Головна » Для завантаження » Первинні документи » ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З ГОЛОВНИМ БУХГАЛТЕРОМ
Первинні документи

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР З ГОЛОВНИМ БУХГАЛТЕРОМ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
З ГОЛОВНИМ БУХГАЛТЕРОМ

м. ____________

“___” ______________ 20__ р.

_________________________________________________________________

(вказати найменування підприємства, установи, організації)

(надалі іменується “Товариство”) в особі ____________________________________ Генерального директора _________________________________________________,

(вказати прізвище, ім’я, по батькові)

(надалі іменується “Генеральний директор”), що діє на підставі _____________________________________, з однієї сторони,

та

________________________________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові)

що проживає за адресою _________________________________________________,

паспорт серія ___ N ___, виданий ______________ “___” ___________ 20__ р.,

(надалі іменується “Головний бухгалтер”), з іншої сторони, уклали цей Трудовий договір з головним бухгалтером (надалі іменується “договір”) про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим договором Головний бухгалтер зобов’язується особистими діями і силами бухгалтерії, що формується ним у встановленому порядку, здійснювати бухгалтерський облік у Товаристві, а Товариство зобов’язується створювати необхідні умови для роботи Головного бухгалтера, виплачувати йому грошову винагороду і надавати соціально-побутові блага.

1.2. Цей договір є трудовим договором у розумінні чинного трудового законодавства України. На підставі цього договору виникають трудові відносини між Головним бухгалтером і Товариством, які від імені останнього реалізуються Генеральним директором (адміністрацією) Товариства (надалі іменується “Генеральний директор”), а в необхідних випадках також іншими працівниками Товариства.

Терміном “сторони” у цьому договорі позначено Товариство і Головного бухгалтера.

1.4. Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Генеральному директорові (службовій особі, що виконує його обов’язки).

1.5. Рішення Генерального директора, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для Головного бухгалтера.

У випадках, коли Головний бухгалтер має об’єктивні підстави вважати рішення Генерального директора такими, що не відповідають чинному законодавству України, іншим актам, що підлягають обов’язковому застосуванню, включаючи установчі документи та локальні акти Товариства, Головний бухгалтер вправі, не виконуючи рішення Генерального директора, у письмовій формі повідомити останнього про зазначені обставини. У разі отримання письмового підтвердження від Генерального директора Головний бухгалтер зобов’язується виконати відповідне рішення.

У вищевизначеному випадку Генеральний директор бере на себе повну відповідальність за виконання його рішення Головним бухгалтером.

У жодному разі Головний бухгалтер не зобов’язаний виконувати явно злочинні рішення Генерального директора або такі рішення, які об’єктивно можуть мати своїм наслідком настання кримінальної, адміністративної та майнової відповідальності для Головного бухгалтера.

1.6. Генеральний директор не має права втручатися в оперативно-розпорядчу діяльності Головного бухгалтера.

1.7. Діяльність Головного бухгалтера і бухгалтерії повинна сприяти розвиткові Товариства, підвищенню результатів його господарської і підприємницької діяльності.

1.8. Головний бухгалтер зобов’язаний забезпечити ведення бухгалтерського обліку у такий спосіб, щоб не створювати необґрунтованих обмежень для високоприбуткової підприємницької діяльності Товариства.

Необґрунтованими є такі обмеження, що не передбачені обов’язковими для Товариства нормативними й іншими актами, або хоча й передбачені ними, але носять альтернативний характер, що допускає правомірні дії у інший більш сприятливий для Товариства спосіб.

1.9. У своїй діяльності Головний бухгалтер керується чинним законодавством України, іншими актами, що поширюють свою дію на Товариство.

Нормативні акти і правила з бухгалтерського обліку, які не мають обов’язкової сили для Товариства, можуть застосовуватися Головним бухгалтером лише у тому випадку, коли вони сприяють розвиткові Товариства.

1.10. Головний бухгалтер має виконувати свої обов’язки сумлінно і з таким ступенем старанності, дбайливості й уміння, який виявляють за таких самих обставин і в такому самому становищі звичайні розсудливі люди відповідної кваліфікації.

1.11. Оцінка якості виконання Головним бухгалтером своїх обов’язків за договором здійснюється Генеральним директором.

1.12. На період відпустки Головного бухгалтера або його відсутності з інших причин обов’язки Головного бухгалтера виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує функції, несе обов’язки, користується повноваженнями і правами Головного бухгалтера, якщо останнім не встановлюється інше.

1.13. ____________________________________________________________.

(зазначити, при необхідності, інші умови)

2. ТРУДОВА ФУНКЦІЯ І ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

2.1. Головний бухгалтер забезпечує організацію і ведення бухгалтерського обліку, а також контроль за раціональним використанням матеріальних і фінансових ресурсів у Товаристві.

2.2. До трудової функції Головного бухгалтера належать: ________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ _____________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

2.3. Головний бухгалтер має наступні посадові обов’язки:

– керівництво колективом бухгалтерії Товариства;

– бухгалтерський облік статутного капіталу Товариства, вкладів його учасників і облік доходів (дивідендів, відсотків) по цих вкладах;

– здійснення контролю за станом вкладів Товариства в статутних капіталах інших суб’єктів господарювання, а також за надходженням до Товариства доходів по цих вкладах, акціях тощо;

– повний облік грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському облікових операцій, пов’язаних з їх рухом;

– достовірний облік витрат на виробництво й обіг, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних, науково-дослідних та інших робіт, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;

– точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства згідно з установленими правилами;

– правильне нарахування і своєчасне перерахування податків і платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень;

– повернення в установлені строки заборгованості Товариства банкам за позиками;

– відрахування коштів до фондів, утворюваних у Товаристві;

– участь у роботі юридичної служби Товариства по оформленню матеріалів по нестачах і розкраданнях грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей і контроль за переданням у відповідних випадках цих матеріалів до правоохоронних органів;

– перевірка організації бухгалтерського обліку і звітності у філіях та інших підрозділах Товариства, що виділені на окремий баланс;

– своєчасний інструктаж працівників бухгалтерії, інших зацікавлених працівників Товариства і його підрозділів з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;

– складання достовірних бухгалтерських звітів і балансів, іншої бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, надання їх на розгляд Генеральному директорові у визначений ним строк, а після розгляду і підписання – також Загальним зборам Товариства і іншим відповідним органам в установлений строк;

– здійснення (спільно з іншими підрозділами і службами) економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, запобігання виробничим втратам і невиробничим витратам;

– своєчасне проведення спільно з іншими підрозділами і службами у філіях та в інших підрозділах підприємства, виділених на окремий баланс, перевірок і документальних ревізій та підготовка пропозицій з поліпшення роботи названих підрозділів Товариства;

– забезпечення схоронності бухгалтерських документів, оформлення і передання їх в установленому порядку до архіву;

– контроль за дотриманням установлених правил оформлення приймання й відпуску товарно-матеріальних цінностей;

– контроль за правильністю витрачання фондів споживання Товариства, дотриманням фінансової і касової дисципліни;

– контроль за виконанням кошторисів на будівництво;

– контроль за дотриманням установлених правил проведення інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань;

– контроль за стягненням в установлені строки дебіторської і поверненням кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

– контроль за законністю списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат;

– участь у підготовці заходів, спрямованих на відвернення нестач і незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства;

– проведення відповідно до встановлених правил касових операцій у Товаристві, контроль за дотриманням касової дисципліни у філіях, інших підрозділах підприємствах Товариства;

– нарахування і виплата винагород працівникам Товариства й іншим особам;

– виконання колективного договору (за умови його укладання) з боку Дирекції Товариства у частині, що відноситься до відання Головного бухгалтера;

– виконання інших функцій і обов’язків, що випливають із законодавства, інших нормативних документів, в т. ч. відповідних кваліфікаційних довідників.

2.4. Головний бухгалтер зобов’язується забезпечити впровадження у Товаристві сучасних засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.

Головний бухгалтер за необхідного сприяння Генерального директора забезпечує автоматизацію бухгалтерського обліку у Товаристві в строк до “___” ______________ ____ р. Програма, етапи і умови виконання робіт з автоматизації бухгалтерського обліку у Товаристві погоджуються між сторонами додатково. Головний бухгалтер до “___” ___________________ _____ р. надає Генеральному директорові проекти документів, необхідних для здійснення робіт з автоматизації бухгалтерського обліку.

Головний бухгалтер зобов’язується забезпечити проведення таких робіт (заходів): ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

(зазначити роботи, заходи, мету, умови і строки їх проведення та досягнення результатів)

2.5. Головний бухгалтер відповідає за своєчасне забезпечення бухгалтерії нормативними документами і іншими інформаційними матеріалами.

При необхідності Головний бухгалтер користується послугами відповідних підрозділів та служб Товариства (бібліотеки, юридичної, економічної служб тощо) на умовах і у порядку, передбачених внутрішніми документами Товариства, а також договорами, укладеними між уповноваженим органом Товариства та працівниками.

2.6. Головний бухгалтер зобов’язується особисто дотримуватися, а також забезпечувати дотримання працівниками бухгалтерії конфіденційності:

відомостей про учасників Товариства і розміри їх вкладів у статутному капіталі;

даних про обсяги виробництва і прибутку Товариства; даних про склад, розміри і розміщення основних і оборотних засобів Товариства;

відомостей про операції по поточному і інших рахунках Товариства;

відомостей про майбутні платежі і надходження; даних про кредиторів і боржників Товариства і розміри заборгованості;

відомостей про розміри винагород, сплачуваних членам Правління, дирекції, іншим працівникам Товариства, а також особам, що не перебували у його штаті;

інших відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства.

2.7. Головний бухгалтер допускає ревізійну комісію (ревізора) Товариства, інші контрольно-ревізійні органи і державну податкову інспекцію до перевірки документів і матеріалів, що відносяться до його відання, лише з дозволу Генерального директора.

Обсяг відомостей, документів і матеріалів, що пред’являються згаданим органам, визначається Головним бухгалтером за погодженням з Генеральним директором.

Довідки, документи Товариства і копії з них не можуть бути передані контролюючим органам у володіння (тобто без повернення Товариству) або вилучені ними без дозволу Генерального директора, якщо інший порядок передання документів не буде встановлений Генеральним директором або чинним законодавством України. Підготовлені контролюючими органами акти, рішення, звіти, довідки, інші документи, а також заперечення по них не можуть бути підписані Головним бухгалтером без погодження з Генеральним директором.

Генеральний директор може встановити інший порядок надання інформації контролюючим органам і взаємовідносин з ними у ході перевірок.

2.8. Генеральний директор не має права вимагати від Головного бухгалтера виконання обов’язків (робіт), не обумовлених цим договором і документами, обов’язковими для Товариства і Головного бухгалтера.

Додаткові обов’язки (понад передбачені договором) Головного бухгалтера можуть бути встановлені за згодою сторін.

Додаткові обов’язки і умови їх виконання, а також пов’язані з ними зміни умов цього договору оформлюються додатковою угодою.

Головний бухгалтер згоден з умовами договору між Генеральним директором і загальними зборами учасників Товариства, що стосуються Головного бухгалтера і бухгалтерії (зміст яких доведено до його відома Генеральним директором або загальними зборами відповідно до укладених з ними договорів), а також зобов’язується виконувати обов’язки, що випливають з цих умов.

Головний бухгалтер зобов’язується дотримувати сам і забезпечити дотримання працівниками бухгалтерії конфіденційності зазначених вище умов договору між Генеральним директором і Загальними зборами.

2.9. Генеральний директор має право:

встановлювати положення, що уточнюють, деталізують функції і обов’язки Головного бухгалтера, передбачені законодавством і цим договором;

встановлювати обов’язки Головного бухгалтера, які хоча й прямо не передбачені чинним законодавством України і цим договором, але випливають з них або відповідають загальній меті діяльності Головного бухгалтера по забезпеченню бухгалтерського обліку і контролю у Товаристві;

встановлювати обов’язки Головного бухгалтера стосовно інших підрозділів, служб, службових осіб, працівників Товариства з метою забезпечення координації і погодженості між підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.

Згадані обов’язки і положення можуть встановлюватися актами, затверджуваними (видаваними) Генеральним директором, а також передбачатися договорами, укладеними ним з відповідними підрозділами, службами, службовими особами і працівниками.

При необхідності Генеральний директор може затвердити Положення про бухгалтерію Товариства.

2.10. Головний бухгалтер щомісяця надає Генеральному директорові письмові звіти про стан справ, що знаходяться у віданні Головного бухгалтера.

У випадку виявлення незаконних дій службових осіб (використання коштів не за призначенням, інші порушення і зловживання), а також при виникненні інших обставин, що можуть призвести до негативних наслідків для Товариства, Головний бухгалтер негайно доповідає про це Генеральному директорові для вжиття відповідних заходів.

На вимогу Генерального директора Головний бухгалтер надає йому поточну інформацію про хід справ, що є у віданні Головного бухгалтера.

2.11. ____________________________________________________________.

(зазначити, при необхідності, інші умови)

3. КОМПЕТЕНЦІЯ І ПРАВА ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

3.1. Головний бухгалтер самостійно розв’язує всі питання, що знаходяться у його віданні, якщо цим договором не передбачене інше.

3.2. Головний бухгалтер має право:

– вимагати від керівників підрозділів, служб, службових осіб, а в необхідних випадках і від Генерального директора, вжиття заходів з підвищення ефективності використання власності Товариства і посиленню її схоронності, а також по забезпеченню правильної організації бухгалтерського обліку і контролю;

– вимагати перегляду завищених і застарілих норм витрачання сировини, матеріалів, витрат праці і інших норм;

– вимагати поліпшення складового і ваговимірювального господарства, належної організації приймання і зберігання сировини, матеріалів і інших цінностей, а також відпускання цих цінностей для потреб виробництва, обслуговування ними управління;

– вимагати проведення заходів із поліпшення контролю за правильністю застосування норм і нормативів, організації правильного первинного обліку вироблення продукції і руху деталей і напівфабрикатів, організації кількісного (натурального) обліку використання сировини і матеріалів;

– перевіряти у підрозділах і службах Товариства дотримання установленого порядку приймання, оприбуткування, зберігання товарно-матеріальних і інших цінностей;

– вести листування з питань діяльності бухгалтерії у межах своєї компетенції;

– у межах своєї компетенції видавати локальні нормативні документи, розпорядження, давати вказівки, обов’язкові для підпорядкованих йому працівників:

______________________________________________________________________;

(зазначити, при необхідності, інші права)

– розв’язувати інші питання, віднесені законодавством, документами Товариства і цим договором до компетенції Головного бухгалтера.

3.3. Бухгалтерські служби філій та інших підрозділів, працівники інших підрозділів і служб Товариства, зайняті бухгалтерським обліком, з питань організації і ведення обліку і звітності підпорядковуються Головному бухгалтерові.

Керівники бухгалтерських служб філій та інших підрозділів Товариства приймаються на роботу їх керівниками за згодою Головного бухгалтера.

3.4. Вимоги Головного бухгалтера щодо порядку оформлення операцій і надання до бухгалтерії або на обчислювальні установки необхідних документів і відомостей обов’язкові для всіх підрозділів і служб Товариства.

3.5. Генеральний директор забезпечує виконання підрозділами, службами, службовими особами і іншими працівниками Товариства обов’язків стосовно Головного бухгалтера, бухгалтерії, а також інших обов’язків, пов’язаних з бухгалтерським обліком, які передбачені чинним законодавством України, цим договором і документами Товариства.

3.6. Документи, що є основою для приймання і видачі грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, а також кредитні і розрахункові зобов’язання підписуються Генеральним директором і Головним бухгалтером або особами уповноваженими на це.

Головний бухгалтер має право передбачати в договорах, укладених ним з працівниками бухгалтерії, умови про передання повноважень для підписання згаданих документів.

В усіх випадках надання права підписання документів іншим особам має бути оформлене наказом Генерального директора. Останній не має права відмовити в оформленні наказу на передання Головним бухгалтером повноважень підписання документів працівникові бухгалтерії, якщо таке передання передбачене договором.

Зазначені вище документи без підпису Головного бухгалтера або осіб, уповноважених ним для цього, вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання матеріально відповідальними особами і працівниками Товариства, а також установами банків.

3.7. _____________________________________________________________.

(зазначити, при необхідності, інші умови)

4. ФОРМУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРІЇ

4.1. Передбачені цим договором функції, обов’язки і роботи Головний бухгалтер виконує особистими діями і силами бухгалтерії Товариства.

4.2. Головний бухгалтер у межах наявних у його розпорядженні коштів для оплати праці самостійно визначає структуру, кількісний, професійний і кваліфікаційний склад бухгалтерії.

4.3. Головний бухгалтер самостійно формує персональний склад бухгалтерії.

Головний бухгалтер має право на власний розсуд застосовувати такі форми наймання (залучення) працівників для виконання цього договору:

– укладання трудових договорів з працівниками, що приймаються на такі посади: _________________________________________________________, умови яких (договорів) відображаються у наказах про прийняття на роботу;

– укладання договорів з керівниками підрозділів бухгалтерії (з наданням цим керівникам фінансових коштів і прав самим формувати свої колективи і визначати умови роботи його членів, включаючи оплату праці);

– залучення спеціалістів у іншій, дозволеній чинним законодавством України формі.

4.4. Головний бухгалтер наділяється правом самостійно від імені Товариства наймати працівників, або залучати до роботи в іншій, передбаченій пунктом 4.3 цього договору формі, а також припиняти відносини з працівниками. Делегування права наймання працівників забезпечується наказом Генерального директора. Укладені Головним бухгалтером договори породжують повноцінні трудові або цивільно-правові відносини особи з Товариством.

4.5. У договорах визначаються компетенція, функції, обов’язки, предмет і результати роботи, відповідальність, умови праці, відпочинку і оплати працівника та інші умови його взаємовідносин з Головним бухгалтером і Товариством.

При визначенні умов договорів і трудових договорів з працівниками, визначенні і забезпеченні умов їх праці і відпочинку Головний бухгалтер використовує законодавство про працю з урахуванням особливостей, передбачених договірною системою організації і оплати праці у Товаристві.

У трудових договорах (договорах), що укладаються з працівниками бухгалтерії, Головний бухгалтер:

зобов’язаний передбачати умови про припинення трудового договору (договору) на підставі _____________________;

має право за погодженням з Генеральним директором передбачати в трудових договорах, що укладаються ним від імені Товариства, умови про поліпшення житлових умов працівників, про надання їм інших соціально-культурних благ, здійснюваних за рахунок Товариства

_______________________________________________________________________

(зазначити перелік, зміст інших умов, які Головний бухгалтер зобов’язаний або має

_______________________________________________________________________.

передбачити у договорах і договорах)

4.6. Працівник бухгалтерії підпорядковується Головному бухгалтерові безпосередньо або через керівників відповідних підрозділів.

4.7. Головний бухгалтер у межах своєї компетенції самостійно розв’язує питання організації діяльності бухгалтерії.

4.8. Головний бухгалтер самостійно визначає трудовий розпорядок бухгалтерії з дотриманням обов’язкових правил розпорядку, що встановлюються Генеральним директором.

4.9. Головний бухгалтер зобов’язується забезпечувати погоджену і раціональну діяльність безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів, колективів і працівників.

4.10. Головний бухгалтер встановлює у договорах, а якщо останні не укладаються у письмовій формі, у посадових інструкціях службові обов’язки для працівників бухгалтерії, за виконання яких вони несуть відповідальність.

4.11. Головний бухгалтер самостійно розв’язує питання надання працівникам бухгалтерії відпусток (у тому числі без збереження заробітної плати), відгулів, скороченого робочого дня і тижня тощо.

4.12. Працівники бухгалтерії притягуються до дисциплінарної і матеріальної відповідальності Головним бухгалтером самостійно.

4.13. Головному бухгалтерові і бухгалтерії забезпечуються усі умови, необхідні для продуктивної роботи (надання приміщень, меблів, комп’ютерів, телефонів, телетайпів, телефаксів, телексів, іншої оргтехніки, забезпечення матеріалами, устаткуванням, машинописними, копіювальними іншими роботами і послугами тощо)

_______________________________________________________________________.

(зазначити, при необхідності, конкретні умови забезпечення діяльності)

4.14. Генеральний директор за проханням Головного бухгалтера забезпечує залучення (на договірній і іншій основі) підприємств і організацій для виконання робіт, передбачених цим договором

_______________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, підприємства і організації, а також роботи, які передбачено

_______________________________________________________________________.

виконати з їхньою допомогою)

4.15. Генеральний директор забезпечує виділення коштів Товариства у таких розмірах і з такою (крім оплати праці) метою:

_____________ тис. грн. на роботи з механізації і автоматизації бухгалтерського обліку і контролю в Товаристві;

____________________________ тис. грн. на __________________________;

____________________________ тис. грн. на __________________________.

4.16. ____________________________________________________________.

(зазначити, при необхідності, інші умови)

5. ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ БУХГАЛТЕРІЇ

5.1. Для оплати і стимулювання праці працівників бухгалтерії Головному бухгалтерові щороку виділяється фонд оплати праці (надалі іменується “фонд оплати праці”).

5.2. Фонд оплати праці на _____ р. визначається розміром у _________ тис. грн. за рік.

5.3. Розміри фонду оплати праці бухгалтерії на наступні роки визначаються, виходячи з фактичного розміру фонду оплати праці за відповідний минулий базовий рік. При цьому базовий розмір фонду збільшується (зменшується) пропорційно зростанню (зменшенню) обсягу виробництва Товариства у відповідному році порівняно до минулого року.

5.4. При визначенні річних обсягів фонду оплати праці бухгалтерії враховується офіційно визначений рівень інфляції.

5.5. До визначення фактичного розміру фонду оплата праці виконується в межах розрахункового (планового) його обсягу.

5.6. Розрахунковий (плановий) розмір фонду оплати праці на черговий майбутній рік визначається сторонами додатковою угодою виходячи з розрахунків (планових) показників діяльності Товариства на наступний рік і фактичних результатів його діяльності за минулий.

5.7. Розмір фонду оплати праці бухгалтерії коригується залежно від якості роботи бухгалтерії і результатів діяльності Товариства в цілому.

5.8. При недосягненні базового рівня рентабельності, встановленого угодою Генерального директора і Вищого органу, фонд оплати праці зменшується на ______ відсотків за кожен відсоток рентабельності, не добраний до базового рівня.

При перевищенні базового рівня рентабельності фонд оплати праці збільшується на ______ відсотків за кожен відсоток рентабельності, що перевищує базовий рівень.

5.9. При неналежному виконанні бухгалтерією своїх функцій і обов’язків фонд оплати праці її працівників (розрахований з урахуванням фактичного рівня рентабельності) підлягає зменшенню, але не більше ніж на ______ відсотків.

Неналежним виконанням бухгалтерією своїх функцій і обов’язків вважається:

невиконання однієї або кількох функцій (обов’язків), передбачених цим договором;

порушення законодавства, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших обов’язкових для Товариства нормативних документів, що призвело, а також не призвело до негативних наслідків для Товариства;

неправильне ведення бухгалтерського обліку, що призвело до занедбання бухгалтерського обліку і перекручень у бухгалтерській звітності, а також _______________________________________________________________________.

(зазначити, при необхідності, інші випадки неналежного виконання функцій і обов’язків)

Оцінка якості роботи бухгалтерії і пов’язане з нею можливе зменшення фонду оплати праці здійснюється не рідше одного разу на квартал Генеральним директором на підставі результатів ревізій, контрольних перевірок, доповідей Головного бухгалтера і інших даних.

5.10. До оцінки якості роботи бухгалтерії частина фонду оплати праці, на яку його у цьому зв’язку може бути максимально зменшено, резервується.

5.11. Фонд оплати праці бухгалтерії знаходиться у повному розпорядженні Головного бухгалтера і вилученню не підлягає, крім випадків, коли це прямо передбачене цим договором.

5.12. Зменшення або збільшення у ході виконання договору кількісного складу бухгалтерії не викликає відповідно зменшення або збільшення фонду оплати праці бухгалтерії.

5.13. Головний бухгалтер самостійно розв’язує всі питання про розподіл фонду оплати праці бухгалтерії між її підрозділами і працівниками відповідно до договорів, укладених з ними.

5.14. Кошти фонду оплати праці працівників бухгалтерії, не витрачені минулого року, спрямовуються на оплату праці у наступні роки.

5.15. Головний бухгалтер у межах наявних у його розпорядженні коштів безперешкодно застосовує будь-які передбачені або дозволені чинним законодавством України, документами Товариства можливості у сфері стимулювання праці, а також відпочинку.

5.16. Головний бухгалтер самостійно визначає розміри, умови оплати праці працівників бухгалтерії при укладанні з ними трудових договорів.

При визначенні розмірів службових окладів Головний бухгалтер не зв’язаний будь-якими встановленими схемами службових окладів, за дотриманням виплати на рівні, не нижчому за встановлений мінімальний розмір заробітної плати.

При визначенні розмірів винагород Головний бухгалтер не зв’язаний будь-якими обмеженнями їх максимального розміру.

5.17. Головний бухгалтер здійснює оцінку якості роботи співробітників бухгалтерії.

5.18. Генеральний директор має право зі свого фонду на підставі особистої оцінки якості заохочувати грошовими винагородами будь-яких працівників бухгалтерії або виділяти кошти для заохочення працівників Головному бухгалтерові, який самостійно визначає розміри винагороди працівникам.

5.19. ____________________________________________________________.

(зазначити, при необхідності, інші умови)

6. МАТЕРІАЛЬНЕ І СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА

6.1. Оплата праці Головного бухгалтера здійснюється на умовах та у порядку, визначених у Додатку N ___ до цього договору у відповідності із чинним трудовим законодавством України.

6.2. На прохання Головного бухгалтера Товариства надає йому грошові безвідсоткові позики розміром, що не перевищує ________ грн. на рік з поверненням протягом строку дії договору.

6.3. Головному бухгалтерові надається щорічна відпустка тривалістю у ___________ календарних днів із збереженням середньої грошової винагороди, що визначається за останній повний господарський рік.

Час і порядок використання відпустки (час початку і час закінчення, одноразово або частинами тощо) визначається за погодженням між Головним бухгалтером і Генеральним директором.

6.4. Головний бухгалтер користується всіма видами соціально-культурних і інших благ і пільг, наданих Товариством або у зв’язку з роботою у ньому (санаторіями, будинками відпочинку, профілакторіями, садовими ділянками, забезпеченням дітей дошкільними установами, користування замовленнями тощо)

_______________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, види, умови і порядок

_______________________________________________________________________.

надання соціально-культурних і інших благ і пільг)

6.5. Товариство сприяє Головному бухгалтерові у поліпшенні його житлових умов

_______________________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, характер і термін поліпшення житлових умов – надання квартири,

_______________________________________________________________________

дачі, сприяння у придбанні кооперативної, державної квартири, будівництві будинку, виділенні

_______________________________________________________________________.

кредиту з цією метою)

6.6. Головний бухгалтер підлягає страхуванню. Види і умови страхування визначаються відповідно до прийнятого у Товаристві порядку

_______________________________________________________________________.

(зазначити, при необхідності, види і умови страхування)

6.7. Головний бухгалтер користується всіма видами забезпечення по соціальному страхуванню (допомогами з тимчасової непрацездатності, допомогами з приводу народження дитини тощо).

6.8. _____________________________________________________________.

(зазначити, при необхідності, інші умови)

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Строк дії цього договору становить ______________________________.

7.2. Цей договір складено у двох примірниках – по одному для кожної сторони.

7.3. _____________________________________________________________

(зазначити, при необхідності, інші відомості,

______________________________________________________________________.

наприклад, перелік додатків до договору, якщо вони наявні)

РЕКВІЗИТИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

Відомості про Товариство:

повне найменування _______________________________________________;

місцезнаходження ________________________________________________;

телефон ____________________________________;

поточний рахунок N _____________ у ________________________________

_________________________________________________________________.

Відомості про Головного бухгалтера:

місце проживання _________________________________________________;

домашній телефон ________________________________________________;

робочий телефон __________________________________________________;

паспорт, серія __________ N _____________ виданий “___” ______________ ____ р. ________________________________________________________________;

(зазначити орган, що видав паспорт)

підстави для надання пільг з оподаткування та інших пільг ______________

_______________________________________________________________________.

(зазначити відомості про кількість дітей, утриманців тощо)

ВІД ТОВАРИСТВА

Генеральний директор

________________/________________/

(підпис)

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

_______________/________________/

(підпис)

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект