Головна » Для завантаження » Договори » Зразок ДОГОВОРУ купівлі-продажу автомобіля (між юридичними особами)
Договори

Зразок ДОГОВОРУ купівлі-продажу автомобіля (між юридичними особами)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДОГОВІР № ____

купівлі-продажу автомобіля

 

 

м. ________________                                                                                                            “___” ____________ 201_ р.

 

 

 

ПРОДАВЕЦЬ: ________________________________________________________________________________________, від імені якого на підставі ______________________________ діє _____________________________________________ ___________________________________________________________________________________, з однієї сторони, та

 

ПОКУПЕЦЬ: ________________________________________________________________________________________, від імені якого на підставі ______________________________ діє ____________________________________________  ____________________________________________________________________________________, з другої сторони, –

 

при спільному вживанні “Сторони”, усвідомлюючи в повній мірі і однозначно значення своїх дій, ознайомлені із загальними вимогами, додержання яких є необхідним для чинності правочину і підтверджуючи свою справжню волю на його вчинення, без жодного фізичного, психічного тиску чи зловмисної домовленості, будь-яких тяжких обставин, а також маючи всі необхідні для цього повноваження, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Продавець зобов’язується передати у власність Покупця автомобіль, зазначений у п. 1.2. цього Договору, далі “Автомобіль”, а Покупець зобов’язується прийняти зазначений автомобіль і оплатить його вартість відповідно до умов цього Договору.

1.2.Характеристика автомобіля:

1.2.1.марка: _________________________________________________________________________________________;

1.2.2.державні номерні знаки: __________________________________________________________________________;

1.2.3.рік випуску: ___________________________________________________________________________________;

1.2.4.номер шасі:  ____________________________________________________________________________________;

1.2.5.номер двигуна: _________________________________________________________________________________;

1.2.6.номер кузова: ___________________________________________________________________________________;

1.2.7.технічний паспорт: ______________________________________________________________________________;

1.3.Автомобіль належить Продавцю на праві власності, на момент укладення цього Договору не знаходиться в заставі, під арештом, і не є предметом позовів третіх осіб.

1.4.Документи, що передаються разом з автомобілем визначаються в додатку, що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.5.Передача і переоформлення автомобіля в органах державної автоінспекції здійснюється за рахунок ____ протягом _____ (___________) календарних днів після оплати Покупцем вартості автомобіля відповідно до умов цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.Продавець відповідно до умов цього Договору зобов’язується:

2.1.1.Передати автомобіль, а також усі необхідні документи на нього Покупцю відповідно до умов цього Договору;

2.1.2.передати автомобіль Покупцю вільним від будь-яких прав і вимог третіх осіб, про які в момент підписання договору Продавець знав чи не міг не знати.

2.2.Покупець відповідно до умов цього Договору зобов’язується:

2.2.1.Прийняти автомобіль і сплатити його вартість відповідно до умов цього Договору;

2.2.2.Поставити автомобіль на облік в органах державної автоінспекції відповідно до вимог діючого законодавства України.

3. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ АВТОМОБІЛЯ

3.1.Передача автомобіля, що є предметом цього Договору, Покупцю провадиться в місці (пункті) його передачі (приймання).

3.2.Місцем (пунктом) передачі (приймання) автомобіля є: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________.

3.3.Терміном виконання цього Договору (датою передачі (приймання) автомобіля) є “___” ___________ 201_ р.

Термін виконання цього Договору може бути продовжений лише за взаємною згодою Сторін.

3.4.Технічний стан автомобіля визначається Сторонами при його передачі.

3.5.Право власності на автомобіль переходить від Продавця до Покупця після передачі автомобіля Покупцю і його перереєстрації в органах державної автоінспекції.

4. ВАРТІСТЬ АВТОМОБІЛЯ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

4.1.Вартість автомобіля, що є предметом цього Договору складає ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), податок на додану вартість складає ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок), а всього ________ гривень (___________________ гривень _____ копійок).

4.2.Оплата переданого за цим Договором автомобіля здійснюється Покупцем наступним чином:

4.2.1._____ (_____________________) відсотків від вартості автомобіля – протягом _____ (___________________) календарних днів з дати передачі (прийняття) автомобіля, встановленої п. 3.3. цього Договору;

4.2.2._____ (_____________________) відсотків від вартості автомобіля – протягом _____ (___________________) календарних днів з дати передачі (прийняття) автомобіля, встановленої п. 3.3. цього Договору.

4.3.Оплата вартості автомобіля проводиться Покупцем шляхом перерахування зазначеної суми на поточний рахунок Продавця, у безготівковій формі, в національній валюті України.

4.4.За домовленістю між Сторонами допускаються й інші форми розрахунків, що не заборонені чинним законодавством України.

4.5.Протягом 10 (десяти) календарних днів після настання дати виникнення податкових зобов’язань згідно ст. 187 Податкового кодексу України, Продавець повинен надати Покупцю податкову накладну, оформлену належним чином, відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому, підписання Сторонами цього Договору є свідченням того, що Сторони однозначно розуміють і погоджують, що Покупець заявив, а Продавець отримав вимогу про надання відповідної податкової накладної у паперовому вигляді, за кожною такою датою, і в розрізі, передбаченому ст. 201 Податкового кодексу України. Подання Покупцем будь-яких додаткових заяв, вимог або інших документів не вимагається.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України і зобов’язана відшкодувати іншій стороні всі заподіяні таким невиконанням чи неналежним виконанням збитки.

5.2. За несвоєчасну оплату отриманого відповідно до цього Договору автомобіля, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі _____ (______________________) відсотків від неоплаченої чи несвоєчасно оплаченої суми за кожний день прострочення, але не більше двох облікових ставок Національного банку України, що діяли в період нарахування пені.

5.3. У випадку не передачі автомобіля чи його несвоєчасної передачі в термін, встановлений цим Договором, Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі _____ (______________________) відсотків від вартості  автомобіля.

5.4. Сплата штрафних санкцій, встановлених цим Договором, не звільняє винну Сторону від виконання взятих на себе зобов’язань в натурі.

5.5. У випадках, не передбачених цим Договором, майнова відповідальність визначається відповідно до чинного законодавства України.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання настало в результаті надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин (непереборна сила). До обставин непереборної сили Сторони, зокрема, відносять: пожежа, повінь, землетрус або інші стихійні лиха, війна, військові дії будь-якого виду, техногенні катастрофи, акції громадянської непокори, заколоти, тощо, дії органів державної влади і управління, а також будь-які інші обставини, що знаходяться поза контролем Сторін і є надзвичайними або невідворотними за даних умов подіями, у тому числі прийняття законів або інших нормативних актів України, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим Договором.

6.2.Настання, дія і припинення обставин непереборної сили підтверджуються відповідними довідками Торгово-промислової палати України.

6.3.При виникненні обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором однією із сторін, вона зобов’язана сповістити іншу сторону не пізніше п’яти календарних днів з моменту виникнення таких обставин. При цьому термін виконання зобов’язань за цим Договором переноситься на строк дії таких обставин.

6.4.Не повідомлення чи несвоєчасне повідомлення сторін про настання обставин непереборної сили не може бути виправданням для невиконання чи неналежного виконання взятих на себе відповідно до цього Договору зобов’язань.

6.5.У випадку продовження дії обставин непереборної сили більше двох місяців, Сторони зобов’язані зустрітися й обговорити доцільність подальшого виконання ними умов цього Договору.

7. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

7.1.Під комерційною таємницею маються на увазі відомості, що стосуються предмету діяльності Сторін і пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, ноу-хау, управлінням фінансами та інша інформація Сторін і пов’язаних із ними фізичних осіб та/або суб’єктів підприємницької діяльності, розголошення (передача, витік) якої може завдати шкоди їхнім інтересам.

7.2.Під конфіденційною інформацією розуміється така інформація, розголошення якої може завдати прямих матеріальних або моральних збитків іншій Стороні по цьому Договору та/або пов’язаним із ними фізичним особам та/або суб’єктам підприємницької діяльності.

7.3.Під пов’язаними зі Стороною фізичними особами та суб’єктами підприємницької діяльності розуміються будь-які фізичні і юридичні особи, розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації котрих небажано для Сторони за цим Договором.

7.4.Не можуть вважатися такими, що становлять комерційну таємницю відомості, що не можуть бути такими відповідно до чинного законодавства України.

7.5.Сторона відповідає за розголошення (передачу, витік) відомостей, що складають комерційну таємницю чи конфіденційну інформацію іншої Сторони або пов’язаних із нею суб’єктів підприємницької діяльності, з дати набуття чинності цього Договору і протягом всього строку дії цього Договору та два роки після закінчення строку його дії.

7.6.Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити, щоб до інформації, що містить комерційну таємницю чи конфіденційну інформацію іншої Сторони, мали доступ винятково ті співробітники, що безпосередньо пов’язані з роботою по цьому Договору, і виконання якої неможливо без ознайомлення з зазначеною інформацією.

7.7.Кожна зі Сторін гарантує нерозголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації іншої Сторони, про які стало відомо її співробітникам у ході виконання ними цього Договору, а також неможливість доступу до цієї інформації інших співробітників, які не задіяні в роботі по цьому Договору та третіх осіб.

7.8.Не може розцінюватися як розголошення комерційної таємниці чи конфіденційної інформації іншої Сторони передача такої інформації законно діючим правоохоронним або іншим компетентним органам, в обсязі, що ними запитується, за умови повної відповідності їхніх дій чинному законодавству України.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1.Усі суперечки і розбіжності, що виникають чи будуть виникати між Сторонами в процесі виконання ними цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України.

8.2.Якщо відповідний спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до “___” __________ 201_ року.

9.2.У випадку, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не заявлять про його розірвання, він автоматично, щоразу, продовжує свою дію на наступний календарний рік.

10. ПОВІДОМЛЕННЯ

10.1.Всі повідомлення у зв’язку з виконанням цього Договору повинні бути оформлені в письмовому вигляді і будуть вважатися такими, що відправлені належним чином, якщо вони відправлені цінним листом з описом, або доставлені кур’єром під розписку на зазначені адреси Сторін.

11. ГАРАНТІЇ СТОРІН

11.1.Укладаючи цей Договір Сторони гарантують, що:

11.1.1.Ніщо не може унеможливити виконання Стороною кожного з зобов’язань, взятого на себе за цим Договором.

11.1.2.Сторони зареєстровані належним чином, мають право здійснювати свою діяльність і виконувати свої зобов’язання за цим Договором.

11.1.3.Особи, які підписали цей Договір від імені Сторін, володіють необхідними для цього повноваженнями.

11.1.4.Не існує жодних адміністративних чи судових процесів, що знаходяться в стадії розгляду і, як це відомо, їх керівникам, потенційних позовів проти Сторони, які б негативно вплинули на здатність сторони виконувати свої зобов’язання за цим Договором.

11.1.5.Сторона за цим Договором не має невиконаних зобов’язань згідно своїх договірних чи інших юридичних зобов’язань, що б істотно негативно вплинуло на фінансовий стан Сторони чи на її здатність виконувати свої зобов’язання за цим Договором.

11.1.6.При виконанні Сторонами умов цього Договору кожна Сторона забезпечує дотримання вимог щодо захисту персональних даних, що встановлені Законом України “Про захист персональних даних” і мають відношення до виконання Сторонами умов цього Договору.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.Взаємовідносини Сторін, не урегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

12.2.Сторони заявляють, що реалізуючи права та обов’язки по цьому Договору, вони є виключно діловими партнерами, кожен з яких несе самостійний ризик, пов’язаний із здійсненням своєї підприємницької діяльності.

12.3.Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов‘язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

12.4.Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

12.5.Цей Договір може бути змінений, доповнений або пролонгований винятково по взаємній згоді Сторін.

12.6.Визнання недійсним будь-якого з положень цього Договору не веде до визнання недійсним всього Договору в цілому. При цьому, недійсне положення підлягає заміні належним положенням, яке найбільше відповідає суті правовідносин між Сторонами, іншим умовам цього Договору та положенням чинного законодавства України.

12.7.Всі зміни, доповнення, додатки до цього Договору повинні бути складені в письмовій формі і підписані обома Сторонами.

12.8.Після підписання цього Договору всі попередні переговори, усні або письмові угоди, листування, протоколи, інші документи, що відносяться до предмету цього Договору, втрачають юридичну чинність.

12.9.Жодна зі сторінне вправі передавати свої права й обов’язки по цьому Договору будь-якій третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

12.10.Цей Договір укладено Сторонами при повному розумінні предмета цього Договору українською мовою, у двох примірниках – по одному для кожної з Сторін, що мають однакову юридичну силу.

12.11.Продавець є платником податку на прибуток – на загальних підставах. Покупець є платником податку на прибуток – ___________________________.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПРОДАВЕЦЬ

 

________________________________________________

________________________________________________

________, м. _________________,

вул. __________________________, буд. ____, оф. ____

Ідентифікаційний код ________________

тел./факс: (____) ______________, ______________,

п/р _____________________________

в _____________________________________________,

код банку ___________

Свідоцтво платника ПДВ: _________________________

ІПН: ____________________________________________

 

______________________

посада

_____________________________

прізвище, ім’я та по батькові

 

________________________________________________

підпис, печатка

 

 

ПОКУПЕЦЬ

________________________________________________

________________________________________________

________, м. _________________,

вул. __________________________, буд. ____, оф. ____

Ідентифікаційний код ________________

тел./факс: (____) ______________, ______________,

п/р _____________________________

в ______________________________________________,

код банку ___________

Свідоцтво платника ПДВ: _________________________

ІПН: ____________________________________________

______________________

посада

_____________________________

прізвище, ім’я та по батькові

________________________________________________

підпис, печатка

 

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка