Головна » Для завантаження » Договори » Цивільно-правовий договір (шаблон)
Договори

Цивільно-правовий договір (шаблон)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Цивільно-правовий договір №__________

м. Харків ____._____.__________ року

________________________________  ІПН: _____________, названа в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони і 

________________________________________ «_______», в особі ___________ ______, якій діє на підставі ________________________,  в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», уклали даний договір про наступне:

1. Предмет цивільно-правового договору

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати ЗАМОВНИКУ послуги (виконувати роботи) в обсязі і на умовах передбачених даним договором та відповідними додатками до нього, а ЗАМОВНИК зобов’язується приймати та оплачувати дані послуги (роботи).

1.2. Акт прийому наданих послуг (виконаної роботи) підписується СТОРОНАМИ після надання послуги (виконання робіт) та є невід’ємною частиною даного договору.

1.3. У разі отримання ВИКОНАВЦЕМ від ЗАМОВНИКА вмотивованої відмови від підписання акту з наданням переліку недоліків, що були допущені ВИКОНАВЦЕМ під час надання послуг (виконання робіт), ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний невідкладно усунути вказані ЗАМОВНИКОМ недоліки.

1.4. Виконавець не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, а сам організовує процес надання послуг (виконання робіт).

2. Обов’язки ВИКОНАВЦЯ по цивільно-правового договору

2.1. Надати послуги, виконати роботи у відповідності до завдань, які є додатками до даного договору.

3. Обов’язки ЗАМОВНИКА по цивільно-правового договору

3.1. Надавати ВИКОНАВЦЮ всі необхідні документи, інформацію для виконання покладених на ВИКОНАВЦЯ обов’язків.

3.2. Сформулювати ВИКОНАВЦЮ письмове завдання.

3.3. Своєчасно здійснювати розрахунки з ВИКОНАВЦЕМ та у випадках передбачених Договором компенсувати витрати ВИКОНАВЦЯ.

4. Ціна та порядок оплати послуг

4.1. Вартість послуг (робіт) по цивільно-правовому визначається у відповідних додатках  до даного договору, які є невід’ємною його частиною.

4.2. Оплата за послуги (роботи) здійснюється, у безготівковій або готівковій формі, у національній валюті України, після підписання Сторонами акту виконаних робіт. Сума до виплати вказана з вирахуванням усіх податків та зборів.

5. Відповідальність сторін цивільно-правового договору

5.1. В разі не виконання умови даного договору СТОРОНИ несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

6. Строк дії договору цивільно-правового договору

6.1. Даний договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до повного виконання СТОРОНАМИ своїх зобов’язань. 

6.2. Дія даного договору припиняється за рішенням однієї зі СТОРІН, з попереднім письмовим повідомленням іншої СТОРОНИ за п’ятнадцять календарних днів до можливої дати розірвання.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. СТОРОНИ не несуть відповідальність за невиконання даного договору в разі виникнення форс-мажорних обставин.

7.2. СТОРОНА, для якої внаслідок форс-мажорних обставин стало неможливим виконання зобов’язань, повинна негайно повідомити протилежну СТОРОНУ за даним Договором. Випадки форс-мажорних обставин повинні бути в обов’язковому порядку підтверджені відповідним документом.

8. Умови конфіденційності

8.1. Кожна із СТОРІН даного договору буде зберігати конфіденційність отриманої від іншої Сторони технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації та здійснить усі можливі заходи, щоб зберегти отриману інформацію від розголошення згідно чинного законодавства України.

8.2. Передача інформації третім особам, публікування або інше розголошення такої інформації в період дії даного договору та після його закінчення або розірвання може здійснюватись виключно з письмової згоди протилежної СТОРОНИ, незалежно від причин розірвання договору.

9. Інші умови цивільно-правового договору

9.1. Даний договір складений українською мовою, у двох екземплярах, по одному для кожної із СТОРІН, що мають рівну юридичну силу.

9.2. Зміни та доповнення до даного договору дійсні лише в тому випадку, якщо вони укладені в письмовій формі за взаємною згодою на те обох СТОРІН.

9.3. Надання послуг (виконання робіт) не передбачених даним договором здійснюється на підставі додаткових угод.

9.4. Підписанням даного Договору Сторони дають згоду на обробку своїх персональних даних загального характеру. Підписанням даного Договору Сторони підтверджують, що вони ознайомлені з Законом України «Про захист персональних даних».

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

ВИКОНАВЕЦЬ                                               ЗАМОВНИК

 

АКТ

прийому наданих послуг до цивільно-правового договору №___ від ___.___._______р.

м. Харків                                                                           «_____» _______________ року

_________________________________  ІПН: _____________, названа в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони і 

__________________________________________________ «____________», в особі _______________________-_______________, якій діє на підставі _________________,  в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», уклали цей Акт про те, що послуги (роботи) передбачені договором № ____________ від _____________ ___________ року ВИКОНАВЦЕМ були надані, а ЗАМОВНИКОМ прийняті, а саме:

    _____________________________________________________________;

    _____________________________________________________________;

     _____________________________________________________________;

     _____________________________________________________________;

     ______________________________________________________________.

 

Враховуючи вищевказане та враховуючи обсяг наданих послуг, узгоджена Сторонами почасова винагорода ВИКОНАВЦЯ склала:

 

_________ грн. (______________________________ гривень) ____ коп.

 

Підписанням даного Акту Сторони засвідчують, що послуги надані ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКОВІ належним чином, відповідно до умов Договору, а також вимог, що звичайно ставляться до таких або подібних послуг, СТОРОНИ претензій одна до одної не мають.

ПІДПИСИ СТОРІН   

ВИКОНАВЕЦЬ                                                   ЗАМОВНИК

 

 Додаток №___

до договору №____________

 від ___.___. _________ року

 

м. Харків ___.___. ________р.

_________________________________  ІПН: _____________, названа в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони і 

_________________________________________ «_____________», в особі ________________________________, якій діє на підставі _________________,  в подальшому «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», уклали даний додаток про наступне:

Технічне завдання на виконання роботи

1. Дата видачі технічного завдання: ___________________ .

2. Терміни виконання: ___________________.

3. Назва: _________________________________________.

4. Види робіт: ___________________________ .

5. Видані матеріали: _________________________________________________.

6. Техніка виконання: згідно з виданою інструкцією.

7. У разі затримки строків виконання зазначених у пункті 2 даного додатку сума винагороди, яка зазначена в пункті 8 може бути змінена.

8. Вартість виконаної роботи складає:______  грн. (________________________) 00 коп.

9. Оплата здійснюється  кожного 6-7 чи/або 20-21 числа поточного місяця в касі підприємства або шляхом перерахування грошових коштів на картковий рахунок Виконавця  протягом 2-3 робочих днів після прийому наданих послуг на банківську картку.

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                                 ЗАМОВНИК

_______________________________

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка