Головна » Для завантаження » Первинні документи » Гарантійний лист. Бланки документів
Первинні документи

Гарантійний лист. Бланки документів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Зразок гарантійного листа №  1

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Вих. № _______

від “___” _________ 201_ р.

 

 

 

Керівнику

________________________________

(найменування підприємства)

________________________________

(ПІП)

 

 

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

 

Просимо Вас надати нам наступні послуги: _______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

 

Оплату гарантуємо з поточного рахунку № ______________ в ПАТ _______________________ м. ______________, код банку __________, ідентифікаційний код _____________ до “___” ___________ 201_ р.

 

 

 

Керівник

 

____________________                               /_________________/

 

 

 

Головний бухгалтер

 

____________________                               /_________________/

 

МП

Зразок гарантійного листа №  2

ГАРАНТІЯ

__________________________________________________________________________________________, іменоване надалі “Гарант”, в особі ______________________________________________________________________________, який діє на підставі Статуту надає гарантію за __________________________________________________________, іменоване надалі “Принципал” в якості фінансового забезпечення цивільної відповідальності Принципала перед Бенефіціаром – ______________________________________________________________________________________ за виконання Принципалом своїх зобов’язань перед Бенефіціаром відповідно до Договору купівлі-продажу обладнання № ____ від “___” ___________ 201_ р., який укладено між Бенефіціаром та Принципалом, надалі – “Основне зобов’язання”

Загальна сума відповідальності за цією гарантією перед Бенефіціаром складає _____________________ гривень (___________________ гривень _____ копійок). У випадку часткового виконання зобов’язань Гарантом перед Бенефіціаром, сума гарантії зменшується на суму сплачених Принципалом коштів.

Гарантією за цим Договором покриваються лише основна сума невиконаних Принципалом зобов’язань, визначених вище, та жодним чином не поширюється на сплату всіх видів штрафних санкцій, упущеної вигоди та інших збитків, що можуть бути завдані Бенефіціару внаслідок невиконання Принципалом Основного зобов’язання.

Зміни до положень Договору купівлі-продажу обладнання № ____ від “___” ____________ 201_ р.вносяться  з письмового дозволу Гаранта.

Вимога Бенефіціара до Гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред’являється у письмовій формі. До вимоги додаються наступні документи, оформлені належним чином:

1.письмова заява з викладенням обставин невиконання принципалом зобов’язань за Основним зобов’язанням;

2.нотаріально засвідчена копія Договору купівлі-продажу обладнання № ____ від “___” ___________ 201_ р.

3.засвідчені власною печаткою і підписом посадової особи копії накладних на поставку обладнання;

4.засвідчені власною печаткою і підписом посадової особи копії довіреностей на отримання Принципалом обладнання.

У випадку необхідності Гарант має право вимагати від Бенефіціара оригінали зазначених документів.

Розгляд Гарантом отриманої вимоги Бенефіціара здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати надходження зазначених документів, після чого повинен прийняти рішення про виплату зазначених коштів або відмову у задоволенні вимог Бенефіціара.

Виплата здійснюється на розрахунковий рахунок Бенефіціара, зазначений в Договорі купівлі-продажу обладнання № ____ від “___” ___________ 201_ р. протягом двох календарних днів після прийняття Гарантом відповідного рішення.

Відмова Гаранта від задоволення вимог Бенефіціара може бути здійснена лише у випадках:

1.вимога або додані до неї документи не відповідають умовам гарантії;

2.вимога або додані до неї документи подані Гаранту після закінчення строку дії гарантії.

Гарантія діє з дня підписання Бенефіціаром та Принципалом Договору купівлі-продажу обладнання № ____ від “___” ___________ 201_ р., до “___” _________ 201_ р.

Ця Гарантія не може передаватися третім особам, або бути переуступленою.

Ця Гарантія підпадає під дію і трактується у відповідності з чинним законодавством України.

 

Керівник                                                                                                               __________________

Зразок гарантійного листа №  3 (Будівництво)

(На бланку)

 

“___” __________ 201_ р. № _______

(дата)

 

Міністерство регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального

господарства України

 

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

 

 

______________________________________________________________________________________  є забудовником

(найменування підприємства, установи, організації, П.І.Б. фізичної особи – підприємця)

(замовником, управителем, продавцем) житлового будинку на ______ квартир загальною площею _____________ кв.м, що розташований за адресою: _________________________________________________________________________.

(місцезнаходження об’єкта житлового будівництва (далі – об’єкт))

 

Об’єкт належить до __________________________________________ категорії складності.

(цифрами)

 

Будівельна готовність об’єкта на дату подання гарантійного листа складає ______ %.

 

На дату подання гарантійного листа у зазначеному об’єкті є вільними від зобов’язань перед третіми особами та пропонуються до участі в програмі надання державної підтримки для будівництва і придбання доступного житла (далі – програма) ______ квартир загальною площею ____________ кв.м, з них:

_______ однокімнатних квартир загальною площею ________ кв.м;

_______ двокімнатних квартир загальною площею ________ кв.м;

_______ трикімнатних квартир загальною площею ________ кв.м;

_______ чотирикімнатних квартир загальною площею ________ кв.м;

_______ п’ятикімнатних квартир загальною площею ________ кв.м.

 

Вартість 1 кв. м загальної площі квартири у зазначеному будинку – ____________________ гривень, загальна вартість запропонованих квартир – _________ тисяч гривень.

 

У разі отримання коштів від реалізації квартир відповідно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 568), об’єкт буде введено в експлуатацію до __________________________ та

(дата)

передано під заселення громадянам квартири, підключені до мереж та забезпечені газо-, електро-, водо-, теплопостачанням тощо.

Для добудови зазначеного об’єкта необхідно _________ тисяч гривень.

Кошти, отримані  забудовником  від  участі  у програмі, будуть  використані виключно на добудову (будівництво) або придбання житла в ___________________________________________________________________________________.

(найменування та місцезнаходження об’єкта)

 

________________________________________________________________________________________  не заперечує

(найменування підприємства, установи, організації, П.І.Б. фізичної особи-підприємця)

щодо допущення на об’єкт представників Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та інспекторів Державної архітектурно-будівельної інспекції України для проведення позапланових перевірок.

 

Місцезнаходження підприємства, установи, організації або місце проживання фізичної особи – підприємця: __________

___________________________________________________________________________________________________.

 

Контактні дані керівника підприємства, установи, організації або фізичної особи – підприємця, або уповноваженої ними особи: _____________________________________________________________________________________________.

(телефон, факс, електронна адреса)

 

До гарантійного листа додаються завірені замовником:

-графік виконання будівельно-монтажних робіт, погоджений територіальним органом Державної архітектурно-будівельної інспекції України та з яким ознайомлено місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування;

-рішення замовника про затвердження проектно-кошторисної документації з техніко-економічними показниками житлового будинку (згідно з результатами експертизи проекту будівельної документації, проведеної у випадках, передбачених законодавством);

-копія першого аркуша загальної пояснювальної записки (том 1) (з повним найменуванням об’єкта);

-копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт (дозволу на виконання будівельних робіт або зареєстрованої декларації про початок виконання будівельних робіт);

-копія результатів (висновку або звіту) експертизи проекту будівельної документації, проведеної у випадках, передбачених законодавством;

-копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала гарантійний лист (для фізичних осіб – підприємців – копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);

-фотокартки об’єкта (фасадів – 2-3, внутрішніх приміщень 2-3) в електронному та паперовому варіантах.

 

Керівник / уповноважена особа

 

______________              ______________________________

(підпис)                                     (ініціали та прізвище)

 

М.П.*

* Для фізичних осіб – підприємців – за наявності.

 

Зразок гарантійного листа №  4 (Банківська гарантія)

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ(1) № _______

____________________________________________________________________________________________________

(повне найменування банку, місцезнаходження банку, код банку, код за ЄДРПОУ,

____________________________________________________________________________________________________

банківська ліцензія, № кореспондентського рахунку, телефону, факсу)

 (далі – Гарант) в особі ________________________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

який діє на підставі ___________________________________________________________________________________,

зобов’язується заплатити за ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(найменування банку, місцезнаходження банку, код банку,

____________________________________________________________________________________ (далі – Принципал)

код за ЄДРПОУ, № кореспондентського рахунку)

Національному банку України (далі – Бенефіціар) кошти в сумі ________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

(зазначається цифрами і словами сума кредиту та

____________________________________________________________________________________________________

нарахованих за строк користування кредитом процентів)

у разі невиконання зобов’язань за кредитним договором № ___ від “___” ________ 201_ р., укладеним з Принципалом.

1.Крім зазначеної суми заборгованості Гарант сплачує суму нарахованої Бенефіціаром пені згідно з кредитним договором.

2.Ця банківська гарантія видана Гарантом згідно з договором про видачу гарантії № ______ від “___” ____________ 201_ р., укладеним з Принципалом.

3.Ця банківська гарантія видана з метою забезпечення виконання Принципалом зобов’язань за кредитним договором № ________ від “___” ____________ 201_ р.

4.Гарант зобов’язується сплатити протягом двох днів з дня отримання ним письмової вимоги Бенефіціара про сплату заборгованості Принципала, у якій має зазначатися номер і дата кредитного договору, сума простроченої до виплати заборгованості (з урахуванням пені чи без неї) з розрахунком її складових. До письмової вимоги додається копія кредитного договору.

5.Сплата Гарантом Бенефіціару заборгованості за кредитним договором у повному обсязі згідно з письмовою вимогою означає, що Гарант виконав свої зобов’язання за цією банківською гарантією.

6.Бенефіціар після сплати Гарантом суми заборгованості за кредитним договором Принципала зобов’язується передати Гаранту всі права за кредитним договором № ________ від “___” ____________ 201_ р.

7.У разі відмови від сплати за письмовою вимогою Бенефіціара Гарант повинен протягом двох днів письмово повідомити йому про це з обґрунтуванням причин відмови.

8.За невиконання або неналежне виконання Гарантом своїх зобов’язань за цією банківською гарантією щодо перерахування коштів згідно з письмовою вимогою Гарант сплачує Бенефіціару пеню в розмірі ___________ за кожний день прострочення,але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення виконання зобов’язання.

9.Ця банківська гарантія набирає чинності з часу перерахування Бенефіціаром коштів згідно з кредитним договором № ______ від “___” ____________ 201_ р.

10.Ця банківська гарантія діє до ________________________________________________________________________.

                                (строк дії банківської гарантії має перевищувати строк повернення кредиту на 15 днів)

11.Ця банківська гарантія є безвідкличною.

Голова правління банку(2)

 

________________________________

                           (підпис)

 

 

Головний бухгалтер

 

_________________________________

                         (підпис)

 

 

“___” ____________ 201_ р.

 

_______________

(1)Ця банківська гарантія є зразком.

(2)Якщо установчими документами повноваження голови правління банку обмежено певною сумою, то в разі видачі банківської гарантії повинно бути посилання на рішення уповноваженого органу щодо надання йому відповідних повноважень для надання банківської гарантії на більшу суму.

 

Зразок гарантійного листа №  5 (Гарантійний лист до договору лізингу)

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА

 ________________________________________________________________________________________________

 

Вих. № _______

від “___” _________ 201_ р.

 

ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ

 

Видано _____________________________________________________________________________________________

 

Місце видачі  ________________________________________________________________________________________

(адреса)

 

У зв’язку з укладенням Договору лізингу обладнання (майна) № _____ від “___” ___________ 201_ р. між ____________

______________________________________ і ___________________________________________________________, цим гарантійним листом гарантуємо своєчасну виплату Орендарем всіх орендних, процентних і інших платежів, зазначених у Договорі лізингу обладнання (майна) № _____ від “___” ___________ 201_ р.

Ми також гарантуємо своєчасне виконання Орендарем усіх зобов’язань у рамках вищевказаного Договору. Також ми беремо на себе зобов’язання по повному відшкодуванню Ваших втрат і витрат (включаючи можливі судові витрати), понесених Вами внаслідок невиконання Орендарем будь-яких зобов’язань за вказаним Договором лізингу.

 

_____________________                        ____________________                                /_________________/

                    (посада)                                                                       (підпис)                                                                                   (ПІП)

 

МП

 

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
Мітки
X