Головна » Для завантаження » Договори » Зразок договору про надання поворотної фінансової допомоги (ТОВ – ТОВ)
Договори

Зразок договору про надання поворотної фінансової допомоги (ТОВ – ТОВ)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ № ________

м. Київ                                                  ___ ________ 20 ___ року                                                                                                                                                                                                                                                   

Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування – ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі – Допомогодавець), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування – ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі – Користувач), з другої сторони, а спільно – Сторони, а окремо – Сторона, уклали даний Договір про надання поворотної фінансової допомоги № ________ від ___ ________ 20 ___ року (далі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Допомогодавець зобов’язується надати Користувачу поворотну фінансову допомогу, а Користувач зобов’язується повернути поворотну фінансову допомогу Допомогодавцю, в порядку та на умовах, визначених даним Договором.

 1.2.  Нарахування процентів за даним Договором не передбачається. 

1.3. Метою даного Договору не є отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів Сторін.

2. РОЗМІР ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

2.1. Розмір поворотної фінансової допомоги, яка надається Допомогодавцем Користувачу за даним Договором, становить ________ (________) гривень. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ПОВОРОТНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ

3.1. Допомогодавець зобов’язується надати Користувачу поворотну фінансову допомогу, у визначеному в п. 2.1. даного Договору розмірі,   протягом ___ (________) банківських днів, з моменту підписання Сторонами даного Договору.

3.2. Поворотна фінансова допомога надається Допомогодавцем Користувачу, у безготівковому порядку, шляхом перерахування Допомогодавцем  грошових коштів на поточний рахунок Користувача. Сторони домовились, що сума поворотної фінансової допомоги, може надаватись Допомогодавцем Користувачу частинами, розмір яких визначається Допомогодавцем самостійно. 

3.3. Користувач зобов’язується повернути Допомогодавцю надану за даним Договором поворотну фінансову допомогу у повному розмірі до  ___ ________ 20 ___ року включно.

3.4. Поворотна фінансова допомога повертається Користувачем Допомогодавцю, у безготівковому порядку, шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Допомогодавця. В межах строку, визначеного в п. 3.3. даного Договору, Користувач має право повертати Допомогодавцю отримані грошові кошти частинами, розмір яких визначається Користувачем самостійно. 

3.5. Користувач має право повернути Допомогодавцю отриману поворотну фінансову допомогу раніше строку визначеного в п. 3.3. даного Договору.

3.6. Всі банківські витрати, пов’язані з банком Допомогодавця, несе Допомогодавець. Всі банківські витрати, пов’язані з банком Користувача, несе Користувач.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором, Сторони несуть відповідальність, що визначається даним Договором та чинним законодавством України.

4.2. За прострочення Користувачем строку повернення суми поворотної фінансової допомоги, який визначений в п. 3.3. даного Договору, Користувач сплачує Допомогодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми неповернутої поворотної фінансової допомоги за кожний день прострочення повернення поворотної фінансової допомоги, включаючи день оплати, на підставі письмової претензії Допомогодавця.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо), за умови, що постраждала Сторона повідомляє протягом 10 (десяти) робочих днів іншу Сторону в письмовому вигляді про настання таких форс-мажорних обставин (надавши при цьому докази їх існування, підтверджені Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами), і за умови, що такі форс-мажорні обставини продовжуються не більше 14  (чотирнадцяти) календарних днів, інша Сторона погоджується з тим, що строк виконання зобов’язань постраждалою Стороною буде продовжений на строк, що дорівнює строку цієї затримки.

У випадку, якщо форс-мажорні обставини тривають довше зазначеного строку, даний Договір втрачає чинність (що оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору), якщо тільки інша Сторона не погодиться в письмовій формі продовжити його. При цьому штрафні санкції будь-якою із Сторін до іншої Сторони не застосовуються.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. При виникненні спорів та/або розбіжностей по даному Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), з відповідними письмовими відповідями на письмовий лист (письмову претензію) не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання, а у разі неотримання (з будь-яких підстав) 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту надсилання такого письмового листа (письмової претензії) зацікавленою Стороною.

6.2. Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів та/або шляхом письмового листування (надіслання письмових претензій), спори та/або розбіжності по даному Договору або у зв’язку з ним, вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства України.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1. Сторони погодилися, що текст даного Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються даного Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання даного Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.2. Зобовязання конфіденційності зберігають свою чинність протягом строку дії даного Договору та 10 (десять) років після закінчення строку дії даного Договору або дострокового припинення строку дії даного Договору.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до ___ ________ 20 ___ року включно, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

8.2. Строк, визначений у п. 3.1. даного Договору, може бути продовжено за домовленістю Сторін, що оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору. Строк, визначений у п. 3.3. даного Договору, може бути продовжено за домовленістю Сторін, що оформлюється шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору.   

8.3.  Закінчення строку дії даного Договору не звільняє Сторони від повного його виконання та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час строку дії даного Договору. 

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Зміни та/або доповнення у даний Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін та оформлюються шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до даного Договору.

9.2. Додатки та/або додаткові угоди до даного Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.3. Даний Договір укладений українською мовою, в 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) оригінальному примірнику для Допомогодавця та Користувача.

9.4. Даний Договір, додатки до даного Договору, додаткові угоди до даного Договору, а також інші документи, оформленні на виконання даного Договору, підписані та надіслані за допомогою засобів електронної пошти або факсимільного зв’язку, мають однакову юридичну силу з оригіналом при умові наступного обміну оригіналами.

9.5. Сторони в порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних», надають одна одній дозвіл на отримання, обробку та використання персональних даних з метою належного виконання умов даного Договору.

9.6. Підписуючи даний Договір, Сторони підтверджують, що мають достатній рівень правоздатності для його підписання, в розумінні статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою  відповідальністю».

У разі, якщо розмір поворотної фінансової допомоги буде більше 50 (п’ятдесят) % чистих активів Допомогодавця або Користувача станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин), то Допомогодавець або Користувач, у якого виникло таке перевищення, зобов’язаний отримати згоду на вчинення  значного правочину від учасників товариства з обмеженою відповідальністю та надати іншій Стороні засвідчену копію такої згоди на вчинення значного правочину. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається виключно загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

9.7. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються чинним законодавством України.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ДОПОМОГОДАВЕЦЬ

КОРИСТУВАЧ

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

 

ТОВ «________»

________________________________

п/р _____________________________

________________________________

МФО ___________________________

Код ЄДРПОУ ____________________

Тел.: ___________________________

Факс: ___________________________

E-mail: __________________________

 

Директор

 

________________ ___. ___. ________

Директор

 

________________ ___. ___. ________

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка