Головна » Бухгалтеру » Облік у бюджетних установах » Облік нематеріальних активів в бюджетних установах
Облік у бюджетних установах

Облік нематеріальних активів в бюджетних установах

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

Так як з нового року бюджетні установи працюють по новим національним стандартам (Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в дер­жавному секторі), в них окреме місце займає стандарт 122 «Нематеріальні активи».

Визначення НА в даному стандарті нічим не відрізняється від того, що було в Положенні № 611.

Нематеріальний актив — немонетарний актив, який не має матеріальної форми та відповідає наступним критеріям:

— його можливо ідентифікувати (відділити, виділити від інших);

— є імовірність одержання в майбутньому економічних вигід і його варітсть можна достовірно визначити.

Якщо актив не відповідає цим критеріям, то витрати на його прибання потрібно віднести до витрат періоду в якому вони були понесені.

Включають до нематеріальних активів авторські та суміжні з ним права, права користування природніми ресурсами, права на знаки для товарів і послуг, права користування майном, права на об’єкти промислової власності та інші подібні права.

Оприбутковують придбані нематеріальні активи за первісною варістю.

До первісною вартості включають:

1) фактичну ціну (вартість) придбання;

2) мито;

3) непрямі податки, які не будуть відшкодовані установі;

4) інші витрати безпосередньо з придбанням НА й доведенням його до стану, в якому він придатний до використання.

Пер­вісна вартість об’єкта НА формується за ра­хунок капітальних і поточних витрат відповід­но до КЕКВ (п. 6 р. II Методрекомендацій з бухобліку НА). Обліковують її на рахунку 143 «Капітальні інвестиції в нематеріальні активи» до часу введення в експлуатацію, яке відображають проведенням:

Дт 121 Кт 143 

Амортизуємо НА прямолінійним методом (протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4).

Згідно з п. 4 р. 4 НП(С)БО 112 при визначенні строку корисного використання (експлуатації) нематеріального активу варто враховувати:

– моральний знос (амортизацію), що передбачається;

– залежність строку корисного використання НА від строку корисного використання інших активів, що обліковуються на балансі;

– очікуване використання НА з урахуванням морального зносу (амортизації);

– строки корисного використання (експлуатації) подібних НА;

– правові або інші обмеження щодо строку корисного використання (експлуатації) НА.

Строк корисного використання НА може переглядатися в кінці звітного року. Якщо для НА з невизначеним строком з’являться передумови для його визначення, то встановити його теж можливо наприкінці кожного року. За новим строком використання амортизація НА нараховується починаючи з місяця, наступного за місяцем змін. НА підлягає амортизації, коли для нього визначено строк корисного використання (експлуатації); якщо ж такий строк не визначено, НА не амортизується.

Нарахування амортизації НА відображається наступним проведенням :

Дт 23, 91, 92, 93 Кт 133


Поділіться з друзями - підтримайте проект
X