Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Страхування працівників: види, облік і податки
Бухгалтерський облік

Страхування працівників: види, облік і податки

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Незалежнi консультанти Лариса ПАНТЕЛIЙЧУК i Олена ГАБРУК

“Праця i зарплата” N 25 (989), 06 липня 2016 р.

Добровiльне медичне, недержавне пенсiйне та добровiльне страхування працiвникiв:
що потрiбно знати роботодавцю

Незважаючи на непросте сьогодення, чимало роботодавцiв передбачає у своїх бюджетах корпоративний соцiальний пакет, складовою якого є медичне i недержавне страхування працiвникiв. Роботодавець за погодженням з працiвником укладає договiр страхування та фiнансує такi витрати, працiвник у разi настання страхового випадку одержує страховi виплати. Саме тому слiд повернутися до цiєї теми й розглянути деякi нюанси облiку та оподаткування таких витрат.

1. Добровiльне медичне страхування

Усi питання органiзацiї i порядку добровiльного медичного страхування регулюються Законом України вiд 07.03.96 р. № 85/96-ВР «Про страхування» (далi – Закон № 85). Конкретнi умови страхування визначаються пiд час укладання договору, який з огляду на ст. 981 Цивiльного кодексу України має укладатися в письмовiй формi або через видавання страхувальниковi страхового свiдоцтва (полiса, сертифiката). Одночасно з полiсом застрахована особа може отримувати персональну страхову картку. У будь-якому разi страховик зобов’язаний органiзувати i фiнансувати надання застрахованим особам медичних послуг певного перелiку та вiдповiдної якостi у виглядi страхових медичних програм (лiкувальних, дiагностичних, профiлактичних тощо), обраних застрахованими особами i страхувальником.

Об’єктом добровiльного медичного страхування є майновi iнтереси страхувальника (застрахованих осiб), пов’язанi з витратами на отримання медичної допомоги, потрiбної фiзичнiй особi. Страхова сума в добровiльному медичному страхуваннi – це грошова сума, в межах якої страховик зобов’язаний органiзувати й оплатити лiкування та медичнi послуги, що входять до складу обраних програм страхування.

1.1 ПДФО, вiйськовий збiр

З огляду на пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу України (далi – Кодекс) сума страхових внескiв на добровiльне медичне страхування, сплачена роботодавцем на користь найманих працiвникiв, вважається в останнiх додатковим благом i пiдлягає оподаткуванню на загальних пiдставах. У фiзичної особи оплата роботодавцем страхового полiса є доходом в негрошовiй формi, а тому пiд час нарахування доходу застосовується пiдвищувальний коефiцiєнт вiдповiдно до п. 164.5 ст. 164 Кодексу. Також зi сплачених сум на добровiльне медичне страхування сплачується вiйськовий збiр.

Пiд час заповнення форми № 1 ДФ дохiд у виглядi оплаченого роботодавцем страхового полiса вiдображається за ознакою «126».

У разi настання страхового випадку застрахована фiзична особа має одержати страховi виплати. Такi виплати не зараховуються до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу працiвника (пп. «а» пп. 165.1.27 п. 165.1 ст. 165 Кодексу). При цьому факт заподiяння шкоди застрахованiй особi має бути належним чином пiдтверджений. У формi № 1 ДФ сума страхової виплати вiдображається за ознакою «151».

У разi смертi застрахованої особи сума страхової виплати, яка належить вигодонабувачам або спадкоємцям, оподатковується за правилами та ставками, встановленими для оподаткування спадщини (вигодонабувач прирiвнюється до спадкоємця).

1.2 Єдиний соцiальний внесок

Вiдповiдно до п. 3.5 Iнструкцiї зi статистики заробiтної плати, затвердженої наказом Держкомстату вiд 13.01.2004 р. № 5 (далi – Iнструкцiя № 5), внески роботодавця згiдно з договорами добровiльного медичного страхування працiвникiв i членiв їхнiх сiмей не належать до фонду оплати працi. Перелiк видiв виплат, що провадяться за рахунок коштiв роботодавцiв, на якi не нараховується ЄСВ на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, мiститься в постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.12.2010 р. № 1170 «Про затвердження перелiку видiв виплат, що здiйснюються за рахунок коштiв роботодавцiв, на якi не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування» (далi – постанова № 1170). Вiдповiдно до п. 2 роздiлу II цiєї постанови платiж згiдно з договорами добровiльного медичного та пенсiйного страхування працiвникiв i членiв їхнiх сiмей не є базою для нарахування ЄСВ.

1.3 Податок на прибуток та бухгалтерський облiк

Для роботодавця, що є платником податку на прибуток, добровiльне медичне страхування працiвникiв є витратами. Залежно вiд категорiї застрахованих працiвникiв такi витрати облiковуються на рахунках бухгалтерського облiку: 23, 91, 92, 93, 94. Для платникiв, що коригують бухгалтерський фiнансовий результат для обкладання податком на прибуток, Кодекс не передбачає рiзниць у таких витратах.

Приклад. Пiдприємство сплачує за працiвникiв добровiльне медичне страхування в розмiрi 300 грн за кожного працiвника. У П. Iванова, працiвника збуту, за квiтень заробiтна плата – 4000 грн, добровiльне медичне страхування – 300 грн.

Змiст господарської операцiї Бухгалтерський облiк Сума, грн
дебет кредит
Нарахована працiвниковi заробiтна плата 93 «Витрати на збут» 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 4000,00
Утриманий ПДФО 4000 грн х 18 %) 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 641 «Розрахунки за податками за ПДФО» 720,00
Утриманий вiйськовий збiр (4000 грн х 1,5%) 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами, вiйськовим збором» 60,00
Нарахований ЄСВ (4000 грн х 22%) 93 «Витрати на збут» 651 «За розрахунками iз загальнообов’язкового державного соцiального страхування» 880,00
Сплачена на добровiльне медичне страхування сума 631 «Розрахунки з вiтчизняними постачальниками» 311 «Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi» 300,00
Вiднесенi на витрати суми добровiльного медичного страхування 94 «Iншi витрати операцiйної дiяльностi» 631 «Розрахунки з вiтчизняними постачальниками» 300,00
Утриманий iз суми медичного страхування ПДФО (300 грн х 1,22 x 18%) 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 641 «Розрахунки за податками за ПДФО» 65,88
Утриманий вiйськовий збiр ( 300 грн х 1,5%) 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами, вiйськовим збором» 4,50

2. Недержавне пенсiйне забезпечення

Недержавне пенсiйне забезпечення регулюється Законом України вiд 09.07.2003 p. № 1057-IV «Про недержавне пенсiйне забезпечення» (далi – Закон № 1057). Конкретнi умови недержавного пенсiйного забезпечення працiвника провадяться через укладення пенсiйних контрактiв з недержавними пенсiйними фондами, договорiв страхування довiчної пенсiї iз страховими органiзацiями та договорiв про пенсiйнi депозитнi рахунки з банкiвськими установами

2.1 ПДФО, вiйськовий збiр

За пiдпунктом 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу найманого працiвника включається сума пенсiйних внескiв у межах недержавного пенсiйного забезпечення вiдповiдно до закону, страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), пенсiйних вкладiв, внескiв до фонду банкiвського управлiння, сплачена будь-якою особою – резидентом за платника податку чи на його користь, крiм сум, що сплачуються:

особою – резидентом, що визначається вигодонабувачем (бенефiцiантом) за такими договорами;

одним з членiв сiм’ї першого ступеня спорiднення платника податку;

роботодавцем – резидентом за свiй рахунок за договорами довгострокового страхування життя або недержавного пенсiйного забезпечення платника податку, якщо така сума не перевищує 15% нарахованої цим роботодавцем суми заробiтної плати платниковi податку впродовж кожного звiтного податкового мiсяця, за який сплачується пенсiйний внесок, але не бiльш як п’ять розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом про державний бюджет на вiдповiдний рiк, у розрахунку на мiсяць за сукупнiстю таких внескiв.

Таким чином, сума платежiв на недержавне пенсiйне забезпечення, сплачена роботодавцем на користь найманого працiвника в межах 15% нарахованої застрахованому працiвниковi заробiтної плати за кожний звiтний податковий мiсяць, за який сплачується пенсiйний внесок, але не бiльш як п’ять розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк, у розрахунку на мiсяць не обкладається ПДФО. Сума, що перевищує цю межу, є об’єктом оподаткування в загальному порядку.

Сума, з якої утримується ПДФО, обкладається також вiйськовим збором.

2.2 Єдиний соцiальний внесок

Сума внескiв роботодавця згiдно з договорами пенсiйного страхування (забезпечення) працiвникiв i членiв їхнiх сiмей вiдповiдно до п. 3.5 Iнструкцiї № 5 не включається до фонду оплати працi i вiдповiдно не є об’єктом для нарахування ЄСВ. Перелiк видiв виплат, що провадяться за рахунок коштiв роботодавцiв, на якi не нараховується ЄСВ на загальнообов язкове державне соцiальне страхування, мiститься в постановi № 1170. Вiдповiдно до п. 2 роздiлу II постанови № 1170 платiж згiдно з договорами добровiльного медичного та пенсiйного страхування працiвникiв i членiв їхнiх сiмей не є базою для нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування.

2.3 Податок на прибуток та бухгалтерський облiк

Витрати роботодавця на недержавне пенсiйне страхування працiвникiв облiковуються пiд час обкладання податком на прибуток аналогiчно до медичного страхування (п. 1.3).

Приклад. Пiдприємство сплачує за працiвникiв недержавне пенсiйне страхування в розмiрi 500 грн за кожного працiвника. У П. Iванова, працiвника основного виробництва, за квiтень заробiтна плата – 6000 грн, недержавне пенсiйне страхування – 500 грн.

Змiст господарської операцiї Бухгалтерський облiк Сума, грн
дебет кредит
Нарахована працiвниковi заробiтна плата 23 «Виробництво» 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 6000,00
Утриманий ПДФО (6000 грн х 18%) 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 641 «Розрахунки за податками за ПДФО» 1080,00
Утриманий вiйськовий збiр (6000 грн х 1 ,5%) 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами, вiйськовим збором» 90,00
Нарахований ЄСВ (6000 грн х 22%) 23 «Виробництво» 651 «За розрахунками iз загальнообов’язкового державного соцiального страхування» 1320,00
Сплачена на недержавне пенсiйне страхування сума 631 «Розрахунки з вiтчизняними постачальниками» 311 «Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi» 500,00
Вiднесенi на витрати суми страхування 94 «Iншi витрати операцiйної дiяльностi» 631 «Розрахунки з вiтчизняними постачальниками» 500,00

3. Добровiльне страхування

Пiдприємство може застрахувати своїх працiвникiв за добровiльним страхуванням: наприклад, страхування життя; страхування вiд нещасних випадкiв; страхування здоров’я на випадок хвороби тощо. Детально види добровiльного страхування та порядок такого страхування передбачено Законом № 85.

3.1 ПДФО, вiйськовий збiр

Сума страхових внескiв, сплачена роботодавцем на добровiльне страхування на користь найманих працiвникiв, вважається додатковим благом фiзичної особи i пiдлягає, оподаткуванню на загальних пiдставах (пп. 164.2.16 п. 164.2 ст. 164 Кодексу). Ураховуючи, що оплата роботодавцем страхового полiса на користь найманого працiвника є доходом останнього в негрошовiй формi, пiд час нарахування доходу застосовується пiдвищувальний коефiцiєнт вiдповiдно до п. 164.5 ст. 164 Кодексу. Iз сплачених на медичне страхування сум сплачується вiйськовий збiр.

У формi № 1 ДФ дохiд у виглядi оплаченого роботодавцем страхового полiса вiдображається за ознакою «126».

3.2 Єдиний соцiальний внесок

Сума внескiв роботодавця згiдно з договорами добровiльного страхування (забезпечення) працiвникiв i членiв їхнiх сiмей вiдповiдно до п. 2.3.4 Iнструкцiї № 5 включається до фонду оплати працi i вiдповiдно є об’єктом для нарахування Є.СВ.

3.3 Податок на прибуток та бухгалтерський облiк

Витрати роботодавця на добровiльне страхування працiвникiв облiковуються пiд час обкладання податком на прибуток аналогiчно до медичного страхування (п. 1.3).

Приклад, пiдприємство сплачує за працiвникiв внески на добровiльне страхування в розмiрi 500 грн за кожного працiвника. У П. Iванова, працiвника основного виробництва, за квiтень заробiтна плата – 6000 грн, добровiльне страхування – 500 грн.

Змiст господарської операцiї Бухгалтерський облiк Сума, грн
дебет кредит
Нарахована працiвниковi заробiтна плата 23 «Виробництво» 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 6000,00
Утриманий ПДФО (6000 грн х 18%) 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 641 «Розрахунки за податками за ПДФО» 1080,00
Утриманий вiйськовий збiр (6000 грн х 1,5%) 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами, вiйськовим збором» 90,00
Нарахований ЄСВ (6000 грн х 22%) 23 «Виробництво» 651 «За розрахунками iз загальнообов’язкового державного соцiального страхування» 1320,00
Сплачено внески на добровiльне страхування 631 «Розрахунки з вiтчизняними постачальниками» 311 «Поточнi рахунки в нацiональнiй валютi» 500,00
Вiднесенi на витрати суми страхування 94 «Iншi витрати операцiйної дiяльностi» 631 «Розрахунки з вiтчизняними постачальниками» 500,00
Утриманий ПДФО iз суми добровiльного страхування (500,00 x 1,22 x 18%) 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 641 «Розрахунки за податками за ПДФО» 109,80
Утриманий вiйськовий збiр (500 x 1,5%) 661 «Розрахунки за заробiтною платою» 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами, вiйськовим збором» 7,50
Нарахований ЄСВ (500,00 х 22%) 94 «Iншi витрати операцiйної дiяльностi» 651 «За розрахунками iз загальнообов’язкового державного соцiального страхування» 110,00

По материалам Навчальний центр “Домінанта”

28 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

Реклама

X