Головна » Для завантаження » Договори » ЗРАЗОК ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ
Договори

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ № _____

м. Київ                                                                                                                                                                                                                   “___” ______________ 2010 р.

ТОВ «Д» (надалі іменується  “Виконавець”) в собі директора ______________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

_________________________________ (надалі іменується ”Замовник”) в особі директора _______________________________________, що діє на підставі Статуту , з другого боку , в подальшому разом іменуються ”Сторони” , а кожна окремо –“Сторона”, уклали цей Договір про надання послуг (надалі іменується “Договір”) про наступне:

 1. Предмет договору

 

 • В порядку та на умовах , визначених цим Договором, Виконавець зобов’язуеться за завданням Замовника на умовах цього Договору виконати роботи, передбачені п. 1.2. Договору, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити ці роботи.

 1. Відомості про роботи, що виконуються Виконавцем

 • Виконавець виконує наступні роботи:
 • ___________________________________________;
 • ___________________________________________;
  • Перелік видів робіт та їх вартість визначаються у Додатку №1 даного Договору, який є його невід’ємною частиною.
  • Якість робіт, виконаних Виконавцем, має відповідати вимогам, що звичайно ставляться до робіт такого характеру на момент передання їх Замовникові.

 1. Термін виконання робіт

 • Виконавець зобов’язується виконувати роботи у строк 30 днів з дати отримання передплати від Замовника відповідно до п. 3.1 Договору. Датою передплати є дата зарахування коштів від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця, який вказаний у цьому Договорі.
 • Виконавець має право дострокового виконання робіт.

 1. Гарантія

 • Гарантійний термін за Даним Договором складає 24 місяці з моменту передачі виконаних робіт Замовникові.
 • Перебіг гарантійного строку починається з моменту Акту виконаних робіт, що підтверджує факт прийняття виконаних робіт Замовником.
 • Усунення прихованих недоліків, або недоліків які не могли бути помічені Замовником при звичайному прийманні виконаних робіт, і були виявлені після складання Акту виконаних робіт, гарантується Виконавцем протягом 24 місяців від дня підписання Сторонами Акта виконаних робіт.
 • Виконавець не пізніше 12 годин після отримання інформації про виявлені приховані недоліки сповіщає Замовника про дату прибуття свого представника для погодження питань, пов‘язаних з їх усуненням силами і за рахунок Виконавця.

 1. Ціна та умови оплати роботи.
  • Вартість виконання робіт визначається згідно з Додатком № 1 до Даного Договору, який є його невід’ємною частиною.
  • Загальна вартість робіт за Договором становить ___________,___ (_____________________________________________)грн. ____ коп.
  • Терміни оплати:
 • протягом трьох робочих днів з моменту підписання цього Договору – передплата у розмірі  80% грн. а саме – ___________,___ (_________________________________________________) грн. ____ коп. шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Датою здійснення передплати є дата надходження відповідних коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 • протягом трьох днів з моменту підписання акту прийому-передачі робіт – остаточний розраху­нок шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
  • Здача робіт Виконавцем та приймання їх результатів Замовником оформлюється Актом прийому-передачі виконаних робіт, який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного завершення робіт.
  • Підписання Акту прийому–передачі представником Замовника є підтвердженням відсутності претензій до Виконавця з його боку.

 1. Права та обов’язки Сторін

 • Виконавець зобов’язаний:
 • за письмовим завданням Замовника особисто надавати останньому визначені цим Договором роботи в строк 30 робочих днів з дати отримання передплати;
 • забезпечувати якість виконаних робіт відповідно до вимог , які узгоджені Виконавцем із Замовником або згідно із вимогами, яким такі роботи звичайно повинні відповідати;
 • при неможливості в передбачений цим Договором строк виконати роботи, негайно повідомити про це Замовника у письмовій формі з обґрунтуванням.
  • Виконавець має право:
 • отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором;
 • отримати за виконану роботу оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.
  • Замовник зобов’язаний:
 • прийняти роботу, виконану відповідно до Договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них Виконавцю.
 • сприяти Виконавцю у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором.
 • забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для виконання робіт.
  • Замовник має право:
 • відмовитись від прийняття результатів виконаних робіт, якщо ці роботи не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором.

 1. Відповідальність Сторін за порушення Договору
  • У випадку порушення зобов’язань , що виникає з цього Договору (надалі іменується “порушення Договору”),Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
  • Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
  • Сторона не несе відповідальності за порушення Договору , якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
  • Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору , якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
  • У випадку порушення строку надання послуг Виконавець сплачує Замовнику в розмірі 0,01% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.
  • У випадку порушення строків перерахування коштів за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцеві неустойку в розмірі 0,1% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.

 1. Форс – мажорні обставини

 

 • Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
 • Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.
 • Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів повідомити іншу Сторону про настання форс – мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із проектом врегулювання взаємних зобов’язань.
 • Наявність форс – мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово – промислової палати або іншого уповноваженого органу України.
 • Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс – мажорних обставин позбавляє Сторону права на них посилатися.

 1. Вирішення спорів

 • Усі суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
 • Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 1. Дія договору

 • Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.
 • Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.6.1 цього Договору та закінчується в момент виконання всіх зобов’язань обома Сторонами.
 • Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 • Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
 • Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у 7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
 • Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 1. 9. Інші умови

 

 • Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
 • Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань , що так чи інше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
 • Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну , а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
 • Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається включно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
 • Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викликані у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
 • Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
 • Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
 • На момент укладання цього Договору Виконавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

 1. Місцезнаходження і реквізити Сторін

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК
 

ТОВ «Д»

Адреса ___________________________

Код ЄДРПОУ _____________________

Св-во платника ПДВ № _____________

ІПН платника ПДВ _________________

р/р _______________________________

у _________________________________

МФО _____________________________

 

 

 

Директор _________________________

 

 

__________________________________

Адреса ___________________________

Код ЄДРПОУ _____________________

Св-во платника ПДВ № _____________

ІПН платника ПДВ _________________

р/р _______________________________

у _________________________________

МФО _____________________________

 

 

 

Директор _________________________


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка