Головна » Для завантаження » Договори » Зразок договору поставки (ТОВ – ТОВ)
Договори

Зразок договору поставки (ТОВ – ТОВ)

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Зразок договору поставки, розроблено з врахуванням Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», та максимально наближено до використання в господарській діяльності, із спрямуванням при його використанні – захисту інтересів покупця.

ДОГОВІР ПОСТАВКИ № ________

м. Київ

                                                                                                                                                    ___ ________ 20 ___ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування – ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі – Постачальник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «________» (скорочене найменування – ТОВ «________»), в особі директора ________, який діє на підставі Статуту (далі – Покупець), з другої сторони, надалі спільно – Сторони, а окремо – Сторона, уклали даний Договір поставки № ________ від ___ ________ 20 ___ року (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Постачальник приймає на себе зобов’язання поставляти і передавати у власність Покупця ________ (далі – Товар), а Покупець зобов’язується приймати та оплачувати Товар в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.2. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.

1.3. Асортимент, номенклатура Товару, його кількість, вартсть і строки поставки  Товару, код Товару згідно з УКТ ЗЕД та інші дані, необхідні для організації поставок, визначаються у специфікаціях, які оформляються на кожну партію Товару і є невід’ємними частинами даного Договору.  

2. Строки, умови поставки та порядок приймання-передачі Товару

2.1. Строки поставки Товару визначаються у специфікаціях, які оформляються на кожну партію Товару і  є невід’ємними частинами даного Договору.    

2.2. Поставка Товару за цим Договором здійснюється на умовах, що визначаються у специфікаціях, які оформляються на кожну партію Товару і  є невід’ємними частинами даного Договору.

2.3. Поставка партії Товару та виписка накладних документів здійснюється за цінами, що зафіксовані Сторонами у специфікаціях, які є невід’ємною частиною даного Договору.

2.4. Моментом виконання обов’язку Постачальника щодо передачі Товару вважається дата фактичного отримання Товару Покупцем та підписання Покупцем видаткової накладної.

2.5. Товар поставляється Постачальником в тарі (упаковці), яка повинна відповідати стандартам або технічним умовам і забезпечувати його збереження в належному стані під час транспортування та зберігання.

2.6. Перехід права власності на Товар від Постачальника до Покупця відбувається в момент одержання Покупцем Товару та підписання Покупцем видаткової накладної.

2.7. Приймання-передача Товару за кількістю і якістю здійснюється на складі Покупця на підставі товаросупроводжувальних документів і у відповідності з вимогами Інструкцій №№ П-6 і П-7. Якщо за результатами приймання якість Товару не відповідає встановленим стандартам, технічним умовам та умовам даного Договору, то Покупець має право відмовитися від приймання Товару з настанням наслідків, зазначених у п. 5.4. даного Договору.

2.8. На кожну поставлену партію Товару Постачальник надає Покупцеві такі документи: рахунок, видаткову накладну, сертифікат якості або інший документ, яким підтверджується його якість, сертифікат відповідності та паспорт на виріб (у випадках передбачених чинним законодавством України).

3. Ціна Товару, ціна Договору, порядок та строк  розрахунків

3.1. Ціна Товару визначається Сторонами на момент підписання специфікації та підтверджується видатковою накладною, які оформляються Постачальником на кожну партію Товару.

3.2. Будь-яка зміна ціни узгоджується з Покупцем шляхом підписання Сторонами нової специфікації.

3.3.  Ціна Договору становить ________ (________) гривень.

3.4. Ціна Договору визначається за загальною вартістю поставлених та оплачених партій Товару протягом дії даного Договору  згідно специфікацій та видаткових накладних.

3.5. Розрахунки за кожну партію Товару здійснюється Покупцем в національній валюті   України – гривні у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на підставі виставленого Постачальником рахунку.

3.6. Строк проведення розрахунків Покупцем визначається у специфікаціях, які оформляються на кожну партію Товару і  є невід’ємними частинами даного Договору.  

4. Якість, комплектність Товару та гарантія

4.1. Якість Товару, що поставляється, повинні відповідати нормативно-технічній документації, державним стандартам або технічним умовам заводу-виробника, та підтверджується сертифікатом якості або іншим документом, яким підтверджується його якість, сертифікатом відповідності та паспортом заводу-виробника (у випадках передбачених чинним законодавством України).

4.2. Постачальник несе відповідальність за якість поставленого ним Товару і гарантує його  якість в цілому, включаючи складові частини та комплектуючі.

4.3. Гарантійні строки на Товар визначаються в стандартах та технічних умовах. Якщо в стандартах та технічних умовах гарантійний строк не встановлено, Постачальник гарантує якість Товару протягом ________ (________) календарних місяців з моменту підписання Покупцем видаткової накладної.

4.4. У разі заміни Товару неналежної якості на Товар, що відповідає умовам Договору, гарантійний строк на нього починає спливати з моменту заміни.

4.5. Покупець має право пред’явити письмову вимогу Постачальнику у зв’язку з виявленими недоліками Товару протягом гарантійного строку.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, що визначається даним  Договором та чинним законодавством України.

5.2. За прострочення поставки або недопоставку Товару у строк, визначений у п. 2.1. даного Договору, Постачальник сплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості непоставленого або недопоставленого Товару за кожний день прострочення поставки або недопоставки Товару, а також відшкодовує понесені Покупцем документально підтвердженні збитки згідно вимог п. 5.5. даного Договору.

5.3. У випадку порушення Покупцем строку оплати Товару, Покупець  сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу за кожний день прострочення оплати Товару.

5.4. Постачальник несе відповідальність за якість поставленого ним Товару. Якщо якість Товару не відповідатиме встановленим стандартам, технічним умовам, Постачальник зобов’язаний провести заміну неякісного Товару.

Заміну неякісного Товару на Товар належної якості Постачальник повинен провести в 10 (десяти) денний строк з моменту отримання відповідного письмового повідомлення Покупця. Витрати по заміні Товару покладаються на Постачальника. При відсутності можливості провести таку заміну Постачальник протягом 10 (десяти) календарних днів повертає кошти в розмірі вартості цього Товару.

5.5. Незалежно від сплати неустойки (штрафу, пені) Сторона, що порушила умови Договору, відшкодовує іншій Стороні фактично нанесені (тобто реально обліковані) в результаті цього документально підтверджені збитки в частині, не покритій неустойкою (штрафом, пенею).

5.6. Сплата Стороною пені та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням умов Договору, не звільняє її від обов’язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

6. Порядок вирішення спорів

6.1. При виникненні спорів і розбіжностей по Договору або у зв’язку з ним, Сторони будуть здійснювати всі необхідні заходи для досягнення згоди шляхом переговорів та/або шляхом листування (надіслання відповідних претензій), з відповідними відповідями на них не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання, а у разі неотримання (з будь-яких підстав) 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту відправки такої претензії зацікавленою Стороною.

6.2. Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів, усі суперечки і розбіжності вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства України.

7. Форс-мажор

7.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо), за умови, що постраждала Сторона негайно повідомляє іншу Сторону в письмовому вигляді про настання таких обставин (надавши при цьому докази їх існування, підтверджені Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими  палатами), і за умови, що такі обставини продовжуються не більше 14  (чотирнадцяти) календарних днів, інша Сторона погоджується з тим, що строк виконання зобов’язань постраждалою Стороною буде продовжений на період, що дорівнює періоду цієї затримки.

У випадку, якщо форс-мажорні обставини тривають довше зазначеного вище періоду, Договір втрачає силу, якщо тільки інша Сторона не погодиться в письмовій формі продовжити його. При цьому штрафні санкції не застосовуються.

8. Конфіденційність

8.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.2. Зобовязання конфіденційності зберігають свою силу 10 (десять) років після закінчення строку дії даного Договору або його дострокового розірвання.

9. Дія Договору та інші умови

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє по ___ ________ 20 ___ року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов’язань по даному Договору.

Якщо жодна із Сторін за 1 (один) календарний місяць до закінчення дії даного Договору не заявить в письмовій формі про намір його припинити, Договір продовжує свою дію на кожний наступний рік, на тих самих умовах.

9.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від повного виконання та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору, а також від гарантійних зобов’язань.

9.3. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін та оформлюються шляхом підписання обома Сторонами Додаткової угоди до цього Договору.

9.4. Цей Договір може бути розірваний до закінчення строку дії Договору за умови попередження іншої Сторони за 1 (один) календарний місяць, при умові належного виконання усіх умов Договору Стороною, яка виявила бажання розірвати Договір.

9.5. Додаткові угоди та Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані Сторонами Договору.

9.6. Цей Договір, Додатки до цього Договору, Додаткові угоди до цього Договору, а також інші документи, оформленні на виконання цього Договору, підписані та надіслані за допомогою засобів електронної пошти чи факсимільного зв’язку, мають однакову юридичну силу з оригіналом при умові наступного обміну оригіналами.

9.7. Цей Договір складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по 1 (одному) для кожної із Сторін.

9.8. Сторони в порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних» надають одна одній дозвіл на отримання, обробку та використання персональних даних з метою належного виконання умов Договору.

9.9. Підписуючи цей Договір, Сторони підтверджують, що мають достатній рівень правоздатності для його підписання, в розумінні ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою  відповідальністю».

У разі, якщо ціна Договору буде більше 50 (п’ятдесят) % чистих активів Постачальника або Покупця станом на кінець попереднього кварталу (значний правочин), то Постачальник або Покупець, у якого виникло таке перевищення, зобов’язаний отримати згоду на вчинення  значного правочину від учасників товариства з обмеженою відповідальністю та надати іншій Стороні Договору завірену копію такої згоди на вчинення значного правочину. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймаються виключно загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «________»

_______________________________________

п/р ____________________________________

_______________________________________

МФО __________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________

Тел.: ___________________________________

Факс: __________________________________

E-mail: _________________________________

 

ТОВ «________»

_______________________________________

п/р ____________________________________

_______________________________________

МФО __________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________

Тел.: ___________________________________

Факс: __________________________________

E-mail: _________________________________

 

 

Директор

 

_________________ ___. ___. ________

 

 

 

Директор

 

_________________ ___. ___. ________

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ № ________

до Договору поставки № ________ від ___ ________ 20 ___ року

 

м. Київ

                                         ___ ________ 20 ___ року

 

 п/п

Назва Товару

Код  Товару згідно з

УКТ ЗЕД

 

Од.

К-ть

Ціна за од. без ПДВ, грн.

Ціна за од.

з ПДВ,

грн.

Загальна сума вартості без ПДВ, грн.

Сума ПДВ, 20%, грн.

Загальна сума до сплати з ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставка Товару за Специфікацією № ________ від ___ ________ 20 ___ року до Договору поставки № ________ від ___ ________ 20 ___ року здійснюється на умовах EXW (Incoterms 2010) – склад Постачальника, за адресою: м. Київ, ________.

Строк поставки Товару за Специфікацією № ________ від ___ ________ 20 ___ року до Договору поставки № ________ від ___ ________ 20 ___ року  – протягом ___ (________) календарних днів з моменту підписання Сторонами Специфікації № ________ від ___ ________ 20 ___ року до Договору поставки № ________ від ___ ________ 20 ___ року.

Розрахунки за Товар, що поставляється за Специфікацією № ________ від ___ ________ 20 ___ року до Договору поставки № ________ від ___ ________ 20 ___ року, здійснюються Покупцем наступним чином: 100% вартості партії Товару – протягом ___ (________) банківських днів з моменту фактичного отримання Товару Покупцем.

 

ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «________»

_______________________________________

п/р ____________________________________

_______________________________________

МФО __________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________

Тел.: ___________________________________

Факс: __________________________________

E-mail: _________________________________

 

ТОВ «________»

_______________________________________

п/р ____________________________________

_______________________________________

МФО __________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________

Тел.: ___________________________________

Факс: __________________________________

E-mail: _________________________________

 

 

Директор

 

_________________ ___. ___. ________

 

 

 

Директор

 

_________________ ___. ___. ________

 

 

 

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка