Головна » Для завантаження » Договори » Зразок договору оренди нерухомого майна (ФОП – ТОВ)
Договори

Зразок договору оренди нерухомого майна (ФОП – ТОВ)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА № ________

м. Київ

                      ___ ________ 20 ___ року

Фізична особа – підприємець ________, який діє на підставі державної реєстрації фізичної особи – підприємця від ___ ________ 20 ___ року, про що здійснено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань за №______________________ (далі – Орендодавець), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування – ТОВ «________»),  в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі – Орендар), з другої сторони, а спільно – Сторони, а окремо – Сторона, уклали даний Договір оренди нерухомого майна № ________ від ___ ________ 20 ___ року (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених даним Договором, Орендодавець передає, а Орендар приймає, в строкове платне орендне користування, нерухоме майно – нежитлове приміщення ________, площею ___ (________) м2, на ___ (________) поверсі будівлі (далі – Майно).

1.2. Місцезнаходження Майна: м. Київ, ________.

1.3. План-схема Майна, що передається в оренду, наведена у Додатку № 1 до даного Договору.

1.4. Орендодавець гарантує Орендарю, що технічний стан Майна на момент передачі в оренду задовільний та придатний до використання за призначенням, а також є безпечним та не може призвести до пошкодження Майна під час користування ним Орендарем чи іншими особами.

1.5. Орендодавець гарантує Орендарю, що Майно, яке є предметом даного Договору, на момент підписання Сторонами даного Договору, нікому не продане, в спорі і під забороною (арештом) не перебуває, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не передане.

1.6. Вартість Майна становить ________ (________) гривень.

1.7. Майно, що є предметом оренди за даним Договором, належить Орендодавцю на праві приватної власності, що підтверджується ________.

2. Мета оренди Майна

2.1. Майно, що передається в оренду, буде використовуватись Орендарем для ________. Орендарю не дозволяється без письмового погодження Орендодавця, використовувати Майно, для будь-якої іншої мети.

3. Порядок передачі Майна в оренду та з оренди

3.1. Майно повинно бути передане Орендодавцем в оренду і прийняте Орендарем по Акту прийому – передачі майна в оренду до даного Договору, протягом 3 (трьох) календарних днів, з моменту підписання Сторонами даного Договору. Акт прийому – передачі майна в оренду до даного Договору підписується Сторонами та є невід’ємною частиною даного Договору. В момент підписання Сторонами Акту прийому – передачі майна в оренду до даного Договору, Орендодавець передає Орендарю ключі від Майна.  

3.2. Сторони при прийомі – передачі Майна в оренду та з оренди, зобов’язані перевірити та зазначити в Акті прийому – передачі майна в оренду та з оренди до даного Договору, технічний стан Майна та показання лічильників.      

3.3. Передача Майна, що орендується, не означає передачі Орендодавцем Орендарю права приватної власності на це Майно. Власником Майна, що орендується, залишається Орендодавець, а Орендар тільки користується ним протягом строку оренди Майна.

3.4. По закінченню строку оренди Майна визначеного у розділі 4 даного Договору або у разі дострокового припинення строку дії даного Договору згідно з розділом 12 даного Договору, Орендар зобов’язується передати Орендодавцю Майно, що перебувало в оренді, в останній календарний день строку оренди Майна за даним Договором за Актом прийому – передачі майна з оренди до даного Договору, який повинен бути підписаний Сторонами. В момент підписання Сторонами Акту прийому – передачі майна з оренди до даного Договору, Орендар передає Орендодавцю ключі від Майна.

3.5. Майно, що орендувалось, повинне бути передане Орендарем Орендодавцю у тому стані, в якому воно було передане в оренду, з урахуванням фізичного зносу Майна.

4. Строк оренди Майна

4.1. Майно передається в оренду на строк з моменту підписання Сторонами Акту прийому – передачі майна в оренду до даного Договору по ___ ________ 20 ___ року. Початок строку оренди Майна – з моменту підписання Сторонами Акту прийому – передачі майна в оренду до даного Договору.   

4.2. За домовленістю Сторін строк оренди Майна може бути достроково припинений або продовжений, що оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору.

5. Орендна плата та порядок розрахунків. Ціна Договору

5.1. Моментом початку та кінця нарахування Орендодавцем Орендарю орендної плати та окремо плати за електроенергію, опалення, газ, холодну та гарячу воду та інші комунальні послуги за даним Договором, є момент підписання Сторонами Акту прийому – передачі майна в оренду та з оренди до даного Договору.

5.2. Орендна плата та окремо плата за електроенергію, опалення, газ, холодну та гарячу воду та інші комунальні послуги, за неповний календарний місяць оренди Майна, розраховується та нараховується Орендодавцем Орендарю пропорційно строку оренди Майна у відповідному календарному місяці.

5.3. Сплата Орендарем Орендодавцю орендної плати та окремо плати за електроенергію, опалення, газ, холодну та гарячу воду та інші комунальні послуги, не залежить від результатів господарської діяльності Орендаря.

5.4. Розмір орендної плати за передане в оренду Майно становить ________ (________) гривень в місяць. До складу орендної плати входить плата за оренду Майна, користування прилеглою територією та земельною ділянкою, розташованої під будинком, в якому розміщено Майно. Зміна Орендодавцем розміру орендної плати, допускається лише за домовленістю між Сторонами  і оформляється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору. Сторони домовились, що індексація орендної плати не проводиться.

5.5. Сплата Орендарем орендної плати Орендодавцю, проводиться в безготівковому порядку, шляхом перерахування Орендарем грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця, щомісячно, в строк до 10 (десятого) числа поточного місяця включно, на підставі виставленого Орендодавцем рахунку до даного Договору та отримання Орендарем виставленого Орендодавцем рахунку до даного Договору. У випадку неотримання Орендарем  виставленого Орендодавцем рахунку до даного Договору до 10 (десятого) числа поточного місяця включно, сплата Орендарем орендної плати Орендодавцю, відтерміновується до моменту виставлення Орендодавцем рахунку до даного Договору та отримання Орендарем виставленого Орендодавцем рахунку до даного Договору.    

5.5.1. Документом, що підтверджує надання Орендодавцем Орендарю послуг оренди Майна за даним Договором, є Акт надання послуг до даного Договору. Перехід права на послуги оренди Майна, надані Орендодавцем Орендарю за даним Договором, відбувається в день (дату) складення та підписання Сторонами Акту надання послуг до даного Договору. При цьому, Акт надання послуг до даного Договору складається та підписується Орендодавцем у 2 (двох) оригінальних примірниках станом на останній календарний день кожного календарного місяця оренди Майна за даним Договором або станом на останній календарний день оренди Майна за даним Договором, передається Орендарю в строк до 10 (десятого) числа місяця включно, що слідує за звітним. Орендар протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такого Акту надання послуг до даного Договору, розглядає, підписує та повертає 1 (один) оригінальний примірник такого Акту надання послуг до даного Договору Орендодавцю протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такого Акту надання послуг до даного Договору. Якщо Орендар протягом встановленого строку не підписав та не повернув Орендодавцю 1 (один) оригінальний примірник такого Акту надання послуг до даного Договору або не надав Орендодавцю обґрунтованої письмової відмови від підписання такого Акту надання послуг до даного Договору, послуги оренди Майна вважаються наданими Орендодавцем, прийнятими Орендарем, право на них вважається переданим в день (дату) складення Акту надання послуг до даного Договору в обсязі, зазначеному в такому Акті надання послуг до даного Договору, а такий Акт надання послуг до даного Договору є узгодженим Сторонами, та є невід’ємною частиною даного Договору.   

5.6. Вартість спожитої Орендарем електроенергії, опалення, газу, холодної та гарячої води та інших комунальних послуг, сплачується Орендарем Орендодавцю окремо, в безготівковому порядку, на поточний рахунок Орендодавця, шляхом щомісячних перерахувань, в строк до 10 (десятого) числа місяця включно, що слідує за звітним, на підставі рахунка до даного Договору та належно засвідчених Орендодавцем згідно чинного законодавства України копій підтверджуючих документів спожитої Орендарем електроенергії, опалення, газу, холодної та гарячої води та інших комунальних послуг, що виставляє та надає Орендодавець Орендарю, виходячи із діючих тарифів постачальних організацій на основі фактичних обсягів споживання Орендарем  відповідно до показань лічильників. У випадку неотримання Орендарем  виставленого Орендодавцем рахунку до даного Договору та належно засвідчених Орендодавцем згідно чинного законодавства України копій підтверджуючих документів спожитої Орендарем електроенергії, опалення, газу, холодної та гарячої води та інших комунальних послуг до 10 (десятого) числа місяця включно, що слідує за звітним, сплата Орендарем Орендодавцю вартості спожитої Орендарем електроенергії, опалення, газу, холодної та гарячої води та інших комунальних послуг, відтерміновується до моменту виставлення Орендодавцем рахунку до даного Договору та отримання Орендарем виставленого Орендодавцем рахунку до даного Договору та належно засвідчених Орендодавцем згідно чинного законодавства України копій підтверджуючих документів спожитої Орендарем електроенергії, опалення, газу, холодної та гарячої води та інших комунальних послуг. В разі укладення Орендарем прямих договорів з постачальними організаціями щодо зазначених вище послуг, оплата зазначених вище послуг, здійснюється Орендарем у відповідності до умов даних договорів.

5.6.1. Документом, що підтверджує витрати за спожиті Орендарем електроенергію, опалення, газ, холодну та гарячу воду та інші комунальні послуги за даним Договором, є Акт надання послуг до даного Договору.        При цьому, Акт надання послуг до даного Договору складається та підписується Орендодавцем у 2 (двох) оригінальних примірниках станом на останній календарний день кожного календарного місяця оренди Майна за даним Договором або станом на останній календарний день оренди Майна за даним Договором, передається Орендарю в строк до 10 (десятого) числа місяця включно, що слідує за звітним. Орендар протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такого Акту надання послуг до даного Договору, розглядає, підписує та повертає 1 (один) оригінальний примірник такого Акту надання послуг до даного Договору Орендодавцю протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такого Акту надання послуг до даного Договору. Якщо Орендар протягом встановленого строку не підписав та не повернув Орендодавцю 1 (один) оригінальний примірник такого Акту надання послуг до даного Договору або не надав Орендодавцю обґрунтованої письмової відмови від підписання такого Акту надання послуг до даного Договору, витрати за спожиті Орендарем електроенергію, опалення, газ, холодну та гарячу воду та інші комунальні послуги за даним Договором, вважаються наданими Орендодавцем та прийнятими Орендарем, а такий Акт надання послуг до даного Договору є узгодженим Сторонами в обсязі, зазначеному в такому Акті надання послуг до даного Договору, та є невід’ємною частиною даного Договору. Право на витрати за спожиті Орендарем електроенергію, опалення, газ, холодну та гарячу воду та інші комунальні послуги за даним Договором, вважається переданим в день (дату) складення та підписання Сторонами Акту надання послуг до даного Договору в обсязі, зазначеному в такому Акті надання послуг до даного Договору.

5.7. Амортизаційні відрахування на Майно, що орендується, здійснюються та використовуються Орендодавцем, в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

5.8. Всі банківські витрати, пов’язані з банком Орендодавця, несе Орендодавець. Всі банківські витрати, пов’язані з банком Орендаря, несе Орендар.

5.9. За вимогою (по електронній пошті та/або факсимільним зв’язком та/або в інший, погоджений Сторонами спосіб) однієї із Сторін, Сторони проводять звірку взаєморозрахунків, що оформлюється Актом звірки взаєморозрахунків до даного Договору, який підписується Сторонами. Сторона, що отримала Акт звірки взаєморозрахунків до даного Договору повинна протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання Акту звірки взаєморозрахунків до даного Договору підписати його та повернути 1 (один) оригінальний примірник іншій Стороні або надати письмову мотивовану відмову від його підписання протягом зазначеного строку іншій Стороні. Сторони домовились, що у разі неповернення підписаного Акту звірки взаєморозрахунків до даного Договору або ненадання письмової мотивованої відмови від його підписання іншій Стороні протягом зазначеного строку, Акт звірки взаєморозрахунків до даного Договору вважається підписаним та підтвердженим на суму, що зазначена в такому надісланому Акті звірки взаєморозрахунків до даного Договору, та є невід’ємною частиною даного Договору.

5.10. Ціна Договору становить ________ (________) гривень.

5.11. Ціна Договору визначається за загальною сумою усієї плати (п. 5.4. даного Договору, п. 5.6. даного Договору) за оренду Майна, сплаченої Орендарем Орендодавцю згідно виставлених Орендодавцем рахунків та підписаних Сторонами Актів надання послуг до даного Договору протягом строку дії даного Договору.

6. Права та обов’язки Орендодавця

6.1. Орендодавець має право:

6.1.1. Своєчасно отримувати від Орендаря за даним Договором платежі.

6.1.2. Не частіше 1 (одного) разу на календарний місяць, здійснювати перевірку використання Орендарем Майна, що орендується, згідно з умовами даного Договору.

6.1.3. Вимагати від Орендаря повернення Майна Орендарем Орендодавцю, після закінчення строку оренди Майна, якщо строк дії даного Договору не пролонговано.

6.1.4. Виступати з ініціативою щодо внесення змін та/або доповнень до даного Договору.

6.2. Орендодавець зобов’язується:

6.2.1. В узгоджений Сторонами строк передати Майно Орендарю в оренду по Акту прийому – передачі майна в оренду до даного Договору.

6.2.2. Передати Майно в оренду Орендарю в технічно справному стані.

6.2.3. Забезпечити користування Орендарем та/або відвідувачами Орендаря системами комунікацій в орендованих приміщеннях.

6.2.4. За власний рахунок усувати пошкодження, зіпсуття та наслідки аварій комунікацій, що виникли не з вини Орендаря та/або відвідувачів Орендаря. 

6.2.5. Своєчасно здійснювати капітальний ремонт Майна, що передане в оренду, за власний рахунок.

6.2.6. Забезпечити безперешкодне використання Орендарем та/або   відвідувачами Орендаря Майна, що орендується, на умовах даного Договору.

6.2.7. Забезпечити безперешкодний прохід персоналу Орендаря та/або   відвідувачів Орендаря до Майна, що орендується, ввіз і вивіз Орендарем товарно-матеріальних цінностей і готової продукції Орендаря.

6.2.8. По закінченню строку оренди Майна визначеного у розділі 4 даного Договору або у разі дострокового припинення строку дії даного Договору згідно з розділом 12 даного Договору, прийняти від Орендаря Майно, що перебувало в оренді, в останній календарний день строку оренди Майна за даним Договором за Актом прийому – передачі майна з оренди до даного Договору та підписати даний Акт прийому – передачі майна з оренди до даного Договору.

7. Права та обов’язки Орендаря

7.1. Орендар має право:

7.1.1. Завозити та вивозити товарно-матеріальні цінності та готову продукцію Орендаря. Підставою ввозу-вивозу товарно-матеріальних цінностей та готової продукції, які належать Орендарю, є даний Договір.

7.1.2. Використовувати системи комунікацій, що знаходяться в приміщеннях.

7.1.3. Здійснювати пристосування, обладнання та оформлення Майна для використання відповідно до мети оренди Майна, вказаної у п. 2.1. даного Договору.

7.1.4. Без додаткового погодження з Орендодавцем, в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, позначати своє місцезнаходження у приміщенні, що орендується, шляхом розміщення відповідних вивісок, вказівних табличок, рекламних стендів тощо на вході до будинку та перед входом до приміщення.

7.1.5. За письмовим погодженням з Орендодавцем, за власний рахунок, проводити поточний ремонт, поліпшення, переобладнання орендованого МайнаВ такому разі, Орендар має право на відшкодування Орендодавцем Орендарю вартості документально підтвердженних витрат Орендаря (за проведений Орендарем поточний ремонт, поліпшення, переобладнання орендованого Майна) та/або на зарахування Орендодавцем Орендарю вартості документально підтвердженних витрат Орендаря (за проведений Орендарем поточний ремонт, поліпшення, переобладнання орендованого Майна) в рахунок орендної плати від Орендаря та/або окремо плати від Орендаря за електроенергію, опалення, газ, холодну та гарячу воду та інші комунальні послуги за оренду Майна.

7.1.6. За письмовим погодженням з Орендодавцем, надавати Майно в суборенду або позичку.

7.1.7. Переважне право перед іншими суб’єктами господарювання або фізичними особами, на укладення договору оренди нерухомого майна на новий строк або продовження строку дії даного Договору.

7.1.8. За власний рахунок встановлювати в приміщенні охоронно-пожежну сигналізацію та інші системи охорони.

7.1.9. Достроково припинити строк дії даного Договору, з попереднім письмовим повідомленням про це Орендодавця, за 1 (один) календарний місяць.

7.1.10. Виступати з ініціативою щодо внесення змін та/або доповнень до даного Договору.

7.1.11. Залишити за собою проведені ним поліпшення Майна, здійснені за власний рахунок, якщо вони можуть бути відокремлені від основного Майна без заподіяння йому шкоди. Проведені Орендарем поліпшення Майна, здійснені за рахунок Орендаря, які не можуть бути відокремлені від основного Майна без заподіяння йому шкоди, залишаються власністю Орендодавця          та будь-яким відшкодуванням Орендодавцем Орендарю проведених Орендарем поліпшень Майна не підлягають.

7.1.12. Інші права, що випливають з даного Договору або передбачені чинним законодавством України.  

7.2. Орендар зобов’язується:

7.2.1. Використовувати Майно виключно за прямим призначенням, згідно п. 2.1. даного Договору.

7.2.2. Вчасно та в повному обсязі сплачувати Орендодавцю за даним Договором платежі.

7.2.3. Дотримуватись відповідного режиму експлуатації та зберігання Майна, що орендується, згідно з технічною документацією.

7.2.4. Утримувати Майно у відповідності до правил експлуатації інженерних мереж, електробезпеки, санітарних норм, правил охорони праці, правил пожежної безпеки.

7.2.5. Не проводити реконструкцію, технічне переобладнання орендованого Майна, без письмової згоди Орендодавця.

7.2.6. Виконувати всі протипожежні правила, а також правила користування електричною енергією, не допускаючи перевантаження електромереж.

7.2.7. Не здійснювати без письмової згоди Орендодавця, перебудову та перепланування Майна, що орендується.

7.2.8. Забезпечити у відповідності до умов даного Договору доступ до Майна представників Орендодавця з метою перевірки використання його у відповідності до умов даного Договору, необхідних оглядів мереж водопостачання, опалення, каналізації, дотримання правил пожежної безпеки.

8. Відповідальність Сторін

8.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність, що визначається даним Договором та чинним законодавством України.

8.2. У випадку погіршення стану орендованого Майна з вини Орендаря та/або відвідувачів Орендаря, що документально підтверджується Орендодавцем, Орендар відшкодовує Орендодавцю понесені Орендодавцем документально підтвердженні витрати по повному відновленню Орендодавцем Майна в попередній стан, на підставі письмової претензії Орендодавця.  

8.3. За прострочення Орендарем строку сплати відповідного платежу (п. 5.5. даного Договору, п. 5.6. даного Договору) по даному Договору, Орендар сплачує Орнедодавцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми відповідного простроченого платежу (п. 5.5. даного Договору, п. 5.6. даного Договору) за кожний день прострочення, включаючи день оплати, на підставі письмової претензії Орендодавця.     

8.4. За прострочення Орендодавцем строку з передачі Майна Орендарю в оренду (п. 3.1. даного Договору) або прийняття Майна від Орендаря з оренди (п.п. 6.2.8. п. 6.2. даного Договору), Орендодавець сплачує Орендарю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми орендної плати (п. 5.4. даного Договору) за кожний день прострочення, а також сплачує штраф Орендарю у розмірі 20 (двадцяти) % вартості Майна за кожний день прострочення, включаючи день оплати, на підставі письмової претензії Орендаря.     

9. Форс-мажорні обставини

9.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо), за умови, що постраждала Сторона повідомляє протягом 10 (десяти) робочих днів іншу Сторону в письмовому вигляді про настання таких форс-мажорних обставин (надавши при цьому докази їх існування, підтверджені Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами), і за умови, що такі форс-мажорні обставини продовжуються не більше 14  (чотирнадцяти) календарних днів, інша Сторона погоджується з тим, що строк виконання зобов’язань постраждалою Стороною буде продовжений на строк, що дорівнює строку цієї затримки.

У випадку, якщо форс-мажорні обставини тривають довше зазначеного строку, даний Договір втрачає чинність (що оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору), якщо тільки інша Сторона не погодиться в письмовій формі продовжити його. При цьому штрафні санкції будь-якою із Сторін до іншої Сторони не застосовуються.

10. Порядок вирішення спорів

10.1. При виникненні спорів та/або розбіжностей по даному Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), з відповідними письмовими відповідями на письмовий лист (письмову претензію) не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання, а у разі неотримання (з будь-яких підстав) 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надсилання такого письмового листа (письмової претензії) зацікавленою Стороною.

10.2. Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), спори та/або розбіжності по даному Договору або у зв’язку з ним, вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства України.

11. Конфіденційність

11.1. Сторони погодилися, що текст даного Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються даного Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання даного Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2. Зобовязання конфіденційності зберігають свою чинність протягом строку дії даного Договору та 10 (десять) років після закінчення строку дії даного Договору або дострокового припинення строку дії даного Договору.

12. Строк дії Договору. Підстави дострокового припинення та внесення змін або доповнень до даного Договору

12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє по ___ ________ 20 ___ року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

12.2. Даний Договір підлягає достроковому припиненню:

12.2.1. При використанні Орендарем Майна не за призначенням відповідно до п. 2.1. даного Договору, що документально підтверджується Орендодавцем.

12.2.2. Якщо Орендар не сплачує Орендодавцю за даним Договором відповідний платіж (п. 5.5. даного Договору, п. 5.6. даного Договору), протягом 3 (трьох) календарних місяців підряд, з дати визначеної даним Договором, на підставі отриманого Орендарем рахунку Орендодавця до даного Договору – в односторонньому порядку, за письмовим повідомленням про це Орендаря Орендодавцем, що оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору.

12.2.3. За взаємною згодою Сторін.

12.2.4. У випадках, передбачених даним Договором.

12.3. Закінчення строку дії даного Договору або дострокове припинення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від повного його виконання та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час строку дії даного Договору.  

12.4. Зміни та/або доповнення у даний Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору.

13. Інші умови Договору

13.1. Даний Договір укладений українською мовою, в 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) оригінальному примірнику для Орендодавця та Орендаря.

13.2.  Додатки та/або додаткові угоди до даного Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

13.3. Даний Договір, додатки до даного Договору, додаткові угоди до даного Договору, а також інші документи, оформленні на виконання даного Договору, підписані та надіслані за допомогою засобів електронної пошти або факсимільного зв’язку, мають однакову юридичну силу з оригіналом при умові наступного обміну оригіналами.

13.4. Сторони в порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних», надають одна одній дозвіл на отримання, обробку та використання персональних даних з метою належного виконання умов даного Договору.

13.5. Підписуючи даний Договір, Орендар підтверджує, що має достатній рівень правоздатності для його підписання, в розумінні статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою  відповідальністю».

У разі, якщо ціна Договору буде більше 50 (п’ятдесят) % чистих активів Орендаря станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин), то Орендар, у якого виникло таке перевищення, зобов’язаний отримати згоду на вчинення значного правочину від учасників товариства з обмеженою відповідальністю та надати іншій Стороні засвідчену копію такої згоди на вчинення значного правочину. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається виключно загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

13.6. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

14. Реквізити та підписи Сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

ОРЕНДАР

Фізична особа – підприємець

________________________________

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: _____________


Поділіться з друзями - підтримайте проект