Головна » Бухгалтеру » Кадровий облік » Самотня матір: трудові заборони
Кадровий облік

Самотня матір: трудові заборони

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

«Звiльнення одинокої матерi за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу не допускається.

У разi звiльнення одинокої матерi за наявностi в неї дiтей вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда в разi волевиявлення самої жiнки (звiльнення за власним бажанням) та за досягнення обопiльної згоди сторiн (звiльнення за угодою сторiн) на таких жiнок гарантiї не поширюватимуться.»

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Гарантiї з працевлаштування одиноким матерям

ПИТАННЯ: Якi гаранти на державному рiвнi встановленi для одиноких матерiв пiд час прийняття на роботу, та пiд час вивiльнення через скорочення штату працiвникiв на пiдприємствi?

Чи передбачений для таких жiнок випробувальний термiн?

ВIДПОВIДЬ: Законодавством передбачено, що особам, якi виховують, утримують дитину самостiйно та належать вiдповiдно до чинного законодавства до категорiї одиноких матерiв, установлюються певнi гарантiї, пiльги тощо.

Такi гарантiї можуть застосовуватися, зокрема, як пiд час прийняття на роботу одиноких матерiв, так i пiд час їхнього звiльнення.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 184 КЗпП забороняється вiдмовляти жiнкам у прийняттi на роботу i знижувати їм заробiтну плату з мотивiв, пов’язаних з вагiтнiстю або наявнiстю дiтей вiком до трьох рокiв, а одиноким матерям – за наявностi дитини вiком до 14 poкiв або дитини-iнвалiда..

У разi вiдмови в прийняттi на роботу таким категорiям жiнок власник або уповноважений ним орган зобов’язаний повiдомляти причини вiдмови у письмовiй формi.

Вiдмову у прийняттi на роботу може бути оскаржено в судовому порядку.

За пунктом 3 ч. 2 ст. 232 КЗпП спори про вiдмову в прийняттi на роботу жiнок, якi мають дитину-iнвалiда, а також одиноких матерiв (батькiв) за наявностi дитини до 14 рокiв розглядаються безпосередньо в районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах.

Також на цю категорiю жiнок поширюються гарантiї в разi скорочення працiрникiв на пiдприємствi, в установi, органiзацiї.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 184 КЗпП звiльнення одиноких матерiв за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крiм випадкiв повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, коли допускається звiльнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язково працевлаштрвують таких жiнок також у випадках їхнього звiльнення пiсля закiнчення строкового трудового договору. На перiод працевлаштування за ними зберiгається середня заробiтна плата, але не бiльш як три мiсяцi з дня закiнчення строкового трудового договору.

Таким чином, звiльнення одинокої матерi за наявностi дитини вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу не допускається.

У разi повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї власник або уповноважений ним орган може дрпустити звiльнення такої категорiї жiнок, але за умови обов’язкового їхнього працевлаштування.

Якщо жiнцi не було надано на тому самому або на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї iншої роботи або запропоновано роботу, вiд якої вона вiдмовилася з поважних причин, то обов’язок власника або уповноваженого ним органу щодо її працевлаштування не може вважатися виконаним.

Отже, в разi недодержання цiєї вимоги звiльнення буде вважатися незаконним.

Слiд також зазначити, що на перiод такого працевлаштування за жiнкою закрiплюється право на збереження середньої заробiтної плати. Середня заробiтна плата зберiгається не бiльш як три мiсяцi з дня закiнчення строкового трудового договору. Додатковими угодами можуть установлюватися норми щодо збереження середнього заробiтку за перiод працевлаштування жiнки, що перевищує встановлений законодавством тримiсячний термiн.

Якщо працiвницю буде незаконно звiльнено, а згодом суд ухвалить рiшення про поновлення її на роботi, власник або уповноважений ним орган повинен поновити таку жiнку на роботi з виплатою середньої заробiтної плати за час вимушеного прогулу.

Якщо жiнку звiльнено без законної пiдстави або з порушенням установленого порядку, але поновлення її на попереднiй роботi неможливе внаслiдок лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї, орган, який розглядає трудовий спiр, має зобов’язати лiквiдацiйну комiсiю або власника (орган, уповноважений управляти майном лiквiдованого пiдприємства, установи, органiзацiї, а у вiдповiдних випадках – правонаступника) виплатити працiвницi заробiтну плату за весь час вимушеного прогулу.

У разi звiльнення одинокої матерi за наявностi в неї дiтей вiком до 14 рокiв або дитини-iнвалiда в разi волевиявлення самої жiнки (звiльнення за власним бажанням) та за досягнення обопiльної згоди сторiн (звiльнення за угодою сторiн) на таких жiнок гарантiї не поширюватимуться.

Вiдповiдно до ч. 3 ст. 26 КЗпП випробування не встановлюється пiд час прийняття на роботу, зокрема, одиноких матерiв, якi мають дитину вiком до 14 рокiв або дитину-iнвалiда.

Головний спецiалiст,  Iгор БИЦЬ

“Праця i зарплата” N 30 (994), 10 серпня 2016 р.

1 Переглядів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка

X