Головна » Для завантаження » Договори » ДОГОВІР про колективну матеріальну відповідальність. Зразок
Договори

ДОГОВІР про колективну матеріальну відповідальність. Зразок

Поділіться з друзями - підтримайте проект

Print Friendly, PDF & Email

ДОГОВІР
про колективну матеріальну відповідальність

м. ____________                                                                                                       “____” ___________ 20 ___ р.

З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей ПІДПРИЄМСТВО _____________________

__________________________________________________________________________________________

(назва)

в особі його керівника _______________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

надалі “ПІДПРИЄМСТВО”, з одного боку, і ЧЛЕНИ КОЛЕКТИВУ ____________________________________,

(назва відділу, дільниці, секції, складу тощо)

надалі “КОЛЕКТИВ”, в особі керівника колективу ________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

 

уклали Даний Договір про наступне:

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОЛЕКТИВ приймає на себе колективну матеріальну відповідальність за незабез­печення збереження майна та інших цінностей, переданих йому для _________________________________ __________________________________________________________________________________________,

(найменування виду робіт)

 

а керівництво ПІДПРИЄМСТВА зобов’язується створювати КОЛЕКТИВУ умови, необхідні для належного виконання прийнятих зобов’язань відповідно до договору.

1.2. При зміні керівництва КОЛЕКТИВУ або при вибутті з КОЛЕКТИВУ понад 50% від його початкового складу договір має бути переоформлено.

1.3. Договір не переоформлюється при вибутті зі складу КОЛЕКТИВУ окремих працівників або прийнятті до КОЛЕКТИВУ нових працівників. У таких випадках проти підпису члена КОЛЕКТИВУ, який вибув, вказується дата його вибуття, а новоприйнятий працівник підписує договір і вказує дату вступу до КОЛЕКТИВУ.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КОЛЕКТИВУ
    ТА КЕРІВНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Члени КОЛЕКТИВУ мають право:

а) брати участь у прийманні цінностей та здійснювати взаємний контроль за роботою по збереженню, обробці, продажу (відпуску), перевезенню або застосуванню у процесі виробництва цінностей;

б) брати участь в інвентаризації цінностей, переданих КОЛЕКТИВУ;

в) знайомитися із звітами про рух та рештки переданих КОЛЕКТИВУ цінностей;

г) у необхідних випадках вимагати від керівництва ПІДПРИЄМСТВА проведення інвентари­зації переданих КОЛЕКТИВУ цінностей;

д) заявляти керівництву ПІДПРИЄМСТВА про відхилення членів КОЛЕКТИВУ, у тому числі керівника КОЛЕКТИВУ, які, на їх думку, не можуть забезпечити збереження цінностей.

2.2. Члени КОЛЕКТИВУ зобов’язані:

а) дбайливо ставитися до цінностей і вживати заходів для попередження збитків;

б) у встановленому порядку вести облік, складати та своєчасно надавати звіти про рух і рештки цінностей;

в) своєчасно повідомляти керівництво ПІДПРИЄМСТВА про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження цінностей.

2.3. Керівництво ПІДПРИЄМСТВА зобов’язане:

а) створювати КОЛЕКТИВУ умови, необхідні для забезпечення повного збереження цінностей;

б) своєчасно вживати заходів для виявлення та усунення причин, що перешкоджають забезпеченню КОЛЕКТИВОМ збереження цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у нанесенні збитків, і притягати їх до встановленої законодавством відповідальності;

в) знайомити КОЛЕКТИВ з чинним законодавством стосовно матеріальної відповідальності робітників і службовців за збитки, завдані ПІДПРИЄМСТВУ, а також з чинними інструкціями та правилами приймання, збереження, обробки, продажу (збуту), перевезення або застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку;

г) забезпечувати КОЛЕКТИВУ умови, необхідні для своєчасного обліку та звітності про рух та рештки переданих йому цінностей;

д) розглядати питання про обгрунтованість вимог членів КОЛЕКТИВУ щодо проведення інвентаризації цінностей;

є) розглядати повідомлення членів КОЛЕКТИВУ про обставини, що загрожують збережен­ню цінностей, і вживати заходів для усунення цих обставин.

 

  1. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЗВІТУ ТА ОБЛІКУ

3.1. Приймання цінностей, ведення обліку та надання звітності про рух цінностей здійснюється у встановленому порядку керівником КОЛЕКТИВУ.

3.2. Планові інвентаризації цінностей, переданих КОЛЕКТИВУ, проводяться у строки, визначені правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Позапланові інвентаризації проводяться при зміні керівника КОЛЕКТИВУ, при вибутті з КОЛЕКТИВУ понад 50% його членів, а також на вимогу одного або кількох членів КОЛЕКТИВУ.

3.3. Звіти про рух та рештки цінностей підписуються керівником КОЛЕКТИВУ та в порядку черговості одним із членів КОЛЕКТИВУ.

Зміст звіту оголошується всім членам КОЛЕКТИВУ.

 

  1. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

4.1. Підставою для притягнення членів КОЛЕКТИВУ до матеріальної відповідальності є матеріальні збитки, завдані нестачею, яка підтверджується інвентаризаційною відомістю.

4.2. Притягнення КОЛЕКТИВУ до матеріальної відповідальності провадиться керівництвом ПІДПРИЄМСТВА після проведення перевірки причин утворення збитків з урахуванням письмових пояснень, наданих членами КОЛЕКТИВУ, а в необхідних випадках – також висновків незалежних експертів.

4.3. Члени КОЛЕКТИВУ звільняються від відшкодування збитків:

а) якщо буде встановлено, що збитки завдано не з їхньої вини;

б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці завданих збитків із числа членів даного КО­ЛЕК­ТИ­ВУ.

4.4. Визначення розмірів збитків, завданих КОЛЕКТИВОМ ПІДПРИЄМСТВУ, а також порядок їх відшкодування регулюється чинним законодавством.

4.5. Збитки, завдані КОЛЕКТИВОМ ПІДПРИЄМСТВУ, що підлягають відшкодуванню, розподіляються між членами даного КОЛЕКТИВУ пропорційно місячному посадовому окладу та фактично відпрацьованому часові за період від останньої інвентаризації до дня виявлення збитків.

Договір набуває чинності з _______________ і діє на весь період роботи КОЛЕКТИВУ з переданими йому цінностями на даному ПІДПРИЄМСТВІ.

Договір укладено в двох примірниках, з яких перший знаходиться у керівника ПІДПРИЄМ­СТВА, а другий – у керівника КОЛЕКТИВУ.

 

 

 

Підписи:

ПІДПРИЄМСТВО _______________________________________________________________________

КЕРІВНИК КОЛЕКТИВУ __________________________________________________________________

ЧЛЕНИ КОЛЕКТИВУ_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування                                                                                             Керівник підприємства

отримувача __________________________                                                  ______________________ 

Адреса ______________________________                                                   “__” _____________ 20_ р.

 


Поділіться з друзями - підтримайте проект

Наша розсилка