулою: Рзал = ФОП: (КД - Св - В) х Двід х Кєсв де ФОП - фактично нарахована заробітна плата за попередні 12 календарних місяців або за фактично відпрацьований період (з 1-го до 1-го числа), якщо співробітник пропрацював менше року; КД - кількість календарних днів у розрахунковому періоді; Св - кількість святкових і неробочих днів в розрахунковому періоді; В - час, протягом якого працівник відповідно до чинного законодавства або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково в розрахунковому періоді; Двід - кількість невикористаних днів відпустки; Кєсв - коефіцієнт, що збільшує резерв відпусток на суму нарахувань ЄСВ.
Читати по темі:  Продаж основних засобів в бухгалтерському обліку
Якщо отримана цифра більше за нарахований резерв відпусток, то ми робимо донарахування Резерву на отриману різницю. Якщо ж цифра менша, то це означає що нам треба: або сторнувати резерв відпусток або включаємо суму різниці до складу доходів ( в кредит рахунку 719).

Відображення в обліку та звітності резерву відпусток

У бухгалтерському обліку створення резерву відпусток відображають за кредитом субрахунка 471 в кореспонденції з дебетом рахунків 23, 91, 92, 93 або 94 (в залежності від місця роботи співробітників). Якщо підприємство застосовує клас рахунків 8, то нараховані за кредитом субрахунка 471 суми резерву відпусток спочатку включають в дебет субрахунків: - 814 «Оплата відпусток» - на суму резерву в частині витрат на оплату праці; - 821 «Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» - на суму резерву в частині ЄСВ. І вже після цього з кредиту зазначених субрахунків нараховані суми резерву списують в дебет рахунків 23, 91, 92, 93 або 94. При використанні резерву відпусток (тобто при нарахуванні відпускних, компенсації за невикористану відпустку, а також ЄСВ від цих сум) субрахунок 471 дебетують у кореспонденції з кредитом субрахунків: - 661 «Розрахунки по заробітній платі» - на суму нарахованих відпускних або компенсації за невикористану відпустку; - 651 «За розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування» - на суму нарахованого на відпускні або компенсацію відпустки ЄСВ.

Типові бухгалтерські проводки з нарахування та використання резерву відпусток

Господарська операція Дт Кт
Нараховано резерв на оплату відпусток (в частині витрат на оплату праці):
працівникам зайнятим у виробництві 23 471
іншим працівникам зайнятим у виробництві 91 471
адміністрації підприємства 92 471
менеджерам зі збуту 93 471
персоналу який зайнятий обслуговування об’єктів соцкультпобуту 949 471
Сформовано забезпечення в частині ЄСВ, що зараховується на суми відпускних працівників 23,91, 92,93, 949 471
Нараховані за рахунок резерву відпускні 471 661
Нараховано ЄСВ на відпускні які виплачуються за рахунок резерву 471 651
Донарахований резерв відпусток по результатам інвентаризації 23,91,92,93 949 471
В результаті проведення інвентаризації відображена в складі доходів надмірно нарахована сума резерву відпусток 471 719
Забезпечення на оплату відпусток носять лише  виключно поточний характер. Нагадаємо: до поточних відносять ті забезпечення, які планується використовувати протягом 12 місяців з дати балансу. І як ми вже зрозуміли  вони будуть приймати участь у формуванні фінансового результату до оподаткування, на підставі якого визначається об'єкт оподаткування податком на прибуток. Тобто якщо підприємству якось необхідно зменшити оподатковуваний прибуток то створення резерву - це законний метод це зробити. Автор статті: Піскун А.Є.

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Пошук від Google

Наша розсилка

Приєднуйся до Нас

Події

Відео тижня

«Чому перш за все слід визначатися зі своїми страхами, а потім вже з цілями», Тім Ферріс

Inline
Inline