Головна » Бухгалтеру » Бухгалтерський облік » Організаційні й облікові аспекти придбання легкового автомобіля
Бухгалтерський облік

Організаційні й облікові аспекти придбання легкового автомобіля

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Підприємство для того, щоб придбати автомобіль має укласти договір куплі-продажу в письмовій формі. Після укладання такого договору як правило право власності на авто відбувається в момент передачі автомобіля (якщо звісно в договорі не прописаний інший варіант) відповідно до ст.334 ЦКУ.

Порядок придбання транспортних засобів ( в тому числі і юридичними особами) прописаний в Порядку 1200.

Реєстрація автомобіля

Після того як право власності перейшло до нового власника, він повинен на протязі 10 днів з моменту придбання зареєструвати такий транспортний засіб в підрозділі ДАІ (п.7 порядку №1388). Експлуатація автомобіля без його реєстрації заборонена.

Реєстрація придбаних нових транспортних засобів проводиться за умови відповідності конструкції та
технічного стану даної марки ( моделі) транспортного засобу обов’язковим вимогам норм і стандартів, які діють в Україні, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката.

У разі відсутності у підрозділу ДАІ інформації про сертифікацію нового транспортного засобу, що реєструється, копію зазначеного сертифіката або свідоцтва подає власник транспортного засобу.

Транспортні засоби юридичних осіб реєструються за місцезнаходженням таких осіб. Якщо стоянка транспортних засобів розташована за місцезнаходженням філій або представництв юридичних осіб, такі транспортні засоби реєструються за місцем їх стоянки.

У свідоцтві про реєстрацію ( технічному паспорті) зазначається юридична особа, якій належать транспортні засоби, місцезнаходження такої особи та стоянки (п. 21 Порядку № 1388).

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Згідно з пунктом 8 статті 4 Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” встановлені наступні ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування для підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні в сервісних центрах МВС:

3 відсотки – якщо об’єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
4 відсотки – якщо об’єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;
5 відсотків – якщо об’єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

Ураховуючи викладене, з 01.01.2016 року при визначенні сплати вартості збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації, слід застосовувати такі розрахунки в залежності від вартість легкового автомобіля:
– не перевищує або дорівнює 227 370 грн. – сплачується 3 відсотки;
– більше ніж 227 370 грн., але не перевищує або дорівнює 399 620 грн. – сплачується 4 відсотки;
– більше ніж 399 620 грн. – сплачується 5 відсотків.

При цьому вартість легкового автомобіля визначається відповідно до договорів купівлі-продажу, довідок-рахунків торговельних організацій, договорів міни, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують таку вартість (п. 13 Порядку № 1740).

Таким чином, якщо автомобіль вперше реєструється в Україні, після переходу права власності новому власнику необхідно сплатити пенсійний збір у розмірі, передбаченому п. 8 ст. 4 Закону № 400 (п. 12 – 15 Порядку № 1740).

Документальне оформлення

При придбанні автомобіля від постачальника підприємство отримує довідку-рахунок або акт приймання-передачі транспортного засобу підприємства-виробника.

Для цілей бухгалтерського обліку автомобіль є об’єктом основних засобів. Відповідно до п. 10 Методичних рекомендацій № 561 підставою для зарахування на баланс основних засобів є акт приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів.

Отже, при введенні автомобіля в експлуатацію оформляється Акт приймання-передачі ( внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1), а на його підставі – Інвентарна картка обліку основних засобів (форма № ОЗ-6).

При оформленні приймання автомобіля акт складається в одному примірнику приймальною комісією, призначеною розпорядженням ( наказом) керівника підприємства. Акт після його оформлення передається до бухгалтерії підприємства, підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства чи уповноваженими на те особами.

Бухгалтерський облік

Нормативним документом, який регулює відображення в бухгалтерському обліку операцій з основними засобами, є П(С)БО 7.

Відповідно до п. 7 П(C)БО 7 придбаний автомобіль зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю. При цьому одиницею обліку основних засобів є об’єкт основних засобів, тобто автомобіль. Зокрема, первісна вартість – історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених ( переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів (п. 4 П(С)БО 7).

До витрат, що складають первісну вартість автомобіля, відносять:
• суму, яка сплачується постачальнику (без непрямих податків);
• реєстраційні збори, державне мито й аналогічні платежі, що здійснюються у зв’язку з придбанням ( отриманням) прав на автомобіль;
• суми ввізного мита (при імпорті автомобіля);
• суми непрямих податків у зв’язку з придбанням автомобіля, якщо вони не відшкодовуються підприємству (ПДВ, акцизний збір тощо);
• витрати зі страхування ризиків доставки;
• витрати на транспортування;
• інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням автомобіля до стану, в якому він придатний для використання із запланованою метою (реєстрація автомобіля в ДАІ та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування).

Витрати на придбання автомобіля складають його первісну вартість і підлягають амортизації. Нарахування амортизації провадиться щомісячно і починається з місяця, наступного за місяцем, у якому новий автомобіль введено в експлуатацію (п. 29 П(С)БО 7). Метод амортизації підприємство обирає самостійно, згідно з вимогами п. 26 П(C)БО 7.

Якщо авто придбано в кредит?

У випадку якщо підприємство купує автомобіль у кредит, відмінність полягає лише у відображенні нарахованих відсотків, які сплачує підприємство за користування кредитом. Зокрема, п. 8 П(С)БО 7 встановлено, що фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних ( створених) повністю або частково за рахунок запозичень, якщо такий метод визначено обліковою політикою. Тобто витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості автомобіля. Проте якщо згідно з П(С)БО 31 підприємством обрано альтернативний метод обліку фінансових витрат, то виходячи з того, що придбання автомобіля не відповідатиме терміну “кваліфікаційний актив”, відсотки також не включатимуться до первісної вартості придбаного автомобіля.

Облік витрат, пов’язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитом банку, ведеться на субрахунку 951 “Відсотки за кредит”. У бухгалтерському обліку відсотки за кредит відображаються записом за дебетом субрахунку 951 “Відсотки за кредит” і кредитом субрахунку 684 “Розрахунки за нарахованими відсотками”.

Таким чином, придбаний автомобіль є основним засобом і зараховується на баланс по первісній вартості, а витрати на його придбання підлягають амортизації. Суми пенсійного збору, сплаченого при придбанні нового автомобіля, збільшують його первісну вартість.

ПДВ

Право на віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених (нарахованих) при придбанні легкових автомобілів виникає, якщо такий автомобіль купується з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку (ст. 198 ПКУ ).

Для підтвердження податкового кредиту слід мати належним чином оформлену та зареєстровану
податкову накладну в ЄРПН.

Слід також врахувати, що право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи почали такі товари/послуги та основні фонди використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п. 198.3 ПКУ).

Податок на прибуток

Транспортні засоби для цілей податкового обліку вважаються основними засобами, якщо вони відповідають критеріям, наведеним у пп. 14.1.138 ПКУ.

При придбанні ОЗ для цілей оподаткування податком на прибуток ( з 01.01.2015 р.) спеціальних коригувань не вимагається, за винятком загального обмеження (пп. 140.5.4 ПКУ) з видатків на товари, у т. ч. необоротні активи, а також роботи, послуги, придбані у неприбуткових установ (організацій) та нерезидентів, зареєстрованих у державах, зазначених у пп. 39.2.1.2 ПКУ.

Крім того, потрібно зазначити, що в податковому обліку витрати підприємства на придбання ОЗ, які не використовуються в господарській діяльності, не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування (пп. 138.3.2 ПКУ).

Придбання автомобіля у фізичної особи

Якщо підприємство купує автомобіль у фізичної особи, то з суми доходів продавця необхідно утримати ПДФО за ставкою, визначеною у п. 167.2 ПКУ. Виняток становлять випадки продажу фізичною особою легкового автомобіля не частіше одного разу протягом звітного податкового року – тоді з сум отриманого фізичної особою доходу ПДФО не утримується (п. 173.2 ПКУ)

Дохід від продажу визначається виходячи з ціни договору купівлі-продажу, але не нижче оціночної або середньоринкової вартості (на вибір фізичної особи – платника ПДФО) за правилами, визначеними п. 173.1 ПКУ.

З тих доходів продавця, що обкладаються ПДФО, також необхідно утримати військовий збір за ставкою 1,5 % ( п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Практичний приклад

Підприємство у травні 2016 року придбало новий легковий автомобіль з об’ємом циліндрів двигуна 1999 куб. см за 501300,00 грн. (у т. ч. 83550,00 грн. ПДВ). Додаткові витрати, понесені у зв’язку з придбанням, склали:

– збір до Пенсійного фонду ( автомобіль новий, вперше реєструється на території України, а його вартість без урахування ПДВ  перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на перше січня поточного звітного року) – 25065,00 грн. (501300,00 грн. x 5 %);

– плата за послуги ДАІ (умовно) – 770,00 грн.

Таким чином, первісна вартість склала: 443585,00 грн. (417750,00 + 25065,00 + 770)

Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума
1 Оплачена вартість автомобіля 371 311 501300
2 Відображений податковий кредит з ПДВ 641 644 83550
3 Оприбутковано легковий автомобіль 152 685 417750
4 Списана сума нарахованого раніше податкового кредиту з ПДВ 644 685 83550
5 Відображено взаємозалік заборгованості 685 371 501300
6 Нараховано збір до Пенсійного фонду з операції з відчуження
легкового автомобіля (501300,00 грн. x 5 %)
152 651 25065
7 Сплачено збір до ПФУ 651 311 25065
8 Сплачені підзвітною особою послуги ДАІ 152 372 770
9 Введено в експлуатацію автомобіль 105 152 443585

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X