Головна » Для завантаження » Договори » Зразок договору про дотримання конфіденційності у використанні інформації (ТОВ – ТОВ)
Договори

Зразок договору про дотримання конфіденційності у використанні інформації (ТОВ – ТОВ)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Пропоную Вашій увазі, зразок договору про дотримання конфіденційності у використанні інформації, розроблений для використання товариство з обмеженою відповідальністю – товариство з обмеженою відповідальністю.

Зразок договору про дотримання конфіденційності у використанні інформації, максимально наближено до використання в господарській діяльності, із спрямуванням при його використанні – захисту інтересів сторони, яка надає інформацію.

ДОГОВІР ПРО ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ У ВИКОРИСТАННІ  ІНФОРМАЦІЇ № ________

м. Київ                                                                             ___ ________ 20 ___ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування – ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі – Сторона, яка надає інформацію), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування – ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі – Сторона, яка отримує інформацію), з другої сторони, уклали даний Договір про дотримання конфіденційності у використанні інформації № ________ від ___ ________ 20 ___ року (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Стороною, яка надає інформацію Стороні, яка отримує інформацію,переговорів та ділових відносин щодо ________ ТОВ «________комерційною таємницею

1.2. Сторона, яка надає інформацію за даним Договором Стороні, яка отримує інформацію, встановила у відповідності із главою 46 Цивільного кодексу України режим комерційної таємниці (конфіденційності) щодо наступної інформації: комерційної, фінансової та технічної інформації, даними та інформацією, що стосуються поточної або майбутньої господарської діяльності, пропозиції та інші об’єкти інтелектуальної власності, схеми чи малюнки продукту, описовий матеріал, технічні характеристики, програмне забезпечення (вихідний код або код об’єкта), інформацію про клієнтів, умов співпраці з клієнтами, інформацію стосовно об’ємів продажів, щодо формування планів продажів, інформацію щодо бюджетів, інформацію щодо планування, інформація щодо нарахування та сплати бонусів клієнтам та працівникам, інформація щодо працівників ТОВ «________, інформація щодо звітності, бізнес політику або практику, інформацію бізнес-процесів, інформацію щодо стандартів ISO, інформацію структури розвитку ТОВ «________», інформацію відносно напрямків діяльності, плани щодо співпраці з третіми особами, стратегії продажів, маркетингових планів, собівартість продукції, всі відомості стосовно  продукції, способів її виробництва, відомості щодо учасників ТОВ «________», установчих документів, документів бухгалтерської, фінансової та облікової звітності, інформація щодо внутрішньої безпеки, архітектури та інфраструктури ІТ-систем ТОВ «________» (локальна мережа, сервери та служби, активне обладнання, систему телефонії, систему відеонагляду, систему контролю доступу, інформаційно-облікову систему 1С) включаючи обмеження доступів в рамках     ІТ-систем, інформацію, отриману від інших, та будь-яку іншу інформацію, що стосується господарської діяльності ТОВ «________», яку Сторони будуть опрацьовувати в процесі співпраці.

1.3. Сторона, яка отримує інформацію використовуватиме цю інформацію виключно для цілей: визначення об’єму робіт щодо ________ в ТОВ «________», для укладання в майбутньому між Сторонами договору ________.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ, ЯКА ОТРИУМЄ ІНФОРМАЦІЮ

 2.1. Сторона, яка отримує інформацію підтверджує розуміння нею важливості договірного врегулювання відносин із забезпечення режиму комерційної таємниці (конфіденційності) та погоджуються взяти на себе наступні обов’язки:

 2.1.1. Сторона, яка отримує інформацію, зобов’язується не розголошувати ніякої інформації, отриманої нею від Сторони, яка надає інформацію, будь-яким іншим третім особам, включаючи органи державної влади, підприємства, установи, організації усіх форм власності та підпорядкування, і не буде використовувати інформацію для своєї власної вигоди, за винятком використання такої інформації відповідно до цілей, визначених у п. 1.3. даного Договору.

2.1.2. Сторона, яка отримує інформацію, зобов’язується дотримуватися такого ж ступеня секретності з метою уникнення розголошення або використання цієї інформації іншими особами, якого Сторона, яка отримує інформацію, дотримувалася б в розумній мірі стосовно своєї власної інформації аналогічного ступеня важливості.

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ

3.1. Інформація не вважається і не буде вважатися комерційною таємницею (конфіденційною) і, відповідно, Сторона, яка отримує інформацію, не буде мати ніяких обов’язків відносно подібної інформації, якщо вона задовольняє вимогам, викладеним в будь-якому із наступних підпунктів:

3.1.1. Сторона, яка отримує інформацію може довести, що надана їй інформація вже є загальновідомою або стає доступною широкому колу осіб без будь-якого порушення нею даного Договору. 

3.1.2. Інформація була у розпорядженні Сторони, яка отримує інформацію до моменту її отримання від Сторони, яка надає інформацію.

3.1.3. Інформація розголошена за письмовою згодою Сторони, яка надає інформацію.

3.1.4. Інформація має бути розкрита третім особам, згідно з чинним законодавством України.

3.1.5. Інформація є або стане загальновідомою внаслідок невірних, недбалих або умисних дій з боку Сторони, яка надає інформацію.

3.2. Інформація, що надається Стороні, яка отримує інформацію, залишається виключною власністю Сторони, яка надає інформацію. Всі копії документів, які містять комерційну таємницю (конфіденційність), на письмову вимогу Сторони, яка надає інформацію протягом 10 (десяти) робочих днів повинні бути повернуті Стороною, яка отримала інформацію Стороні, яка надає інформацію або знищені Стороною, яка отримала інформацію.   

3.3. Кожна із Сторін за даним Договором зобов’язується не розголошувати факт існування даного Договору без попередньої письмової згоди іншої Сторони.   

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, що визначається даним Договором та чинним законодавством України.

4.2. Якщо у випадку недбалого зберігання або розголошення комерційної таємниці (конфіденційної інформації) Стороною, яка отримала інформацію будуть нанесені документально підтвердженні збитки Стороні, яка надала інформацію, то Сторона, яка отримала інформацію зобов’язана відшкодувати заподіяні документально підтвердженні збитки Стороні, яка надала інформацію згідно з чинним законодавством України, а також, окрім цього, сплатити Стороні, яка надала інформацію штраф у розмірі ________ (________) гривень. 

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. При виникненні спорів і розбіжностей по Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), з відповідними письмовими відповідями на письмовий лист (письмову претензію) не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання, а у разі неотримання (з будь-яких підстав) 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту відправки такого письмового листа (письмової претензії) зацікавленою Стороною.

5.2. Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), спори і розбіжності по Договору або у зв’язку з ним, вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства України.

6. ДІЯ  ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє по ___ ________ 20 ___ року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

6.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від повного виконання та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін та оформлюються шляхом підписання обома Сторонами Додаткової угоди до цього Договору.

6.4. Додаткові угоди та Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані Сторонами Договору.

6.5. Цей Договір, Додатки до цього Договору, Додаткові угоди до цього Договору, а також інші документи, оформленні на виконання цього Договору, підписані та надіслані за допомогою засобів електронної пошти чи факсимільного зв’язку, мають однакову юридичну силу з оригіналом при умові наступного обміну оригіналами.

6.6. Цей Договір складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) для кожної із Сторін.

6.7. Сторони в порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних» надають одна одній дозвіл на отримання, обробку та використання персональних даних з метою належного виконання умов Договору.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

СТОРОНА, ЯКА НАДАЄ ІНФОРМАЦІЮ

СТОРОНА, ЯКА ОТРИМУЄ ІНФОРМАЦІЮ

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

Директор

 

________________ ___. ___. _______

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка