Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Бухгалтерський облік МШП від придбання до списання
Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік МШП від придбання до списання

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Що вважається МШП

За п. 6 НП(С)БО 9 малоцінні та швидкозношувані предмети (далі — МШП) — це матеріальні активи, що використовуються протягом не більше ніж один рік або нормальний операційний цикл, якщо він більший за один рік. Саме вони належать до запасів та оборотних активів.

Тож малоцінка зі строком використання менше ніж 12 місяців має відображатися у складі оборотних активів. Причому, хоча вони й називаються малоцінними, насправді вартість таких активів для їх обліку не має значення!

Це для необоротних (тобто тих, які використовуються понад 12 місяців) матеріальних активів їхня первісна вартість має велике значення. Бо є вибір, як їх класифікувати — як основні засоби чи як малоцінні необоротні активи. У випадку з МШП такого вибору, по суті, немає.

Інша річ, що часто відрізнити МШП від інших запасів буває досить складно. Наприклад, із матеріалами та сировиною таких труднощів не виникає, адже вони використовуються одразу. А якщо йдеться, приміром, про канцелярські товари? Тут уже запланований строк використання визначає керівник. А бухгалтер веде облік таких активів відповідно до цього рішення.

Облік МШП

За Інструкцією №291 МШП слід відображати в обліку на рахунку 22.

За дебетом рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» за первісною вартістю відображають придбані (отримані) або виготовлені малоцінні та швидкозношувані предмети, за кредитом — за обліковою вартістю відпуск малоцінних та швидкозношуваних предметів в експлуатацію зі списанням на рахунки обліку витрат, а також списання нестач і втрат від псування таких предметів.

Аналітичний облік МШП ведуть за видами предметів щодо однорідних груп, установлених з огляду на потреби підприємства. Але чіткого переліку, що саме слід визнавати МШП, немає. За традицією до МШП належать інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спецодяг тощо.

Витрати на придбання/створення (в сумі первісної вартості) визнають одразу під час введення МШП в експлуатацію. Але під час повернення на склад з експлуатації МШП, придатні для подальшого використання, оприбутковують за дебетом рахунку 22 та кредитом рахунку 71 «Інший операційний дохід».

Як визначити первісну вартість МШП?

Відповідно до п. 9 НП(С)БО 9 первісною вартістю запасів (у нашому випадку — МШП), придбаних за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

1) сум, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за мінусом непрямих податків;

2) суми ввізного мита;

3) сум непрямих податків у зв’язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

4) транспортно-заготівельних витрат (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);

5) інших витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнають собівартість їх виробництва.

Своєю чергою, собівартість виробництва визначають відповідно до НП(С)БО 16 «Витрати».

Первісною вартістю запасів, внесених до статутного капіталу підприємства, визнають погоджену засновниками (учасниками) підприємства їх справедливу вартість.

Але бувають випадки, коли підприємство отримує запаси безоплатно.

Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнають їх справедливу (тобто ринкову) вартість.

Первісна вартість одиниці запасів, придбаних внаслідок обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість. Різницю між балансовою і справедливою вартістю переданих запасів включають до складу витрат звітного періоду.

Первісна вартість запасів, придбаних в обмін (або частковий обмін) на неподібні запаси, дорівнює справедливій вартості переданих запасів, збільшеній (зменшеній) на суму коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) у процесі обміну.

Відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування і введення в експлуатацію МШП показано в таблиці.

Таблиця

Бухгалтерський облік оприбуткування і введення в експлуатацію МШП


з/п
Зміст операції Д-т К-т Сума, грн
1. Придбано МШП у постачальника 22 631 10000,00
2. Створено МШП власними силами 22 23 23 66, 65, 13, 631, 20 8000,00
3. Отримано МШП як внесок до статутного капіталу (за оцінкою засновників) 22 46 10000,00
4. Отримано МШП безоплатно (за справедливою вартістю) 22 718 20000,00
5. Введено МШП в експлуатацію 23, 91 — 94 22 48000,00

Документальне оформлення операцій з МШП

Типові форми з обліку МШП раніше було затверджено наказом Мінстату від 22.05.1996 р. №145. Цим наказом установлено вісім форм обліку МШП:

— №МШ-1 «Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)»;

— №МШ-2 «Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів»;

— №МШ-3 «Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)»;

— №МШ-4 «Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів»;

— №МШ-5 «Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні»;

— №МШ-6 «Особова картка №____ обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв»;

— №МШ-7 «Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв»;

— №МШ-8 «Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів».

Проте цей наказ втратив чинність з 22.10.2021 р. на підставі наказу Держстату від 22.10.2021 р. №266, і нових типових форм затверджено не було. Тож наразі підприємство має вибір: або застосовувати ці старі форми, або створити власні нові, які повинні мати обов’язкові реквізити первинного документа за ст. 9 Закону про бухоблік.

Обов’язкові реквізити первинного документа

Назва документа (форми);

дата складання;

назва підприємства, від імені якого складено документ;

зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції;

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік

Позаяк окремого затвердженого первинного документа щодо відображення придбання МШП і раніше не було встановлено, то це можна відобразити в обліку на підставі прибуткового ордера (ф. №М-4). А видачу МШП зі складу в експлуатацію — оформити за допомогою накладної-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (ф. №М-11). Або у таких випадках можна застосувати інший первинний документ, що має всі обов’язкові реквізити за ст. 9 Закону про бухоблік.

Облік МШП за місцем експлуатації

Відповідно до п. 23 НП(С)БО 9 оперативний кількісний облік МШП ведуть за місцями експлуатації і відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Тому в місцях експлуатації МШП їх кількісний облік можна вести за їхніми номенклатурними номерами, аналогічний до обліку матеріалів на складі. У бухгалтерії підприємства облік МШП можна вести в оборотно-сальдових відомостях. Відпуск МШП в експлуатацію можна здійснювати на підставі вимог цехів чи відповідальних осіб. Відпуск МШП робітникам у тривале користування можна оформляти випискою вимоги у двох примірниках.

Облік МШП за місцями зберігання і перебування можуть вести особи, відповідальні за їх наявність, як правило, за такими групами:

— інструменти і пристрої загального призначення;

— господарський інвентар;

— спеціальний одяг, спеціальне взуття;

— інші МШП.

Для правильної організації обліку МШП необхідно:

— забезпечити умови для нормального їх зберігання на складах і функціонування в експлуатації;

— розміщувати МШП у місцях їх зберігання й експлуатації таким чином, щоб мати можливість швидко їх приймати, відпускати і перевіряти наявність;

— установити коло осіб, на яких покладається відповідальність за приймання, зберігання і відпуск МШП, за правильне і своєчасне оформлення цих операцій;

— укладати з відповідальними особами письмові договори про матеріальну відповідальність.

Інструменти і пристрої загального призначення можуть відпускати зі складу в підрозділи за встановленими лімітами (нормами) відпуску інструментів. При цьому можливі два варіанти організації обліку інструментів і пристроїв в експлуатації. А саме:

— операції з одержання інструментів і пристроїв зі складу, повернення на склад МШП, що стали непридатними, та зношених інструментів оформляються первинними документами;

— операції з передачі інструмента і пристроїв, що спричиняють зміни запасів МШП у відповідальних підрозділах (метод постійного запасу МШП).

Податковий облік

Щодо операцій з МШП розділом III ПКУ не встановлено окремих податкових різниць. Отже, про них у податковому обліку можна не згадувати — вони вже взяли участь у визначенні фінансового результату, і цей ефект (витрати) вплине і на об’єкт оподаткування податком на прибуток.

За п. 198.1 ПКУ під час придбання малоцінки та за наявності зареєстрованої податкової накладної у ЄРПН платник ПДВ має право на податковий кредит.

До речі, під час війни у разі відсутності можливості у постачальника зареєструвати податкову накладну податковий кредит формується на підставі первинного документа щодо придбання МШП. Але після реєстрації відповідної податкової накладної ці суми потрібно буде відкоригувати. Про це повідомляла ДПСУ в Інформаційному листі №3/2022 (див. «ДК» №27/2022).

Якщо малоцінку буде використано у негосподарській або в неоподатковуваній діяльності, то доведеться нарахувати ПДВ за п. 198.5 ПКУ. Зверніть увагу, як у такому разі визначатиметься база нарахування ПДВ (п. 189.1 ПКУ). Позаяк МШП належить до оборотних активів, то базою буде вартість придбання. Також слід буде скласти зведену податкову накладну та зареєструвати її в ЄРПН.

31 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки

Наша розсилка

Реклама

X