Головна » Бухгалтеру » Облік у бюджетних установах » Відображення в обліку стипендіального та соціального забезпечення студентів
Облік у бюджетних установах

Відображення в обліку стипендіального та соціального забезпечення студентів

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Порядок нарахування стипендій.

Особи, які навчаються за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.

При цьому на академічну стипендію можуть розраховувати особи, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими КМУ (Порядок № 882). Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі розробляються відповідно до вимог цього Порядку. Такі правила мають бути затверджені вченою (педагогічною) радою та погоджені з органом студентського самоврядування і профспілкою студентів. Обов’язковою умовою набуття чинності такими правилами є їх оприлюднення щонайменше за тиждень до початку навчального семестру.

Питання щодо призначення та позбавлення стипендії вирішує стипендіальна комісія, утворена наказом керівника навчального закладу.

Перед підбиттям підсумків кожного семестрового контролю вчена рада ВНЗ має визначити однаковий для всіх факультетів, курсів і спеціальностей відсоток стипендіатів (% від загальної кількості бюджетників) — він називається «ліміт стипендіатів». Цей показник установлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним замовленням на певному факультеті (відділенні), курсі за певною спеціальністю станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю. І саме такій кількості студентів (затвердженому ліміту) буде призначатися академічна стипендія за результатами семестрового контролю.

Розмір академічних стипендій

Для учнів ПТНЗ – 415,00 грн/міс

Для студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації (молодший спеціаліст, бакалавр) – 830,00 грн/міс

Для студентів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації (бакалавр, спеціаліст, магістр – 1100,00 грн8/міс

Для студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями) – 1056,00 грн/міс

Для студентів ВНЗ 3-4 рівнів акредитації, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями (спеціалізаціями) – 1400,00 грн/міс

Категорії стипендіатів, яким призначають МАС

 До них належать:

  1. із числа студентів ВНЗ I — IV рівнів акредитації:

— студенти, які в межах ліміту стипендіатів згідно з рейтингом займають вищі позиції;

— студенти першого року навчання до першого семестрового контролю на підставі конкурсного бала, отриманого під час вступу до навчального закладу, в межах ліміту стипендіатів;

  1. із числа учнів ПТНЗ:

— учні, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5за п’ятибальною шкалою оцінювання;

— учні першого року навчання до першого семестрового контролю.

Для студентів (курсантів) вишів, які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями(спеціалізаціями), установлено підвищений розмір МАС. Це передбачено ч. 6 ст. 62 Закону про вищу освіту. Перелік таких спеціальностей наведено у додатку до постанови № 1047. Наводимо спеціальності (спеціалізації) у таблиці.

Код спеціальності

Найменування спеціальності (спеціалізації)

14

Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика)

16

Спеціальна освіта

91

Біологія

103

Науки про Землю

104

Фізика та астрономія

105

Прикладна фізика та наноматеріали

111

Математика

131

Прикладна механіка

132

Матеріалознавство

133

Галузеве машинобудування

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

135

Суднобудування

136

Металургія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

142

Енергетичне машинобудування

143

Атомна енергетика

144

Теплоенергетика

145

Гідроенергетика

184

Гірництво

185

Нафтогазова інженерія та технології

 

Підвищення академстипендій

За особливі успіхи у навчанні учням ПТНЗ та студентам ВНЗ передбачений «бонус» у вигляді збільшення розміру академстипендії. Але на відміну від раніше діючого механізму, який установлював стипендіатам-відмінникам збільшення розміру МАС в абсолютній сумі (40 грн., 70 грн. та 100 грн.) залежно від типу навчального закладу, відтепер розмір їх МАС збільшується у відсотковому значенні.

Почнемо з учнів ПТНЗ. Так, згідно з п. 28 Порядку № 882 у разі, коли за результатами навчання успішність учня становить 10 — 12 балів за дванадцятибальною або 5 балів за п’ятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір стипендії, встановленої п. 26 цього Порядкузбільшується на 45,5 %. Таким чином, розмір збільшення академстипендії для учня-відмінника ПТНЗ становить: 415 х 45,5 % = 188,83 ≈ 189 грн.

Розміри академічних стипендій залежно від типу навчального закладу та категорій отримувачів

(грн. на місяць)

Категорія отримувача стипендії

Розмір МАС

(п. 1 Розмірів стипендій)

Збільшення розміру академічних стипендії:

для відмінників (пп. 16 та 28 Порядку № 882)

для деяких категорій учнів ПТНЗ

(п. 31 Порядку № 882)

звільнені у запас

інваліди по зору і слуху

для відмінників

(з урахуванням п. 28 Порядку № 882)

звільнені у запас

інваліди по зору і слуху

Учні ПТНЗ

415

189

(415 х 45,5 %)

83

(415 х 20 %)

208

(415 х 50 %)

121

((415 + 189) х 20 %)

302

((415 + 189) х 50 %)

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації

830

378

(830 х 45,5 %)

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації

1100

501

(1100 х 45,5 %)

Студенти ВНЗ

I — II рівнів акредитації,

які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями

1056

481

(1056 х 45,5 %)

Студенти ВНЗ

III — IV рівнів акредитації,

які навчаються за гостродефіцитними спеціальностями

1400

637

(1400 х 45,5 %)

Крім того, згідно із абз. 3 п. 7  Порядку № 882, стипендіатам, які постійно проживають на території населеного пункту або навчаються у навчальному закладі, що розташований у населеному пункті, якому надано статус гірського, виплачується додаткова стипендія у розмірі 20 % МАС відповідного типу навчального закладу.

На загальних підставах виплата академічних стипендій здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного (відповідного місцевого) бюджету (п. 1 Порядку № 882). Водночас можлива і виплата стипендій за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди між такими особами та навчальним закладом. Окрім того, академічні стипендії іноземцям, які навчаються на підставі угод про міжнародну академічну мобільність, можуть виплачуватися за рахунок власних надходжень відповідного навчального закладу.

Таким чином, виплата академічних стипендій студентам, аспірантам та докторантам у більшості випадків здійснюється за рахунок коштів, передбачених у загальному фонді кошторисів навчальних закладів на стипендіальне забезпечення. До речі, видатки на виплату академічних стипендій, доплат до них та матеріальної допомоги (у тому числі в натуральній формі) студентам, учням, аспірантам, докторантам слід планувати і проводити за КЕКВ 2720 «Стипендії». На це вказує п.п. 2.5.2 № 333. Виняток становлять лише стипендії, призначені Президентом України, ВРУ, КМУ, міністерствами, державними академіями наук, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Їх виплату необхідно здійснювати за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

Бухоблік стипендій

Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 р. № 1203 , для узагальнення інформації про розрахунки зі стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню призначено субрахунок 6512 «Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню».

 А для обліку витрат, пов’язаних з виплатою стипендій, доцільно застосовувати субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями». Відповідно до Порядку № 1219 саме цей субрахунок призначений для обліку видатків, пов’язаних із наданням поточних трансфертів населенню, у тому числі з виплатою всіх видів соціальної допомоги, пільг, стипендій тощо.

Приклад обліку стипендій.

Згідно із затвердженим ректором університету (ВНЗ III — IV рівнів акредитації) реєстром осіб, яким призначено стипендії, нараховано:

— звичайні академічні стипендії студентам у кількості 160 стипендій на загальну суму 176000 грн.;

— академічні стипендії студентам у підвищеному розмірі — 25 стипендій на загальну суму 40025 грн.;

— академічні стипендії аспірантам — 20 стипендій на суму 80360 грн.;

— академічні стипендії докторантам — 3 стипендії на суму 18468 грн.

Окрім того, на підставі постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки та згідно з розпорядженням ректора університету нараховано 3 стипендії КМУ для молодих учених на загальну суму 5052 грн.

Виплата стипендій проведена шляхом перерахування коштів на карткові рахунки осіб, яким призначено стипендії.

У бухгалтерському обліку ці операції слід відображати таким чином:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано:

— бюджетні асигнування для виплати академічної стипендії студентам, аспірантам, докторантам (176000 грн. + 40025 грн. + 80360 грн. + 18468 грн.)

2313

7011

314853

— кошти від Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки для виплати стипендії КМУ для молодих учених

2313

7511

5052

2

Нараховано:

— академічну стипендію студентам, аспірантам, докторантам

8511

6512

18468

— стипендію КМУ для молодих учених

8511

6512

5052

3

Перераховано стипендію на карткові рахунки студентів, аспірантів, докторантів (314863 грн. + 5052 грн.)

6512

2313

319915

Далі зупинимося на порядку нарахування соціальних стипендій.

Соціальні стипендії

Соціальна стипендія — це особливий окремий вид стипендій, котрий фактично є різновидом соціального захисту та матеріального забезпечення незахищених верств населення.

Процедури нарахування та виплати соціальних стипендій студентам і курсантам ВНЗ прописано у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженому постановою КМУ від 28.12.2016 р. № 1045 .

Право на соціальні стипендії відповідно до п. 4 цього Порядку закріплено за такими категоріями осіб, як:

1) діти-сироти та діти, позбавлених батьківського піклування та особи з їх числа у разі продовження навчання до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів, а також студенти (курсанти), які у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

2) особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до «чорнобильського» законодавства;

3) шахтарі зі стажем підземної роботи не менше трьох років;

4) діти шахтарів зі стажем підземної роботи не менш як 15 років або загиблих внаслідок нещасного випадку на виробництві чи інвалідів I або II групи — протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;

5) учасники бойових дій та їх діти;

6) діти, один із батьків яких загинув (помер від контузії, поранення, пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів;

7) діти, один із батьків яких загинув (помер від контузії, поранення тощо) під час масових акцій громадянського протесту;

8) діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

9) діти-сироти та діти з малозабезпечених сімей, яким призначені соціальні стипендії ВРУ;

10) діти-інваліди та особи з інвалідністю I — III групи;

11) особи із малозабезпечених сімей.

Соціальна стипендія призначається студентам (курсантам) до закінчення їх навчання у відповідному навчальному закладі, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку. Також обов’язковими умовами для отримання соціальної стипендії є навчання за денною формою навчання за держзамовленням та неперебування у академічній відпустці.

Порядок фінансування виплати соціальних стипендій є визначальним для відображення їх нарахування в обліку. Так, виплата соцстипендій проводиться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики. Тобто головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики (п. 2 Порядку № 1045). А розподіл та перерозподіл коштів для виплати соцстипендій на обласному рівні здійснюють структурні підрозділи соціального захисту населення та органи соціального захисту населення — в районах, містах та районах міст.

При цьому ВНЗ фактично виконують роль посередників між Мінсоцполітики та студентами (курсантами), які мають право на отримання соцстипендії. Отже, з одного боку, навчальні заклади готують і подають до органів соцзахисту інформацію про таких осіб — списки студентів (курсантів), яким призначено соціальну стипендію. А іншого боку, ВНЗ забезпечують виплату такої стипендії відповідним студентам та курсантам.

Для виплати соціальних стипендій згідно з абз. 4 п. 11 Порядку № 1045 НЗ відкривають в органах Казначейства за балансовим рахунком 3711 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» небюджетний рахунок для зарахування бюджетних коштів. Поряд із цим для відображення руху таких надходжень у бухгалтерському обліку навчальні заклади мають застосовувати субрахунок 2314 «Інші рахунки в Казначействі». Відповідно такі кошти не належать бюджетним установам, а лише транзитом проходять через їх рахунки. У бухобліку не відображають ані доходи, ані витрати. Державні ВНЗ не платнують видатки для виплати соцстипендій у власних кошторисах і ці видатки за КЕКВ 0000.

Таким чином, при нарахуванні соцстипендії НЗ повинні показати в обліку збільшення зобов’язань за спеціальними видами платежів, а при виплаті — їх зменшення (погашення). Для обліку таких операцій слід застосовувати субрахунок 6414 «Розрахунки за спеціальними видами платежів».

Норми Порядку № 1045 поширюються передусім на ВНЗ I — IV рівнів акредитації, які фінансуються з держбюджету. Тоді як комунальні навчальні заклади керуються вимогами цього нормативного документа тільки в частині порядку призначення соцстипендій.

 Проте виплата таких стипендій у комунальних ВНЗ та ПТНЗ проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів та відповідно до правил, установлених місцевими документами.

Видатки на виплату як академічних, так і соцстипендій комунальні навчальні заклади обов’язково передбачають у кошторисах. А отже і порядок обліку, і нарахування та виплати соціальних стипендій у цих навчальних закладах нічим не відрізняється від обліку академічних стипендій. Тобто для відображення витрат на виплату таких стипендій також слід застосовувати субрахунок 8511 «Витрати за необмінними операціями».

Порядок відображення в обліку операцій з нарахування та виплати соціальних стипендій у державних та комунальних навчальних закладах на прикладах.

Приклад соцстипендій 1.

 У державному ВНЗ навчається семеро дітей-сиріт. Їм нараховано соціальну стипендію у сумі 14000 грн. На підставі поданих університетом списків студентів, яким призначено таку стипендію, орган соціального захисту населення перерахував кошти на рахунок ВНЗ у Казначействі. Виплата стипендії проведена шляхом перерахування коштів на карткові рахунки відповідних студентів.

У бухобліку ці операції слід відображати так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано соціальну стипендію

6414

6512

14000

2

Отримано грошові кошти для виплати соціальної стипендії від органу соціального захисту населення

2314

6414

14000

3

Перераховано соціальну стипендію на карткові рахунки студентів

6512

2314

14000

Приклад соцстипендій 2.

Учню-сироті комунального ПТНЗ  нараховано соцстипендію у розмірі 1000 грн. та академічну стипендію — 415 грн. Виплата стипендій за заявою учня проводиться готівкою з каси ПТНЗ.

Грошові кошти для виплати стипендій отримано у касу установи, однак учень не з’явився для отримання стипендій у визначений строк. Стипендію було депоновано, а грошові кошти у сумі 1415 грн. повернено на реєстраційний рахунок навчального закладу.

Порядок відображення в обліку цих операцій такий:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для виплати академічної та соціальної стипендії учню-сироті (1000 грн. + 415 грн.)

2313

7011

1415

2

Нараховано:

— академічну стипендію

8511

6512

415

— соціальну стипендію

8511

6512

1000

3

Отримано грошові кошти у касу ПТНЗ для виплати стипендії

2211

2313

1415

4

Депоновано не отриману у визначений строк стипендію

6512

6412

1415

5

Повернено грошові кошти з каси на реєстраційний рахунок

2313

2211

1415

Соціальне забезпечення

Так, правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, визначено Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-IV . Зокрема, ч. 1 ст. 8 цього Закону передбачено повне державне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

Держава гарантує таке забезпечення дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, до досягнення ними 18 років, а у випадку продовження навчання — до 23-річного віку або закінчення ними відповідних навчальних закладів.

Такі особи, окрім соціальної стипендії, отримують щорічну грошову допомогу для придбання навчальної літератури в розмірі 3 соціальних стипендій (ч. 5 ст. 8 Закону № 2342).

Випускники навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечуються одягом і взуттям, а також одноразовою грошовою допомогою в розмірі не менше 6 прожиткових мінімумів (на 2017 рік з 01.05 це 6 х 1624 = 9 744,00 грн) для осіб відповідного віку. Нормативи забезпечення одягом і взуттям затверджені наказом МОН «Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів» від 17.11.2003 р. № 763 (ср. 042287400). За бажанням випускники навчальних закладів можуть отримати грошову компенсацію в розмірі, необхідному для придбання одягу і взуття.

Більш розширений та деталізований перелік заходів соціального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наведено у п. 13 постанови КМУ «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» від 05.04.94 р. № 226.

Головною ж особливістю вище перелічених заходів соцзахисту і матеріального забезпечення є порядок їх фінансування. А конкретно, вказані виплати і заходи здійснюються за рахунок коштів, передбачених для навчальних закладів у відповідних бюджетах. Вказівку на це містить ч. 5 та 7 ст. 8 Закону № 2342.

Звідси висновок: навчальні заклади повинні планувати видатки, пов’язані із соціальним забезпеченням відповідних категорій студентів, у своїх кошторисах. Відповідно до вимог Інструкції № 333 ці видатки слід здійснювати за такими КЕКВ:

— видатки на виплату компенсації за харчування студентам-сиротам — за КЕКВ 2230 «Продукти харчування»;

— видатки на виплату матеріальної допомоги, допомоги для придбання навчальної літератури студентам-сиротам — за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню»;

— видатки на виплату грошової компенсації при придбанні одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання при працевлаштуванні сиротам — КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»;

— видатки на виплату грошової допомоги при працевлаштуванні сиротам — за КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

Порядок обліку таких виплат є аналогічним до обліку нарахування і виплати соціальних стипендій у комунальних навчальних закладах. При нарахуванні таких виплат слід відображати витрати за необмінними операціями за дебетом однойменного субрахунку 8511. Адже Порядком № 1219 чітко передбачено ведення обліку витрат, пов’язаних із соціальним забезпеченням у вищих навчальних закладах та наукових установах, саме на цьому субрахунку.

Приклад відображення соцзабезпечення.

Згідно з наказом ректора університету випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, нараховано грошову компенсацію для придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання при працевлаштуванні на загальну суму 4600 грн., а також грошову допомогу при працевлаштуванні у сумі 50000 грн.

Університет перерахував грошову допомогу та компенсацію на придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання випускникам на їх карткові рахунки.

Ці операції слід відображати на рахунках бухобліку так:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано фінансування для виплати соціального забезпечення випускникам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (4600 грн. + 50000 грн.)

2313

7011

54600

2

Нараховано:

— грошову компенсацію на придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання при працевлаштуванні

8511

6512

4600

— грошову допомогу при працевлаштуванні

8511

6512

50000

3

Перераховано соціальні виплати на карткові рахунки випускників

6512

2313

54600

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект